Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona, stran 5546.

Na podlagi tretjega odstavka 3. in 8. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92 in 8/96), 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, Odl. US: Up-2925/07-15, U-l-21/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in v skladu z 18. členom Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 24 z dne 15. 10. 2006 in št. 47 z dne 1. 12. 2008), 20. členom Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 2 z dne 1. 3. 2007), 16. členom Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11), 15. členom Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00), so občinski sveti občin: Apače na 2. dopisni seji dne 6. 5. 2011, Gornja Radgona na 4. redni seji dne 30. 3. 2011, Radenci na 5. redni seji dne 3. 3. 2011, Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 63/98) se spremeni tako, da glasi:
»S tem odlokom občine: Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju osnovnega glasbenega izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: glasbena šola) in s tem prevzamejo ustanoviteljske pravice bivše Občine Gornja Radgona v naslednjem razmerju:
Občina Gornja Radgona v deležu 42,89 %,
Občina Radenci v deležu 25,06 %,
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu 13,91 %,
Občina Apače v deležu 18,14 %.«
2. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 63/98) se spremeni tako, da glasi:
»Za območje Občine Gornja Radgona, Občine Radenci, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in Občine Apače se ustanovi javni zavod, ki posluje pod naslednjim imenom:«
3. člen
Spremeni se vsebina 8. člena odloka tako, da glasi:
»Glasbeno šolo upravlja svet šole, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic šole, predstavniki delavcev šole in predstavniki staršev.
Svet šole šteje 11 članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic, in sicer:
Občina Gornja Radgona en predstavnik,
Občina Radenci en predstavnik,
Občini Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, imata izmenično vsaka en mandat, enega predstavnika v svetu šole.
Občina ustanoviteljica, ki v tekočem mandatu nima svojega predstavnika v svetu šole, mora imeti takrat svojega predstavnika v svetu staršev:
– pet predstavnikov delavcev šole,
– tri predstavnike staršev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti:
– Občin Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici v skladu z določilom prve alineje prejšnjega člena tega odloka, enega predstavnika,
– Občine Gornja Radgona enega predstavnika,
– Občine Radenci enega predstavnika.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci:
– izmed pedagoških delavcev šole štiri člane,
– izmed ostalih zaposlenih v šoli enega člana.
Predstavnike staršev se imenuje:
– iz Občine Gornja Radgona enega predstavnika,
– iz Občine Radenci enega predstavnika,
– Občini Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, imata izmenično vsaka en mandat, enega predstavnika v svetu staršev.
Člani sveta glasbene šole na svoji prvi seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta šole traja 4 leta.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.«
4. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v istem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100-6/1996-U103
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
Št. 609-1/2011
Radenci, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Radenci
Janez Rihtarič l.r.
Št. 032-006/2010
Župan
Občine Apače
Franc Pižmoht l.r.
Št 600-1/2011-005
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost