Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1973. Zakon o spremembah Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP-A), stran 5350.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-19
Ljubljana, dne 27. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O IZDAJI OBVEZNIC ZA PLAČILO ODŠKODNINE ZA ZAPLENJENO PREMOŽENJE ZARADI RAZVELJAVITVE KAZNI ZAPLEMBE PREMOŽENJA (ZIOOZP-A)
1. člen
V Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/99) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Za izvajanje tega zakona zagotovi Republika Slovenija potrebna sredstva v proračunu.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Naloge v zvezi z izdajo, vročanjem in izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije Slovenska odškodninska družba, d.d. Te naloge za Republiko Slovenijo opravlja odplačno.
Slovenska odškodninska družba, d.d. in Republika Slovenija s pogodbo določita višino nadomestila, ki Slovenski odškodninski družbi, d.d. pripada za opravljene naloge iz prejšnjega odstavka.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Slovenska odškodninska družba, d.d. in Republika Slovenija z zapisnikom, ki ga sestavita in podpišeta najpozneje v 45 dneh od uveljavitve tega zakona, ugotovita višino vseh obveznosti Republike Slovenije na dan 31. december 2010, ki izhajajo iz zakona, in višino sredstev, ki jih je Slovenska odškodninska družba, d.d. od leta 2001 založila za izplačilo obveznosti po zakonu.
Pogodbo iz drugega odstavka 7. člena zakona skleneta Slovenska odškodninska družba, d.d. in Republika Slovenija v 60 dneh od uveljavitve tega zakona. Poleg vsebine iz drugega odstavka 7. člena zakona z njo uredita vsaj:
– način in dinamiko plačila ter obrestno mero za sredstva, ki jih je Slovenska odškodninska družba, d.d. založila za izvajanje zakona od leta 2001. Dolg Republike Slovenije do Slovenske odškodninske družbe, d.d. se od 31. decembra 2010 dalje obrestuje po obrestni meri, ki je enaka 6-mesečnemu EURIBOR-ju. Vrednost EURIBOR-ja se ugotavlja dvakrat letno, in sicer na dan 31. marca in 30. septembra ter se uporabi za obračun obresti za preteklo šestmesečno obdobje. Obresti po tem zakonu se obračunavajo linearno od 31. decembra 2010 do 31. marca 2012 in se 31. marca 2012 pripišejo glavnici;
– da Republika Slovenija dolg do Slovenske odškodninske družbe, d.d. poravnava v desetih polletnih obrokih, pri čimer prvi obrok zapade v plačilo 31. marca 2012. Neplačan dolg se obrestuje po obrestni meri iz prejšnje alineje. Obresti se izplačujejo polletno skupaj z obrokom glavnice;
– da lahko Slovenska odškodninska družba, d.d. terjatve do Republike Slovenije proda ali zastavi le, če se s tem zmanjšajo obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., za katere daje poroštvo Republika Slovenija;
– da Slovenska odškodninska družba, d.d. sama nosi morebitne stroške predčasnega poplačila najetih kreditov.
4. člen
Slovenska odškodninska družba, d.d. in Republika Slovenija določbo 5. člena zakona upoštevata pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto 2011.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/11-4/9
Ljubljana, dne 19. maja 2011
EPA 1749-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost