Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011

Kazalo

2011. Akt o spremembah Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, stran 5589.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena in četrte alinee točke a) 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/80 in 22/10), ter četrte alinee točke a) 6. člena in druge alinee prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
1. člen
V Aktu o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) se v prvem in drugem odstavku 2. člena besedi »distribucije toplote« nadomestita z besedama »daljinskega ogrevanja«.
2. člen
V 3. členu se definicija distribucije toplote nadomesti z definicijo daljinskega ogrevanja, ki se glasi:
»daljinsko ogrevanje: je distribucija in dobava toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, ki se uporablja za ogrevanja ali hlajenje prostorov ter za pripravo sanitarne vode, ki se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba;«.
Definicija distributerja toplote se spremeni tako, da se glasi:
»distributer toplote: je izvajalec dejavnosti daljinskega ogrevanja;«.
V definiciji priključne moči se besedi »tehničnih zahtevah« nadomestita z besedama »tehničnimi zahtevami«.
V definiciji toplotne postaje se besedi »toplotnim omrežjem« nadomestita z besedama »distribucijskim omrežjem«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni pogoji veljajo na tistih geografskih območjih, na katerih distributer toplote opravlja izbirno lokalno gospodarsko javno službo.«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »omrežja distributerja toplote« nadomesti z besedama »distribucijskega omrežja«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se v peti alinei beseda »pritožb« nadomesti z besedo »pritožbi«.
6. člen
V 12. členu se v tretji alinei za besedo »prostorih« doda vejica in besedilo »kjer se nahaja toplotna postaja,«.
V četrti alinei se besedi »izvajaleca distribucije« nadomestita z besedo »distributerja«, besedilo »povračilo dela cene« pa se nadomesti z besedilom »merila za izračun povračila dela stroškov«.
7. člen
V 15. členu se besedilo »pogodba o oskrbi s toploto« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »pogodba o dobavi in odjemu toplote« v ustreznem sklonu.
V tretjem odstavku se beseda »dobavitelja« nadomesti z besedama »distributerja toplote«.
8. člen
V 16. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– možnost odpovedi pogodbe o dobavi in odjemu toplote v primeru, ko jo podajo odjemalci toplote v skladu z veljavno zakonodajo;«.
V drugi alinei se besedilo »razdelilnikov obratovalnih stroškov za dobavljeno toploto« nadomesti z besedilom »razdelilnikov stroškov dobavljene toplote«.
9. člen
V naslovu III. poglavja se črta vejica in beseda »SOGLASJE«.
10. člen
Naslov in besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Priprava splošnih pogojev)
Splošne pogoje pripravi in sprejme distributer toplote skladno s tem aktom.«.
11. člen
23. člen se črta.
12. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Distributer toplote objavi splošne pogoje v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31-1/2010-11/DT-35
Maribor, dne 19. januarja 2011
EVA 2011-2111-0024
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 26. 5. 2011 s sklepom št. 36000-3/2011/3 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost