Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

2006. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2011, stran 5580.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB-4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 6. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Skupina/podskupina kontov         |  Proračun|
|    |                     |    2011|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |                     |     v €|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  8.715.123|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7.726.575|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  6.693.295|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  5.788.622|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   539.344|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   365.329|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.033.280|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   274.012|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    4.335|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   68.549|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   35.045|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   651.339|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   331.050|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   331.050|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   17.245|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   17.245|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |   640.253|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   343.253|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   297.000|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|    |unije                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  8.728.279|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.809.584|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   320.372|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   65.460|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.202.752|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   53.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   168.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  3.599.927|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |    7.972|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |  2.183.734|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   226.449|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.181.772|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |414 Tekoči transfer v tujino       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  3.131.270|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  3.131.270|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   187.498|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   148.371|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač.     |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   39.127|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/  PRIMANJKLJAJ (I- |   –13.156|
|    |II)                    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |K. DELEŽEV (750+751+752)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|    |naložb                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|    |privatizacije               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |K. DELEŽEV (IV.-V.)            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   291.662|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   291.662|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   291.662|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |  –304.818|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –291.662|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)      |   13.156|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   304.818|
|    |2010                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnin iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) tudi naslednji:
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov,
– požarna taksa,
– namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni prispevki,
– prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne infrastrukture (komunala, vodovod, odpadki).
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega porabnika.
Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom.
6. člen
(sklepanje pravnih poslov)
Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za sklepanje pravnih poslov, nad zneskom 500 €, soglasje župana.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100% pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Brezovica. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 20.000 EUR.
– Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v skladu z 49. členom ZJF v višini 48.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF se odloča v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZJF v višini 3.000 EUR.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zagotovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do višine 3.000 EUR.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 3.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Za proračun v letu 2011 zadolževanje Občine Brezovica ni predvideno.
Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je Občina Brezovica.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2011 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev oziroma o tem odloča občinski svet za vsak primer posebej.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št 01/2011/GŠ
Brezovica, dne 19. maja 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost