Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1980. Uredba o sejninah predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, stran 5385.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10 in 18/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sejninah predsednika in članov sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta uredba določa višino sejnine predsedniku in članom sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) in postopek za izplačilo sejnine.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »sejnina« je plačilo za opravljeno delo predsednika in člana v svetu agencije ter za odgovornost, ki izhaja iz tega dela;
2. »redna sejnina« je sejnina, do katere je predsednik in član sveta agencije upravičen zaradi sodelovanja pri delu sveta agencije na redni, izredni ali dopisni seji.
II. SEJNINA
3. člen
Redna sejnina za člana sveta agencije znaša 100 eurov bruto, za predsednika sveta agencije pa 130 eurov bruto.
4. člen
Predsednik oziroma član sveta agencije je upravičen do sejnine, če je sodeloval pri delu sveta agencije na:
– redni ali izredni seji – v višini redne sejnine za vsako udeležbo na seji,
– dopisni seji – v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.
Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo sveta agencije njegov namestnik, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo. Določba prejšnjega stavka ne velja, če je vodil sejo le deloma zaradi predčasnega odhoda predsednika.
III. IZPLAČILO SEJNIN
5. člen
Agencija izplačuje sejnine predsedniku in članom sveta agencije na podlagi dejansko opravljenega dela v svetu agencije, ki se izkaže s podpisom na seznamu prisotnih, ki je obvezna priloga zapisnika redne ali izredne seje, oziroma z dostavljeno glasovnico dopisne seje.
Sejnine se predsedniku in članom sveta agencije izplačajo v 15 dneh po opravljenem delu.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ne glede na 3. člen te uredbe znaša zaradi omejitve učinkov finančne krize redna sejnina za člana sveta agencije 50 eurov bruto, za predsednika sveta agencije pa 65 eurov bruto.
7. člen
Določba prejšnjega člena velja do 31. decembra 2012. V tem obdobju se ne uporablja 3. člen te uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-27/2011
Ljubljana, dne 26. maja 2011
EVA 2011-1611-0076
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost