Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1972. Zakon o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-E), stran 5349.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-E)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-18
Ljubljana, dne 27. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE (ZVVJTO-E)
1. člen
V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(vir financiranja vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje)
Za izvajanje tega zakona zagotovi Republika Slovenija potrebna sredstva v proračunu.«.
2. člen
13. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Slovenska odškodninska družba, d.d. in Republika Slovenija na dan 31. decembra 2010 z zapisnikom, ki ga sestavita in podpišeta najpozneje v 45 dneh od uveljavitve tega zakona, ugotovita:
– višino izplačanih sredstev za izplačilo obveznosti po zakonu,
– višino sredstev, prejetih kot dividende iz imetništva 653.548 delnic družbe Telekom, d.d.,
– višino sredstev, ki jih je Slovenska odškodninska družba, d.d. prejela od Republike Slovenije za izplačilo obveznosti po zakonu, in
– višino sredstev, ki jih je Slovenska odškodninska družba, d.d. od leta 2007 založila za izplačila obveznosti po zakonu in jih še ni prejela povrnjenih, kar predstavlja dolg Republike Slovenije do Slovenske odškodninske družbe, d.d..
Slovenska odškodninska družba, d.d. in Republika Slovenija s pogodbo, ki jo skleneta v 60 dneh od uveljavitve tega zakona, uredita medsebojna razmerja, in sicer vsaj:
– neodplačen prenos 653.548 delnic družbe Telekom, d.d., ki jih je Slovenska odškodninska družba, d.d. pridobila za izvajanje zakona,
– novo zavarovanje za poroštvo Republike Slovenije na podlagi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (Uradni list RS, št. 42/09; v nadaljnjem besedilu: ZPSOD09),
– način in dinamiko plačila ter obrestno mero za sredstva, ki jih je Slovenska odškodninska družba, d.d. od leta 2007 založila za izplačila upravičencem po zakonu. Dolg Republike Slovenije do Slovenske odškodninske družbe, d.d. se od 31. 12. 2010 dalje obrestuje po obrestni meri, ki je enaka 6-mesečnemu EURIBOR-ju. Vrednost EURIBOR-ja se ugotavlja dvakrat letno, in sicer na dan 31. marca in 30. septembra in se uporabi za obračun obresti za preteklo šestmesečno obdobje. Obresti po tem zakonu se obračunavajo linearno za obdobje od 31. decembra 2010 do 31. marca 2012 in se 31. marca 2012 pripišejo glavnici,
– da Republika Slovenija dolg do Slovenske odškodninske družbe, d.d. poravnava v desetih polletnih obrokih, pri čimer prvi obrok zapade v plačilo 31. marca 2012. Neplačan dolg se obrestuje po obrestni meri iz prejšnje alineje. Obresti se izplačujejo polletno skupaj z obrokom glavnice,
– da lahko Slovenska odškodninska družba, d.d. terjatve do Republike Slovenije proda ali zastavi le, če se s tem zmanjšajo obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., za katere daje poroštvo Republika Slovenija po ZPSOD09,
– da Slovenska odškodninska družba, d.d. sama nosi morebitne stroške predčasnega poplačila najetih kreditov.
4. člen
Slovenska odškodninska družba, d.d. in Republika Slovenija določbo spremenjenega 11. člena zakona upoštevata pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto 2011.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 6. člen Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, najetih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 2009 (Uradni list RS, št. 42/09).
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/11-7/9
Ljubljana, dne 19. maja 2011
EPA 1748-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost