Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1996. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terapevtski center Strunjan, stran 5563.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave št. 46/2007) župan Občine Piran sprejme
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terapevtski center Strunjan
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Območje urejanja zajema ozek pas ob cesti Strunjan–Beli Križ na območju vzhodno od Salinere. Na vzhodni strani je območje urejanja omejeno z gozdno mejo, na zahodni pa s cesto. V območju urejanja se nahajata stanovanjska stavba vila Jadranka in počitniški dom Snežnik.
Objekta nista v uporabi in sta v slabem stanju. Glede na nove potrebe in slabo stanje obstoječih objektov je pobudnik OPPN, skupaj z Občino Piran pristopil k izdelavi OPPN. Predvidena je gradnja terapevtsko gerontološkega centra, ki zajema območje sedanje lokacije objekta Snežnik in Vilo Jadranko. V osnovnem objektu je predvidena gradnja 7 ambulant z zahtevano infrastrukturo, restavracija z razdelilnico hrane in kava barom. V objektu bo 26 luksuznih sob s kopalnicami. Za potrebe nastanitev pacientov gerontološko terapevtskega centra je predvidena tudi vila Jadranka, ki se prenovi. Predviden objekt bo velikosti cca 2.300,0 m2 v delno ali v celoti vkopanih etažah in cca 3.800,0 m2 nad terenom.
2. UREDITVENO OBMOČJE
Meja ureditvenega območja obsega ozek pas ob cesti Strunjan–Beli Križ vzhodno od Salinere. Na vzhodni strani je območje urejanja omejeno z gozdno mejo, na zahodni pa s cesto. Glede na rezultate strokovnih podlag se lahko meja ureditvenega območja tudi spremeni.
3. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnika, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal OPPN v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo in stroške v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN (uradne objave, odkupnine za smernice in mnenja, prevod itd.) krije pobudnik. Pobudnik prav tako krije stroške, ki bi nastali zaradi morebitne izdelave strokovnih študij, ki bodo potrebne za izdelavo prostorskega akta (zahteve nosilcev urejanja prostora, dodatne preverbe zaradi podanih pripomb na osnutek OPPN itd.) in stroške geodetskega posnetka obstoječega stanja.
4. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMBE OPPN oziroma POSAMEZNIH FAZ
Izdelava OPPN je načrtovana za leto 2011. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja OPPN je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Faza              |Nosilec    |Rok      |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN |UOP, župan,  |maj 2011    |
|                |načrtovalec  |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Objava sklepa v uradnem    |župan, UOP   |maj 2011    |
|glasilu in svetovnem spletu in |        |        |
|obvestilo ministrstva     |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Priprava osnutka        |načrtovalec  |maj 2011    |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Poziv nosilcem urejanja    |načrtovalec  |30 dni     |
|prostora za pridobitev smernic |pripravi vlogo,|junij 2011   |
|in pridobitev obvestila MOP za |posreduje UOP |        |
|varstvo okolja o izvedbi    |        |        |
|celovite presoje vplivov na  |        |        |
|okolje             |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Analiza smernic, izdelava   |načrtovalec  |julij 2011   |
|strokovnih podlag in      |        |        |
|dopolnitev osnutka OPPN    |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Javno naznanilo o javni    |župan, UOP   |7 dni pred   |
|razgrnitvi in javni obravnavi |        |pričetkom   |
|dopolnjenega osnutka OPPN;   |        |javne     |
|objava v svetovnem spletu in  |        |razgrnitve   |
|na krajevno običajen način   |        |avgust 2011  |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Javna razgrnitev in obravnava |UOP,      |avg.–sep. 2011 |
|dopolnjenega osnutka OPPN z  |načrtovalec  |        |
|evidentiranjem vseh pisnih   |        |        |
|pripomb            |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Priprava stališča do pripomb  |načrtovalec  |september 2011 |
|in predlogov iz javne     |UOP, župan   |        |
|razgrnitve in javne obravnave |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Prva obravnava na OS      |občinski svet |september 2011 |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Objava stališč do pripomb na  |UOP      |september 2011 |
|krajevno običajen način, pisna |        |        |
|seznanitev lastnikov parcel na |        |        |
|območju OPPN          |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Oblikovanje predloga OPPN na  |načrtovalec  |oktober 2011  |
|podlagi stališč do pripomb ter |        |        |
|predlogov javnosti       |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev  |UOP,      |oktober–    |
|urejanja prostora na dopolnjen |načrtovalec  |november 2011 |
|predlog OPPN in opredelitev  |        |        |
|pristojnih ministrstev o    |        |        |
|sprejemljivosti OPPN, kolikor |        |        |
|je potrebna celovita presoja  |        |        |
|vplivov na okolje       |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Priprava usklajenega predloga |načrtovalec  |november 2011 |
|OPPN              |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Druga obravnava in sprejem   |župan, občinski|november–   |
|odloka na občinskem svetu   |svet      |december 2011 |
+-------------------------------+---------------+---------------+
|Objava odloka v Uradnih    |UOP      |december 2011 |
|objavah            |        |        |
+-------------------------------+---------------+---------------+
Kolikor se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
5. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pripravljavec OPPN je: Občina Piran oziroma Urad za okolje in prostor
Pobudnik OPPN je: ABA PLUS d.o.o., Kersnikova6/II, 1000 Ljubljana
Pri izdelavi akta sodelujejo:
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2 Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
3 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper
4 Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
5 Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Arze 1/b, Piran
6 Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
7 Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
8 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
9 Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran
10 Zavod za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
11 Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
12 OGREVANJE Piran, d.o.o. Liminjanska 117, Portorož.
V postopek se lahko po potrebi vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso izrecno navedeni v točki 5. tega sklepa.
6. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-11/2011
Piran, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
In base all'art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07), all'art 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09 e 51/10) e all'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 46/2007), il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio della predisposizione del piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) Centro terapeutico di Strugnano
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
L'area coinvolta dalla pianificazione include uno stretto corridoio lungo la strada tra Strugnano e Croce Bianca nel territorio ad est di Salinera. Sul lato orientale l'area coinvolta è delimitata dal margine di un bosco, sul lato occidentale dalla strada. Nell'area coinvolta dalla pianificazione si trovano l'edificio residenziale Villa Jadranka e la casa di villeggiatura Snežnik.
Attualmente gli edifici non sono in uso e sono in cattivo stato di conservazione. Viste le nuove necessità e lo stato di conservazione degli edifici, il promotore del PRPC e il Comune di Pirano hanno avviato il PRPC. È prevista la costruzione di un centro di terapia gerontologica che ricoprirà l'area attualmente occupata dall'edificio Snežnik e dalla Villa Jadranka. Nel corpo base dell'edificio è prevista la costruzione di 7 ambulatori con le infrastrutture necessarie, di un ristorante e di un bar/caffetteria. Nell'edificio troveranno posto 26 stanze di lusso con bagni annessi. Per le necessità di alloggio dei pazienti del centro di terapia gerontologica è previsto inoltre l'utilizzo dell'attuale Villa Jadranka, che sarà ristrutturata. Il complesso prevede un totale di circa 2300 mq su piani interrati o seminterrati e di circa 3800 mq su piani sopraelevati.
2. AREA D’INTERVENTO
L'area d'intervento ricopre uno stretto corridoio lungo la strada Strugnano – Croce Bianca ad est di Salinera. Sul lato orientale l'area coinvolta è delimitata dal margine di un bosco, sul lato occidentale dalla strada. Secondo i risultati delle analisi tale area ed i relativi margini potranno subire modifiche.
3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE SOLUZIONI TECNICO PROFESSIONALI, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA E GLI OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Le analisi tecnico-professioni verranno svolte dal progettista, selezionato dal promotore, il quale sulla base di tali analisi produrrà il PRPC in linea con le leggi e con i decreti ad esse soggetti.
I costi complessivi per la preparazione ed i costi riguardanti l’approvazione del PRPC (pubblicazione ufficiale, acquisizione di direttive e di pareri rilevanti, traduzioni, ecc.) sono a carico del promotore. Il promotore si farà ugualmente carico dei costi che potrebbero nascere dalla potenziale produzione di studi tecnico-professionali necessari per la stesura del piano territoriale (richieste da parte degli esecutori del progetto, ricerche aggiuntive in relazione ad osservazioni espresse sulla base del PRPC, ecc.) e dei costi della rilevazione geodetica dello stato attuale dell'area in questione.
4. SCADENZIARIO PER LA PREPARAZIONE DI MODIFICHE DEL PRPC E DELLE SINGOLE FASI
La preparazione del PRPC è prevista per l’anno 2011. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione del PRPC è indicata all'interno dello scadenziario.
Lo scadenziario per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio Comunale e le eventuali necessità di armonizzazione tra i singoli esecutori del piano. Tutto ciò può portare a slittamenti di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+------------------------------+---------------+----------------+
|Fase             |Responsabili  |Scadenza    |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Delibera d’avvio stesura del |UAT (Ufficio  |maggio 2011   |
|PRPC             |ambiente e   |        |
|               |territorio),  |        |
|               |Sindaco,    |        |
|               |progettista  |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione della delibera |Sindaco, UAT  |maggio 2011   |
|attraverso i mezzi      |        |        |
|d'informazione ufficiali ed  |        |        |
|internet e comunicato al   |        |        |
|ministero           |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Preparazione della bozza   |progettista  |maggio 2011   |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Invito agli esecutori del   |Il progettista |30 giorni    |
|progetto per l'ottenimento  |prepara il   |giugno 2011   |
|delle direttive e delle    |materiale, il |        |
|informazioni da parte del MOP |UAT l’inoltra |        |
|(Ministero dell’ambiente e  |        |        |
|del territorio) sulla     |        |        |
|sicurezza ambientale riguardo |        |        |
|all'esecuzione della     |        |        |
|revisione completa di tutti  |        |        |
|gli effetti sull'ambiente   |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Analisi delle direttive,   |progettista  |luglio 2011   |
|elaborazione delle basi    |        |        |
|tecnico-professionali ed   |        |        |
|integrazione della bozza del |        |        |
|PRPC             |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Annuncio pubblico       |Sindaco, UAT  |7 giorni prima |
|dell’esposizione in libera  |        |dell’inizio   |
|visione e della discussione  |        |dell’esposizione|
|pubblica della bozza     |        |pubblica    |
|aggiornata del PRPC;     |        |agosto 2011   |
|pubblicazione su internet e  |        |        |
|attraverso i mezzi di     |        |        |
|comunicazione municipali   |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Esposizione pubblica dei   |UAT,      |agosto–     |
|progetti e discussione della |progettista  |settembre 2011 |
|bozza aggiornata del PRPC con |        |        |
|la trascrizione completa di  |        |        |
|tutti i commenti e le     |        |        |
|osservazioni ricevute per   |        |        |
|iscritto           |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Presa di posizione in     |UAT, Sindaco, |settembre 2011 |
|relazione alle proposte ed  |progettista  |        |
|osservazioni presentate    |        |        |
|all’esposizione pubblica e al |        |        |
|dibattito pubblico      |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Prima lettura del Consiglio  |Consiglio   |settembre 2011 |
|Comunale           |Comunale    |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione delle posizioni |UAT      |settembre 2011 |
|in merito alle osservazioni  |        |        |
|attraverso i mezzi di     |        |        |
|divulgazione municipali,   |        |        |
|informazione scritta ai    |        |        |
|proprietari delle particelle |        |        |
|coinvolte dal PRPC      |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Formulazione della proposta  |progettista  |ottobre 2011  |
|di PRPC sulla base delle   |        |        |
|posizioni relative alle    |        |        |
|osservazioni e ai       |        |        |
|suggerimenti forniti dal   |        |        |
|pubblico           |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Ottenimento di pareri da   |UAT,      |ottobre–    |
|parte degli esecutori     |progettista  |novembre 2011  |
|materiali del progetto    |        |        |
|riguardo alla bozza      |        |        |
|aggiornata del PRPC e     |        |        |
|coinvolgimento dei ministeri |        |        |
|competenti per        |        |        |
|l'accettabilita del PRPC,   |        |        |
|qualora sia necessaria una  |        |        |
|revisione completa degli   |        |        |
|effetti sull'ambiente     |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Preparazione della proposta  |progettista  |novembre 2011  |
|armonizzata di PRPC      |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Seconda lettura e adozione  |Sindaco,    |novembre–    |
|dell’atto da parte del    |Consiglio   |dicembre 2011  |
|Consiglio Comunale      |Comunale    |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Pubblicazione dell’atto nella |UAT      |dicembre 2011  |
|Gazzetta ufficiale      |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
Qualora, sulla base delle informazioni fornite, il Ministero dell’Ambiente e del Territorio determini che sia necessaria la produzione di un rapporto ambientale completo, l’intera procedura si protrae in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dallo scadenziario può inoltre avvenire lo slittamento di scadenze anche a causa di altre circostanze oggettive che vadano ad influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
5. RESPONSABILI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI
Per la preparazione del PRPC sono responsabili: Il Comune di Pirano e L’Ufficio per l’ambiente ed il territorio.
Promotore del PRPC è: ABA PLUS d.o.o., Kersnikova 6/II, 1000 Lubiana
Alla preparazione del documento contribuiscono:
Responsabili competenti riguardo alla pianificazione territoriale:
1 Ministero della Difesa, Direttorato della Repubblica di Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana
2 Ministero dei Trasporti, Direttorato stradale, Langusova ulica 4, 1000 Lubiana
3 Ministero per l’Ambiente, il Territorio e l’Energia, ARSO, Ufficio per la gestione delle acque, Settore del bacino del mare Adriatico, Dipartimento delle acque del mare Adriatico e dei fiumi dell’Adriatico, via del Porto 12, Capodistria
4 Acquedotto del Risano, Capodistria, via 15 Maggio 13, Capodistria
5 Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arse 1b, Pirano
6 Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, via 15 Maggio 15, Capodistria
7 Telekom Slovenije, PE Koper, via della Stazione 9, Capodistria
8 Ministero per la Cultura, Maistrova 10, 1000 Lubiana
9 Ente per la protezione del patrimonio culturale, UO Pirano, piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano
10 Ente per la protezione della natura, UO Pirano, piazza Etbin Kristan 1, Isola
11 Ministero della Difesa, Ufficio per gli affari della difesa, settore difesa civile, Kardeljeva ploščad 25, Lubiana
12 OGREVANJE Pirano s.r.l., Strada di Limignano 117, Portorose.
Nella procedura potranno essere inoltre coinvolti, qualora necessario, anche altri responsabili per la pianificazione territoriale che non sono stati indicati esplicitamente al punto 5 della presente delibera.
6. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione di stesura viene pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è valida immediatamente.
Numero: 3505-11/2011
Pirano, 18 maggio 2011
Il Sindaco
Commune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost