Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1994. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2011, stran 5559.

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 ZSPDPO) je Občinski svet Občine Medvode na 6. seji dne 17. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Medvode za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Medvode za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
V EUR
------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov          Proračun
                          leta 2011
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      12.507.859
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          12.017.859
70   DAVČNI PRIHODKI              10.209.993
    700 Davki na dohodek in dobiček       8.211.993
    703 Davki na premoženje           1.704.000
    704 Domači davki na blago in storitve     294.000
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.807.866
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  830.752
    711 Takse in pristojbine            5.000
    712 Globe in druge denarne kazni        20.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    28.590
    714 Drugi nedavčni prihodki          923.524
72   KAPITALSKI PRIHODKI              200.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                      0
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      200.000
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              290.000
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih instutucij           290.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        15.576.794
40   TEKOČI ODHODKI               3.421.868
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     662.247
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    118.330
    402 Izdatki za blago in storitve      2.528.746
    403 Plačila domačih obresti          66.045
    409 Rezerve                  46.500
41   TEKOČI TRANSFERI              5.204.734
    410 Subvencije                452.415
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               2.524.271
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                 706.375
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.521.673
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            6.509.302
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   6.509.302
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            440.890
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                  218.800
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                  222.090
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –3.068.935
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         0
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)            0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Davki na dohodek in dobiček
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
    DELEŽEV (440+441+442)                0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
    DELEŽEV                       0
    440 Davki na dohodek in dobiček
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)               0
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)             1.620.000
50   ZADOLŽEVANJE                1.620.000
    500 Domače zadolževanje           1.620.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             347.976
55   ODPLAČILA DOLGA                347.976
    550 Odplačila domačega dolga         347.976
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     –1.796.911
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)      1.272.024
XI.  NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)    3.068.935
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA               1.796.911
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk in trimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje okolja,
5. prihodki komunalnega prispevka,
6. prihodki najemnin za komunalno infrastrukturo,
7. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom proračunskih sredstev.
Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo na podlagi zahtevkov oziroma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
5. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 4 % vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega odstavka odloča župan.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2011 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2012 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 20011;
– za leto 2013 pa do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2011.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, prevzetih v letu 2011, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2012 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2011.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami ter prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Od skupno doseženih letnih prihodkov proračuna se izloči do 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 42.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. S premoženjem občine Medvode gospodari župan.
Odločitev o odsvojitvi delov premoženja občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom. Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v premoženjski bilanci v skladu z zakonom in statutom.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 250 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 1.620.000 EUR in sicer za investicije na področju izobraževanja.
Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora odplačati dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve do 31. decembra proračunskega leta.
V letu 2011 Občina Medvode lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Medvode, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju odloča občinski svet
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni del proračuna.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-190-11-4
Medvode, dne 17. maja 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost