Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011

Kazalo

1906. Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, stran 5257.

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa minimalne higienske zahteve (v nadaljnjem besedilu: higienske zahteve), ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih ter način njihovega ugotavljanja in spremljanja zaradi varovanja zdravja uporabnikov kopališč oziroma bazenov.
(2) Zaradi varovanja zdravja uporabnikov morajo kopalne vode v bazenih ustrezati zahtevam, ki jih določa ta pravilnik oziroma ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za bazene, ki jih uporablja izključno posameznik ali fizična oseba ali člani njegove družine.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Bazen je proizvod oziroma del stavbe različnih oblik in dimenzij, v katerem je kopalna voda, ki se uporablja za rekreativne, športne, terapevtske ali druge aktivnosti. Bazen je lahko del kopališke ali drugih dejavnosti.
2. Kopališča so bazenska in naravna. Bazenska kopališča so dvoranska kopališča in kopališča na prostem. Naravna kopališča so kopališča na morju, kopališča na stoječih vodah in kopališča na tekočih vodah.
3. Kopalna voda v bazenih (v nadaljnjem besedilu: kopalna voda) je voda, ki jo istočasno ali v časovnem zaporedju uporabljata najmanj dve osebi.
4. Polnilna voda je voda, ki se uporablja za prvo polnjenje bazena in dopolnjevanje bazena.
5. Priprava kopalne vode je zaporedje tehnoloških postopkov s katerimi se zagotavlja njena skladnost z zahtevami, ki jih določa ta pravilnik.
3. člen
(upravljavec)
Za zagotavljanje higienskih zahtev je odgovoren upravljavec bazena oziroma kopališča (v nadaljnjem besedilu: upravljavec). Upravljavec mora imeti odgovorno osebo, ki je zadolžena za vzdrževanje bazena oziroma kopališča in skladnost kopalne vode oziroma nemoteno delovanje naprav za pripravo kopalne vode.
4. člen
(notranji nadzor)
(1) Upravljavec mora za vsak bazen oziroma kopališče izvajati notranji nadzor na podlagi načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma kopališča. Načrt zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma kopališča omogoča prepoznavanje mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih agensov, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov in vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v bazenih oziroma kopališčih, kjer se tveganja lahko pojavijo.
(2) Načrt iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi mesta vzorčenja, metode laboratorijskega preskušanja, najmanjšo pogostost vzorčenja kopalne vode in dokumentacijo o tem.
(3) Upravljavec mora pripraviti načrt iz prvega odstavka tega člena v skladu z navodili za izdelavo načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma kopališča, ki jih pripravi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ) in so objavljena na spletni strani IVZ.
II. HIGIENSKE ZAHTEVE ZA KOPALNE VODE
5. člen
(skladnost kopalne vode)
(1) Kopalna voda mora izpolnjevati higienske zahteve, ki so določene z mikrobiološkimi, fizikalnimi in kemijskimi parametri iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vzorec kopalne vode je skladen, če vrednost posameznega preiskanega parametra ustreza higienskim zahtevam iz Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Vzorec kopalne vode je neskladen, če vrednost posameznega preiskanega parametra ne ustreza higienskim zahtevam iz Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Ugotovitev o skladnosti oziroma neskladnosti vzorca kopalne vode, da laboratorij, ki ga je preskušal.
(5) Če je vzorec kopalne vode neskladen, mora upravljavec raziskati vzroke za neskladnost in izvesti ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. O vzrokih za neskladnost in o izvedenih ukrepih upravljavec vodi evidenco.
(6) V primeru neskladnosti mora upravljavec oceniti primernost kopalne vode za kopanje v skladu z merili, ki jih pripravi IVZ in so objavljena na spletni strani IVZ. Če je vzorec kopalne vode neprimeren za kopanje mora upravljavec o tem nemudoma obvestiti območni zavod za zdravstveno varstvo.
6. člen
(kakovost polnilne vode)
(1) Polnilna voda mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa predpis, ki ureja pitno vodo, razen glede naravne vsebnosti mineralnih snovi, ki ne motijo postopkov priprave kopalne vode.
(2) Če polnilna voda ni iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo, mora upravljavec enkrat letno preveriti njeno kakovost v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.
7. člen
(priprava kopalne vode)
(1) Pri pripravi kopalne vode je treba opraviti najmanj razkuževanje z rezidualnim učinkom in korekcijo pH-vrednosti.
(2) Odstop od zahtev iz prejšnjega odstavka je možen le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– dodajanje polnilne vode v količini najmanj 10 m³/dan/kopalca,
– temperatura kopalne vode ne presega 21 ºC in
– dnevno praznjenje celotne prostornine bazena in njegovo čiščenje.
(3) Snovi, ki se uporabljajo za pripravo kopalne vode in nečistoče, ki jih te snovi vsebujejo ter njihovi stranski produkti, ne smejo biti v kopalni vodi v višji koncentraciji, kot določa ta pravilnik in ne smejo, posredno ali neposredno, vplivati na zdravje ljudi. Kopalni vodi se ne sme dodati nobenih drugih snovi, razen snovi, ki so potrebne za pripravo.
(4) Za bazene s kopalno vodo, ki ima priznano lastnost naravnega zdravilnega sredstva in v katerih se ne zagotavlja priprava kopalne vode v skladu s prvim odstavkom tega člena ter ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, se mora ob vstopu v bazen na vidnem mestu objaviti naslednje sporočilo: »Voda v bazenu ni razkužena. V vodi so lahko prisotni mikroorganizmi, ki predstavljajo tveganje za prenos nalezljivih bolezni.«.
(5) Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti izpisano s krepko pisavo in z velikimi tiskanimi črkami, velikosti najmanj 10 cm.
(6) Če je kopalna voda, ki ji je priznana lastnost naravnega zdravilnega sredstva, neskladna z mejno vrednostjo parametra Trihalometani (vsota) iz Priloge I tega pravilnika zaradi polnilne vode, morajo upravljavci pripraviti sanacijski načrt za pripravo kopalne vode, ki vsebuje tudi časovne roke in program za preverjanje učinkovitosti ukrepov.
8. člen
(kontinuirane in samodejne meritve)
(1) Vsak bazen mora biti opremljen z napravami za kontinuirano in samodejno merjenje temperature, prostega klora, če se kot sredstvo za razkuževanje uporablja klorovo sredstvo, redoks potenciala in pH-vrednosti kopalne vode ter s samodejnimi dozirnimi napravami za korekcijo vrednosti parametrov. Vrednosti vseh parametrov je treba enkrat dnevno preveriti z ročnimi meritvami.
(2) Če upravljavec za obstoječe bazene ne zagotavlja kontinuirane in samodejne meritve iz prejšnjega odstavka, mora šestkrat dnevno v enakomernih časovnih presledkih v obratovalnem času zagotoviti ročne meritve vseh parametrov iz prejšnjega odstavka in korekcijo njihovih vrednosti.
(3) Meritve iz prvega in drugega odstavka tega člena se morajo opraviti približno v sredini daljše stranice pravokotnih bazenov ali na podobnem ustreznem mestu v bazenih nepravilnih oblik.
(4) Upravljavec mora najmanj enkrat letno zagotoviti umerjanje (preverjanje pravilnosti delovanja) merilcev za ročno in kontinuirano merjenje parametrov. Upravljavec vodi dokumentacijo o umerjanju oziroma preverjanju delovanja merilcev in o merjenju parametrov.
9. člen
(dodajanje polnilne vode)
(1) Upravljavec mora imeti izdelan in dokumentiran režim dodajanja polnilne vode. Dnevno je treba nadomestiti najmanj 30 litrov kopalne vode s polnilno vodo na uporabnika, kar se preverja z merilcem količine dodane vode.
(2) Upravljavec mora dnevno voditi dokumentacijo o skupni dnevni količini dodane polnilne vode.
10. člen
(menjava kopalne vode)
(1) Bazen lahko obratuje sezonsko ali celo leto. Kot celo leto se šteje, če bazen obratuje najmanj osem mesecev na leto.
(2) Pri bazenih, ki obratujejo celo leto, je treba najmanj enkrat letno celotni obtočni sistem, vključno z bazeni, popolnoma izprazniti, izprati, napolniti in hiperklorirati za dve uri. Enak postopek je treba izvesti pri bazenih, ki obratujejo sezonsko, pred začetkom njihovega obratovanja.
(3) O menjavi kopalne vode in drugih ukrepih iz prejšnjega odstavka mora upravljavec izdelati zapis, ki je sestavni del evidence obratovanja bazenskega kopališča iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
III. LABORATORIJSKA PRESKUŠANJA IN OBVEŠČANJE
11. člen
(odvzem vzorcev in laboratorijska preskušanja)
(1) Parametri laboratorijskih preskušanj vzorcev kopalne vode in njihove mejne vrednosti so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Odvzem vzorcev, laboratorijsko preskušanje odvzetih vzorcev in ugotovitve o skladnosti preskušenih vzorcev kopalne vode opravljajo laboratoriji, ki so akreditirani v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
(3) Odvzem vzorcev se mora opraviti v skladu z navodili, ki jih pripravi IVZ in so objavljena na spletni strani IVZ.
(4) Laboratorijsko preskušanje vzorcev se opravi po metodah iz Priloge 1 tega pravilnika.
(5) Vsak rezultat laboratorijskega preskušanja vzorca kopalne vode mora vsebovati ugotovitev o skladnosti vzorca.
(6) Laboratoriji morajo rezultate laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev odvzetih vzorcev kopalne vode najpozneje v desetih dneh po odvzemu vzorca posredovati upravljavcu, za parameter Legionella sp. pa mu morajo rezultate laboratorijskih preskušanj posredovati najpozneje v dvajsetih dneh po odvzemu vzorca.
12. člen
(obseg in pogostost odvzema vzorcev in laboratorijskih preskušanj)
(1) Upravljavec mora v vsakem bazenu zagotoviti odvzem vzorca kopalne vode in laboratorijsko preskušanje odvzetega vzorca skladno s parametri, ki so določeni v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek za kopalno vodo iz četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika upravljavec zagotovi odvzem vzorca kopalne vode in laboratorijsko preskušanje odvzetega vzorca le za mikrobiološke parametre iz Tabele 1 Priloge 1 tega pravilnika.
(3) Upravljavec mora zagotoviti odvzem vzorca kopalne vode vedno pred začetkom obratovanja (prvič ali po kakršnikoli prekinitvi obratovanja), dodatno pa v primeru higienskih indikacij, po koncu onesnaženja ali po spremembah v pripravi kopalne vode.
(4) Upravljavec mora v vsakem bazenu, ki obratuje celo leto, zagotoviti odvzem vzorca kopalne vode in laboratorijsko preskušanje odvzetega vzorca najmanj enkrat mesečno, v bazenu, ki obratuje sezonsko pa najmanj dvakrat mesečno. Če sta dva bazena ali največ trije bazeni s skupno vodno kopalno površino do 30 m2 in globine ne manj kot 0,6 m vezani tako, da v njih doteka identična polnilna voda in se izvaja ista priprava kopalne vode, upravljavec zagotovi izmenično odvzem vzorca le iz enega bazena.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravljavec zagotovi odvzem vzorca kopalne vode v bazenih, ki obratujejo celo leto, najmanj enkrat na dva meseca, v bazenih, ki obratujejo sezonsko, pa najmanj enkrat mesečno, če dokaže, da je bilo v preteklem koledarskem letu več kot 80 odstotkov odvzetih vzorcev kopalne vode skladnih z mejnimi vrednostmi iz Priloge 1 tega pravilnika.
(6) Upravljavec mora zagotavljati enakomernost časovnih presledkov med posameznimi odvzemi vzorcev kopalne vode.
13. člen
(register kopalnih voda)
(1) Laboratoriji iz prejšnjega člena morajo rezultate laboratorijskih preskušanj in terenskih meritev odvzetih vzorcev kopalne vode v dvajsetih dneh po odvzemu vzorca v elektronski obliki posredovati IVZ, ki vodi register kopalnih voda.
(2) Upravljavec mora pred začetkom opravljanja kopališke ali druge dejavnosti oziroma ob vsaki spremembi te dejavnosti IVZ v elektronski obliki posredovati podatke, ki se nanašajo na bazen oziroma kopališče.
(3) Elektronske obrazce za posredovanje podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena pripravi IVZ in so objavljeni na spletni strani IVZ.
14. člen
(poročilo upravljavca)
Upravljavec mora izdelati letno poročilo o kakovosti kopalne vode po parametrih in v skladu z zahtevami o odvzemu vzorcev kopalne vode iz 11. člena tega pravilnika za vsak bazen. Navodilo upravljavcem za pripravo letnega poročila o kakovosti kopalne vode pripravi IVZ in je objavljeno na spletni strani IVZ.
15. člen
(informacije o kakovosti kopalne vode)
(1) Upravljavec mora na informacijskem mestu bazena oziroma bazenskega kopališča za vsak bazen namestiti obvestilo, na katerem so z velikimi tiskanimi ter dobro vidnimi in čitljivimi črkami objavljene informacije o rezultatih laboratorijskih preskušanj z ugotovitvijo skladnosti za najmanj zadnje laboratorijsko preskušanje kopalne vode. Upravljavec hrani rezultate laboratorijskih preskušanj tri leta.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka mora upravljavec na informacijskem mestu objaviti tudi podatke o pogostnosti odvzema vzorcev v posameznih bazenih ter pojasnilo v zvezi z oceno skladnosti vzorca kopalne vode, in sicer:
– kopalna voda je skladna,
– kopalna voda je neskladna in primerna za kopanje,
– kopalna voda je neskladna in ni primerna za kopanje.
(3) Na informacijskem mestu mora biti navedeno, kje pri upravljavcu lahko obiskovalci bazenskega kopališča dobijo na vpogled rezultate laboratorijskih preskusov vzorcev kopalne vode za tekoče leto.
(4) Upravljavec mora letno poročilo o kakovosti kopalne vode za preteklo leto objaviti na informacijskem mestu bazena oziroma bazenskega kopališča.
IV. HIGIENSKE ZAHTEVE ZA BAZENE OZIROMA KOPALIŠČA
16. člen
(higienski red na kopališčih)
(1) Zagotavljanje higienskih zahtev na bazenih oziroma kopališčih upravljavec določi s higienskim redom.
(2) Higienski red, ki mora vsebovati osnovna higienska pravila ravnanja za kopalce oziroma obiskovalce, pripravi IVZ in so objavljena na spletni strani IVZ.
17. člen
(materiali in snovi, ki prihajajo v stik s kopalno in polnilno vodo v bazenu in na kopališču)
Materiali in snovi, ki prihajajo v stik s kopalno in polnilno vodo v bazenu oziroma na kopališču, ne smejo vplivati na fizikalne, kemijske ali mikrobiološke lastnosti vode.
18. člen
(urejenost bazenskega kopališča)
(1) Bazensko kopališče se loči na čisti in nečisti del. Čisti del obsega zlasti bazen z bazensko ploščadjo. Bazenska ploščad mora biti urejena tako, da voda s teh površin ne more odtekati v bazen ali v obtočni sistem.
(2) Vsa oprema bazena in bazenske ploščadi mora biti izdelana iz materialov, ki so odporni na korozijske vplive vode in zraka.
(3) V čistem delu bazenskega kopališča je prepovedana uporaba talnih oblog iz vseh vrst tekstilnih materialov oziroma podobnih oblog, ki onemogočajo učinkovito čiščenje.
19. člen
(načrt čiščenja)
(1) Upravljavec mora imeti izdelan načrt čiščenja kopališča oziroma bazena, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: kaj čistiti, kako čistiti, s čim čistiti, kdaj čistiti in kdo opravlja čiščenje.
(2) Čiščenje se izvaja dnevno po obratovalnem času, če je to potrebno, pa tudi med obratovalnim časom.
(3) Upravljavec mora izvajati čiščenje po izdelanem načrtu čiščenja in zagotoviti nadzor izvajanja čiščenja ter vodenje dnevnega evidenčnega lista čiščenja, iz katerega je razvidno ali je čiščenje opravljeno ustrezno in po izdelanem načrtu čiščenja.
20. člen
(evidenca obratovanja bazenskega kopališča)
(1) Načrt čiščenja in dnevni evidenčni listi čiščenja so sestavni del evidence obratovanja bazena oziroma bazenskega kopališča, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Upravljavec mora hraniti evidenco obratovanja bazena oziroma bazenskega kopališča za preteklo leto do konca tekočega koledarskega leta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(neskladnost kopalne vode s parametrom THM)
Kopalna voda, ki ji je priznana lastnost naravnega zdravilnega sredstva in ki ni skladna z mejno vrednostjo parametra Trihalometani (vsota) iz Priloge I tega pravilnika, se mora z navedeno mejno vrednostjo uskladiti najpozneje v dveh letih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
22. člen
(uskladitev dejavnosti)
Upravljavci morajo svojo dejavnost uskladiti z določbami 4. člena tega pravilnika najpozneje v 18 mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
23. člen
(merila, elektronski obrazci, in navodila IVZ)
(1) IVZ naslednji dan od dneva uveljavitve tega pravilnika pripravi in objavi na svoji spletni strani:
– merila za ocenjevanje primernosti kopalne vode za kopanje iz šestega odstavka 5. člena tega pravilnika,
– navodila za odvzem vzorcev iz tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika,
– elektronske obrazce za posredovanje podatkov, ki se nanašajo na bazen oziroma kopališče iz tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika,
– navodila upravljavcem za pripravo letnega poročila o kakovosti kopalne vode iz 14. člena tega pravilnika,
– osnovna higienska pravila ravnanja za kopalce oziroma obiskovalce iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika.
(2) Navodila za izdelavo načrta zagotavljanja varnosti kopalne vode, bazena oziroma kopališča iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika IVZ pripravi in objavi na svoji spletni strani v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Uradni list RS, št. 73/03 in 96/06).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2010
Ljubljana, dne 11. maja 2011
EVA 2010-2711-0055
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti