Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1999. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, stran 5567.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07, 36/08, 22/09, 55/09, 58/09 in 61/10), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) so Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z določili 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na 3. redni seji dne 2. 3. 2011, Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) na 2. redni seji dne 14. 3. 2011, Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) na 4. redni seji dne 15. 3. 2011 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 4. redni seji dne 12. 4. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 81/08).
2. člen
V 2. členu odloka se popravi druga alinea in na novo glasi:
»Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica«.
3. člen
Četrti in peti odstavek 3. člena se spremenita tako, da na novo glasita:
»(4) V sestavo Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica sodijo naslednje enote na območju Občine Slovenska Bistrica:
– Ciciban, Tomšičeva ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica,
Čebelica, Tomšičeva ulica 12, 2310 Slovenska Bistrica,
– Sonček, Zidanškova ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, dislociran oddelek: Ozka ulica 7, 2310 Slovenska Bistrica,
– Pragersko, Ulica Karla Paja 10, 2331 Pragersko,
– Spodnja Polskava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko, dislociran oddelek: Spodnja Polskava 245, 2331 Pragersko,
– Zgornja Polskava, Ingoličeva 7, 2314 Zgornja Polskava, dislociran oddelek: Ulica dr. Babnika 11, 2314 Zgornja Polskava.
(5) V sestavo Vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica sodijo tudi enote vrtca, ki se prostorsko nahajajo v osnovnih šolah:
– Kebelj, Kebelj 23, 2317 Oplotnica,
– Tinje, Veliko Tinje 30, 2316 Zgornja Ložnica,
– Zgornja Ložnica, Zgornja Ložnica 43, 2316 Zgornja Ložnica«.
4. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljev, in sicer en predstavnik Občine Slovenska Bistrica, en skupni predstavnik Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica in en skupni predstavnik Občine Poljčane in Občine Makole.
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
5. člen
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da na novo glasi:
»Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost, vzgojiteljski zbor in svet staršev.«
6. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
7. člen
V roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka se v svet zavoda na podlagi 4. člena tega odloka imenujejo predstavniki ustanoviteljev.
Članom sveta zavoda imenovanih s strani ustanoviteljev pred uveljavitvijo tega odloka, preneha mandat z imenovanjem novih predstavnikov ustanoviteljev.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka in članom, ki so imenovani v skladu s tem odlokom, poteče mandat s potekom mandata sveta.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku petnajst dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
Št. 9000/1/2011
Slovenska Bistrica, dne 20. maja 2011
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
 
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.

AAA Zlata odličnost