Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2011 z dne 25. 5. 2011

Kazalo

1903. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E), stran 5253.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-12
Ljubljana, dne 25. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH (ZJZ-E)
1. člen
V Zakonu o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 59/10) se v prvem odstavku 4. člena za 13. točko dodata novi 13.a) in 13.b) točka, ki se glasita:
»13.a) prireditvena proga je cestišče ali del cestišča, po katerem se udeleženci prireditve vozijo, tečejo ali kako drugače premikajo;
13.b) kot uporaba odprtega ognja se šteje kurjenje in sežiganje predmetov na urejenih priložnostnih kuriščih, uporaba bakel, sveč in podobnih izdelkov ali drugih gorljivih predmetov in snovi, pri katerih ogenj ni zavarovan;«.
V 17. točki se besedilo »pirotehnični izdelki za ognjemete razreda III. in IV.« nadomesti z besedilom »ognjemetni izdelki kategorij 3 in 4 in pirotehnični izdelki kategorij P2 in T2, ki jih po zakonu, ki ureja eksplozive in pirotehnične izdelke, lahko kupuje, poseduje ali uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki«.
V tretjem odstavku se besedi »v letu« nadomestita z besedilom »v razdobju enega leta«.
Za četrtim odstavkom se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Shod ali prireditev predstavljata izredno uporabo javne ceste, če je promet na njej oviran zaradi neobičajno velikega števila udeležencev cestnega prometa, ali takšne uporabe javne ceste, da na njej udeleženci zavzemajo več prostora, kot je običajno, ali zaradi njihovega ravnanja v cestnem prometu, ki ni v skladu s cestnoprometnimi predpisi.«.
2. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.a člen
(prireditve, na katerih je obvezno vzdrževanje reda z varnostniki)
Če organizator iz 1. točke prvega odstavka oziroma društvo ali druga organizacija iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena prireditve organizira kot svojo redno dejavnost s tem, da nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, mora na prireditvah zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, če:
– prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač),
– prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (obratovanje diskotek ali nočnih klubov brez strežbe pijač) ali
– prireditve organizira po 23. uri.
Vzdrževanje reda mora v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, zagotoviti tudi organizator, ki opravlja gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno organizira javno prireditev s tem, da nudi živo ali mehansko glasbo za ples ali družabni program.
Organizator iz prvega in drugega odstavka tega člena mora določiti osebo, ki ima odgovornosti vodje prireditve.«.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(shodi in prireditve, za katere je potrebno dovoljenje)
Ne glede na določbe 11. in 12. člena tega zakona je dovoljenje potrebno:
1. za shod ali prireditev na javni cesti, če predstavljata izredno uporabo ceste;
2. za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne lige;
3. za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje;
4. za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev.
Dovoljenje za prireditve iz 3. točke prejšnjega odstavka ni potrebno, če je organizator gospodarska družba ali samostojna podjetnica posameznica oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki v okviru opravljanja svoje redne dejavnosti obratuje z napravami za zabavo v svojih poslovnih prostorih.
Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti pri pristojnem organu najmanj sedem dni pred dnevom shoda oziroma deset dni pred dnevom prireditve.«.
4. člen
V četrtem odstavku 14. člena se za besedilom »če je zaradi shoda« dodata besedi »ali prireditve«, za besedo »prepovedati« se doda vejica in beseda »preusmeriti«.
5. člen
V prvem odstavku 16.b člena se beseda »skliče« nadomesti z besedo »razpiše«, beseda »telefaxu« pa se nadomesti z besedo »telefaksu«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če se shod ali prireditev organizira pred objekti, ki se varujejo po posebnih predpisih, mora pristojni organ razpisati ustno obravnavo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V 21. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če pristojni organ odločbe iz prejšnjih odstavkov stranki ne more vročiti ali ne prejme obvestila o vročitvi oziroma ne more izreči ustne odločitve v rokih, določenih v tem členu, se odločba oziroma izrek ustne odločbe objavi na oglasni deski pristojnega organa in enotnem državnem portalu e-uprava. Dan objave odločbe oziroma izreka ustne odločbe na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava se šteje za dan vročitve odločbe, ne glede na to ali je bila kateri od strank odločba vročena na drug način.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
7. člen
Za II. poglavjem se doda novo II.A poglavje in 21.a do 21.č člen, ki se glasijo:
»II.A POSEBNE DOLOČBE ZA PRIREDITVE NA CESTI
21.a člen
(izdaja dovoljenja)
Dovoljenje za prireditev na javni cesti, ki poteka na območju dveh ali več upravnih enot, izda upravna enota, na območju katere se bo prireditev pričela. Upravne enote, na območju katerih poteka prireditev, si morajo v postopkih izdaje dovoljenja nuditi medsebojno pravno pomoč.
Za prireditve iz prejšnjega odstavka in za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti mora organizator vlogo za dovoljenje vložiti najmanj 30 dni pred dnevom prireditve.
21.b člen
(tekmovalne športne prireditve)
Tekmovalne športne prireditve na javni cesti predstavljajo izredno uporabo javne ceste.
Vlogi za izdajo dovoljenja za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na javni cesti je treba poleg prilog iz 14. člena tega zakona priložiti tudi dovoljenje za zaporo ceste pristojnega upravnega organa za promet in elaborat zapore ceste ali tipsko shemo začasne prometne ureditve, ki je podlaga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste.
21.c člen
(spremstvo na prireditveni progi)
Organizator prireditve na javni cesti mora zagotoviti, da na prireditveni progi reditelji in spremljevalno osebje spremljajo udeležence prireditve z vozili, označenimi s posebnim znakom, ki ga določi organizator prireditve in ki označuje, da se izvaja prireditev ter vrsto prireditve.
21.č člen
(vzpostavitev prireditvenega prostora v prejšnje stanje)
Organizator prireditve na javni cesti mora takoj po končani prireditvi na javni cesti vzpostaviti prejšnje stanje tako, da odstrani s ceste naprave in predmete, ki so bili postavljeni za izvedbo prireditve ali v zvezi s prireditvijo, ter očistiti cesto.«.
8. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(začasni ukrepi)
Policist, ki pri urejanju prometa ugotovi, da:
– za prireditev na javni cesti ni izdano dovoljenje, pa njena izvedba predstavlja izredno uporabo ceste;
– se ne izvršujejo ukrepi, določeni v dovoljenju za prireditev na javni cesti, ali
– je promet na prireditvi na javni cesti neprimerno urejen (npr. ureditev prometa ni v skladu z elaboratom zapore ceste oziroma tipsko shemo začasne prometne ureditve ali ni v skladu z dovoljenjem za zaporo ceste), lahko na kraju samem odredi začasne ukrepe za ureditev prometa ali od vodje zahteva, da začasno prekine nadaljnje izvajanje prireditve na javni cesti.
Začasni ukrepi iz prejšnjega odstavka veljajo, dokler policija ne ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji iz 33. člena tega zakona za razpustitev prireditve.«.
9. člen
Za 37. členom doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
Z globo od 600 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek:
1. organizator, če reditelji in spremljevalno osebje ne spremljajo udeležence z vozili, ki so označena s posebnim znakom (21.c člen);
2. organizator, ki takoj po končani prireditvi na javni cesti ne vzpostavi prejšnjega stanja (21.č člen).
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se kaznuje organizator pravna oseba ali samostojna podjetnica ali podjetnik posameznik z globo od 2.000 do 8.000 eurov, odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti ali druge pravne osebe pa z globo od 600 do 2.100 eurov.«.
10. člen
V prvem odstavku 38. člena se v 2. točki za besedilom »(10. člen)« doda besedilo »ali ne določi osebe, ki ima odgovornosti vodje prireditve (tretji odstavek 12.a člena)«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe od 215. do 221. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV in 109/10 – ZPrCP, ZVoz, ZCes-1).
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-02/11-3/14
Ljubljana, dne 17. maja 2011
EPA 1670-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti