Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

2004. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica, stran 5578.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 12. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica (Uradni list RS, št. 71/01).
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica je izdelalo podjetje ZUP d.o.o. iz Kranja, pod št. projekta 43/10, z datumom maj 2010.
2. člen
Sestavni deli sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ureditveno območje SO Hrastnica so:
I.  Besedilo odloka
II.  Kartografski del, ki vsebuje naslednje
   kartografske priloge:
1.  izsek iz grafičnega dela planskih aktov –
   namenska raba                 M 1:5000
2.  prikaz lege sprememb in dopolnitev –
   območje ZN SO Hrastnica            M 1:2000
3.  geodetski posnetek s prikazom območja
   sprememb in dopolnitev             M 1:1000
4.  ureditvena situacija območja sprememb in
   dopolnitev                   M 1:1000
5.  funkcionalne in oblikovalske rešitve
   območja sprememb in dopolnitev         M 1:1000
5.a  funcionalne in oblikovalske rešitve –
   prerez območja sprememb in dopolnitev      M 1:500
6.  zbirna karta komunalnih naprav območja
   sprememb in dopolnitev             M 1:1000
7.  načrt gradbenih parcel območja sprememb
   in dopolnitev                 M 1:1000
3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev so:
1. izvleček iz planskih aktov,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
4. obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev,
5. povzetek za javnost.
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev obsega dele parcel št. 133/15 in 133/4, obe k.o. Barbara.
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta meri 942 m².
Meja območja je razvidna z lista 2: geodetski posnetek s prikazom območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
5. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za SO Hrastnica se v 5. členu v poglavju Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje in dovoljene tolerance doda naslednji tekst:
OBJEKT 24
Maksimalne dimenzije objekta 9,00 m x 13,50 m, prizidek 6,60 m x 6,00 m.
Maksimalne širina uvoza 6 m.
Kota pritličja ± 0,00 znaša +405,00 m.n.v.
Kota slemena 10,50 m nad koto kleti.
Vertikalni gabarit K+P z izkoriščenim podstrešjem ali K+P+M.
Dopustna toleranca za horizontalne in vertikalne gabarite objekta znaša +10 %, -15 %.
Dopustna toleranca za koto pritličja znaša +-0,50 m.
Na strehi je dopustna izvedba čopov.
6. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za SO Hrastnica se v 8. členu v poglavju Pogoji za prometno, komunalno ter drugo ureditev območja, v podpoglavju Cestno omrežje, doda tekst:
Dostop do objekta št. 24 bo z javne poti JP 901721 preko zemljišča na parcela št. 133/15, k.o. Barbara.
7. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za SO Hrastnica se v 8. členu v poglavju Pogoji za prometno, komunalno ter drugo ureditev območja, v podpoglavju Odvajanje odpadnih vod, doda tekst:
Odpadne vode iz objekta št. 24 so speljane po vodotesni kanalizaciji v malo čistilno napravo, locirano na zahodni strani območja sprememb in dopolnitev, na območju parcele 133/15, k.o.Barbara.
Mala čistilna naprava je tipska in mora biti vodotesna.
Meteorne vode objekta 24 so speljane v potok Hrastnica.
8. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za SO Hrastnica se v 8. členu v poglavju Pogoji za prometno, komunalno ter drugo ureditev območja, v podpoglavju Vodovodno in hidrantno omrežje, doda tekst:
Objekt št. 24 se priključi na vodovod zgrajen za lastno oskrbo iz zajetja na parcelni št. 112/2, k.o. Barbara na podlagi vodnega dovoljenja št. 35526-155/2004.
9. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za SO Hrastnica se v 8. členu v poglavju Pogoji za prometno, komunalno ter drugo ureditev območja, v podpoglavju Elektroenergetsko omrežje, doda tekst:
Objekt št. 24 se bo na elektroenergetsko omrežje priključil na NN vod, ki poteka južno od območja sprememb in dopolnitev.
10. člen
Tekstu odloka se pred poglavjem o varstvu okolja doda poglavje:
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja z največja možna prognozirano magnitudo 6,2, pospeškom tal 0,200 in največja možna intenziteto IX. stopnje po MSK potresni lestvici.
Območje sprememb in dopolnitev se nahaja na erozijskem območju z zahtevnejšimi ukrepi.
Območje sprememb in dopolnitev se ne nahaja na poplavnem območju.
Pred pričetkom gradnje je potrebno izdelati geomehansko poročilo o stabilnosti tal in potrebnih ukrepih za nameravano gradnjo, ki se upoštevajo pri izdelavi dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja.
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– odmike objektov od parcelnih mej,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za posamezne objekte je treba za objekte izdelati študijo požarne varnosti ali dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti zasnovo požarne varnosti.
11. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za SO Hrastnica se v 14. členu poglavju Obveznosti investitorjev in izvajalcev doda tekst: Investitor objekta št. 24 plača komunalni prispevek skladno z določili Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka (Uradni list RS, št. 34/08).
12. člen
Ostale določbe Zazidalnega načrta SO Hrastnica ostanejo v veljavi.
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta so na vpogled občanom in pravnim osebam na Občini Škofja Loka.
Nadzor nad izvajanjem del sprememb in dopolnitev ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2010
Škofja Loka, dne 12. maja 2011
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost