Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011

Kazalo

1908. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2010, stran 5266.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT – B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je občinski svet na 5. redni seji dne 18. 5. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Komen za leto 2010
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2010 obsega:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  Zaključni
                         račun 2010
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     4.290.034
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.260.293
70   DAVČNI PRIHODKI               2.627.378
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.237.781
    703 Davki na premoženje            307.409
    704 Domači davki na blago in storitve     82.188
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               632.915
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                  514.804
    711 Takse in pristojbine            3.554
    712 Globe in druge denarne kazni         127
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   29.785
    714 Drugi nedavčni prihodki          84.644
72   KAPITALSKI PRIHODKI               6.495
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     411
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       6.083
73   PREJETE DONACIJE                7.723
    730 Prejete donacije iz domačih virov      3.586
    731 Prejete donacija iz tujine         4.138
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.015.523
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           314.879
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije                     700.644
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       4.844.502
40   TEKOČI ODHODKI               1.152.526
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     262.153
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    41.583
    402 Izdatki za blago in storitve       763.836
    403 Plačila domačih obresti          65.338
    409 Rezerve                  19.615
41   TEKOČI TRANSFERI              1.480.379
    410 Subvencije                 47.671
    411 Transferi posameznikom in         737.996
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                 202.751
    413 Drugi tekoči domači transferi       491.961
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.056.922
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.056.922
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            154.674
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                  103.229
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                  51.445
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI
    PRIMANJKLJAJ)                –554.468
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                       0
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    0
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti      0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            0
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)            600.000
50   ZADOLŽEVANJE                 600.000
    500 Domače zadolževanje            600.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)           168.918
55   ODPLAČILA DOLGA                168.918
    550 Odplačilo domačega dolga         168.918
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      –123.386
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        431.082
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)         554.468
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA                596.669
------------------------------------------------------------
3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2010 naslednje stanje:
+-------------------------------------+---------------+--------+
|Prenos sredstev iz leta 2009     |   37.493,66|   EUR|
+-------------------------------------+---------------+--------+
|Prihodki sredstev v letu 2010    |    1.000,00|   EUR|
+-------------------------------------+---------------+--------+
|Odhodki sredstev v letu 2010     |      0,00|   EUR|
+-------------------------------------+---------------+--------+
|Stanje denarnih sredstev rezerv 31. |   38.493,66|   EUR|
|12. 2010               |        |    |
+-------------------------------------+---------------+--------+
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2010 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2010.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2011-16
Komen, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti