Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1991. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a, stran 5549.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), Zazidalnega načrta območja Laško – desni breg z oznako KC1a (Uradni list SRS, št. 2/81) ter 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10) župan Občine Laško sprejme
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a
1. člen
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ocena stanja:
V sklopu današnjih življenjskih potreb prebivalstva, turistične usmeritve občine, povečanja prometnih tokov na državni infrastrukturi je na občutljivem območju mestnega središča potrebno zagotoviti in izboljšati oskrbne in varnostne pogoje občanom, izboljšati turistično dejavnost in doseči večjo povezljivost v smeri vzhod–zahod ter se tako izogniti cestni in železniški infrastrukturi.
Pri pripravi sprememb odloka je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda lokalne skupnosti,
– pobuda gospodarstva.
Pravna podlaga:
– Zazidalni načrt območja Laško – desni breg z oznako KC1a (Uradni list SRS, št. 2/81)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta območja Laško – desni breg z oznako KC1a (Uradni list RS, št. 25/00)
– Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07)
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/98).
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Predmet sprememb in dopolnitev odloka je območje, ki je omejeno:
– na vzhodu; JP most čez Savinjo – Zdravilišče Laško
– na zahodu; LC Laško Udmat 200191 in JP Izbira-Podšmihel
– na severu; Uvoz iz G1-5 do Laščanke in v smeri žel. postaje
– na jugu; kompleks hotela HUM
zemljišča:
243/2-del, 243/6-del, 243/5, 243/3, 566/2, 566/2, 566/1, 565, 549/15, 170/1, 170/4, 170/3, 549/14, 549/8-del, 148/9-del, 148/1-del, 148/5-del,148/3, 171-del, 148/10, 148/7, 148/5, 549/16, 148/7, 549/7, 148/2, 148/6-del, 552/1- del, 552/5, 552/15, 552/11, 552/14, 552/29, 552/28, 559, 552/27, 552/12, 558/2, 552/13, 552/24, 549/1, vse k.o. Laško.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi in z dopolnitvijo že pridobljenih strokovnih gradiv, ki so na voljo:
Izdelovalec sprememb odloka izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen
(roki za pripravo sprememb odloka)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu – 18. 5. 2011 (pripravljalec Občina Laško).
2. Izdelava idejnih zasnov (prometna, komunalna in energetska infrastruktura) do 1. 7. 2011 (izdelovalec).
3. Izdelava osnutka – 30. 7. 2011 (izdelovalec).
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – 1. 10. 2011 (pripravljavec Občina Laško oziroma po pooblastilu izdelovalec)
– odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Laško). Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
5. Izdelava dopolnjenega osnutka – 1. 11. 2011 (izdelovalec).
6. Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Laško):
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 15. 11. 2011 (obvestilo o javni razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način)
– javna razgrnitev 15. 11. 2011–15. 12. 2011
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve.
7. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.
8. Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – 31. 1. 2012 (pripravljavec Občina Laško).
9. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave – 15. 2. 2012 (izdelovalec).
10. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – 15. 4. 2012 (pripravljavec Občina Laško, oziroma po pooblastilu izdelovalec).
11. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Laško – konec aprila 2012 (izdelovalec).
12. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško – maj 2012.
13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – junij 2012 (pripravljavec Občina Laško).
14. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – junij 2012 (izdelovalec).
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Pristojni nosilci urejanja prostora sprememb in dopolnitev odloka so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save;
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
5. JP Komunala Laško d.o.o.;
6. Elektro Celje d.d.;
7. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
8. Geoplin plinovodi d.o.o.;
9. Adriaplin d.o.o.;
10. Elektro Turnšek d.o.o., Celje;
11. Občina Laško;
12. KS Laško;
13. Pivovarna Laško d.d.;
14. Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana;
15. DRSC izpostava Celje;
16. Ministrstvo za okolje in prostor (glede presoje vplivov na okolje).
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi sprememb odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec OPPN.
7. člen
(obveznosti financiranja sprememb odloka)
Izdelavo sprememb odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral izdelovalec OPPN-ja, ostali zainteresitrani in Občina Laško (strokovne podlage za podhod in območje avtobusne postaje – ostali zainteresirani).
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-01/10
Laško, dne 19. maja 2011
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost