Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011

Kazalo

1909. Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2011, stran 5267.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB-4) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 5. redni seji dne 18. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
-----------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
-----------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina       Proračun  Rebalans
    kontov/Konto/Podkonto       2011    2011
-----------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI         4.647.500 4.667.500
    (70+71+72+73+74+78)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)     3.432.649 3.452.649
70   DAVČNI PRIHODKI         2.554.781 2.554.781
    700 Davki na dohodek in
    dobiček             2.241.331 2.241.331
    703 Davki na premoženje      224.450  224.450
    704 Domači davki na blago in
    storitve              89.000  89.000
    706 Drugi davki             0     0
71   NEDAVČNI PRIHODKI         877.868  897.868
    710 Udeležba na dobičku in
    dohodki od premoženja       636.158  636.158
    711 Takse in pristojbine       4.100   4.100
    712 Globe in druge denarne
    kazni                 200    200
    713 Prihodki od prodaje blaga
    in storitev             47.100  47.100
    714 Drugi nedavčni prihodki    190.310  210.310
72   KAPITALSKI PRIHODKI         50.600  50.600
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev           600    600
    721 Prihodki od prodaje zalog      0     0
    722 Prihodki od prodaje
    zemljišč in neopredmetenih
    dolgoročnih sredstev        50.000  50.000
73   PREJETE DONACIJE           4.578   4.578
    730 Prejete donacije iz
    domačih virov            1.878   1.878
    731 Prejete donacije iz tujine    2.700   2.700
74   TRANSFERNI PRIHODKI       1.159.673 1.159.673
    740 Transferni prihodki iz
    drugih javnofinančnih
    institucij             354.734  354.734
    741 Prejeta sredstva iz
    državnega proračuna iz
    sredstev proračuna Evropske
    unije               804.939  804.939
II.  SKUPAJ ODHODKI
    (40+41+42+43+45)         4.939.157 5.136.559
40   TEKOČI ODHODKI          1.332.045 1.347.254
    400 Plače in drugi izdatki
    zaposlenim             276.378  276.378
    401 Prispevki delodajalcev za
    socialno varnost          41.840  41.840
    402 Izdatki za blago in
    storitve              916.827  932.036
    403 Plačila domačih obresti     80.000  80.000
    409 Rezerve             17.000  17.000
41   TEKOČI TRANSFERI         1.584.591 1.579.291
    410 Subvencije           69.907  69.907
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom           819.368  819.368
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam     194.296  194.296
    413 Drugi tekoči domači
    transferi             501.020  495.720
    414 Tekoči transferi v tujino      0     0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI      1.819.337 2.006.830
    420 Nakup in gradnja osnovnih
    sredstev             1.819.337 2.006.830
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI      203.184  203.184
    431 Investicijski transferi
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso proračunski uporabniki    173.284  173.284
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom      29.900  29.900
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    –291.657 –469.059
-----------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
-----------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)              0   3.100
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      0   3.100
    750 Prejeta vračila danih
    posojil                 0     0
    751 Prodaja kapitalskih
    deležev                 0   3.100
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije              0     0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)            0     0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV           0     0
    440 Dana posojila            0     0
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev in naložb            0     0
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije          0     0
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava,
    ki imajo premoženje v svoji
    lasti                  0     0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)                 0   3.100
-----------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)          0     0
50   ZADOLŽEVANJE               0     0
    500 Domače zadolževanje         0     0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)     130.000  130.000
55   ODPLAČILA DOLGA          130.000  130.000
    550 Odplačilo domačega dolga    130.000  130.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    –421.657 –595.959
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  –130.000 –130.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)   291.657  469.059
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
    DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA    601.462  601.462
    9009 Splošni sklad za drugo
-----------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2011-3
Komen, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti