Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1836. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5, stran 4927.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 9. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občinski podrobni prostorski načrt Goričica ob Stari vasi PO 59/5 (v nadaljevanju OPPN Goričica ob Stari vasi) se pripravlja na pobudo lastnikov zemljišč v območju.
Območje je v celoti nepozidano in komunalno neopremljeno, z novim OPPN pa se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo in infrastrukturno opremljanje.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, Uradni list RS, št. 84/10, 90/10 – popr., 110/10 – popr. (v nadaljevanju: OPN Postojna), ki na navedenem območju predvideva izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je 35.652 m2.
Območje obsega celotno enoto urejanja prostora PO 59/5, določeno v OPN Postojna. Predvidena podrobnejša namenska raba je SS-e2 – stanovanjske površine z dejavnostmi – enodružinska gradnja.
Na območju se skladno z usmeritvami OPN predvidi prosto stoječe enodružinske stanovanjske hiše na parcelah velikosti med 540 do 800 m2, ter zelene površine z otroškim igriščem. Prometno se območje navezuje na obstoječo lokalno cesto na severu z možnostjo navezave na obstoječe cestno omrežje skozi Staro vas, kar se presodi v sklopu OPPN. Prometne rešitve se lahko variantno obdelajo.
Pri načrtovanju se upošteva prehodnost območja in navezave na obstoječe peš povezave oziroma obstoječe ceste in poljske poti, ki omogočajo dostope do zalednih kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Za območje se lahko hkrati izdela tudi program komunalnega opremljanja.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Postojna;
– zazidalni preizkus pozidave območja, št. projekta 47/11, izdelovalec ZUP d.o.o.;
– geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Izdelava OPPN Goričica ob Stari vasi se pripravlja po postopku, predpisanem z ZPNačrt, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev mnenj 30 dni.
Kolikor bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, se upoštevajo tudi roki, določeni z Zakonom o varstvu okolja.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Valtel, gradnja in upravljanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Goričica ob Stari vasi in strokovnih podlag zagotovijo zainteresirani investitorji na tem območju v sodelovanju z izvajalcem, Občina Postojna pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-4/2011-4
Postojna, dne 9. maja 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti