Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, stran 4897.

Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – ZVCP-1-UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 Odl. US: U-I-295/05-38, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 7/11 Odl. US: U-I-144/09-13), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 Odl. US: U-I-56/08-15 in 45/2010 – ZIntPK) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – Statut MONM-UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 6. seji dne 21. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/09) – v nadaljevanju: Odlok se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– pristojni organ je organ občinske uprave MONM, pristojen za področje prometa.
– ožje mestno središče je območje, ki ga obkroža na levem bregu reke Krke Seidlova cesta do vključno križišča s Koštialovo ulico (vključno s parkirnimi prostori ob Prisojni poti, Kettejevem drevoredu, poslovno stavbo MONM) in do vključno križišča z Ljubljansko cesto in Šmihelskim mostom. Na desnem bregu reke Krke pa ga določa Topliška cesta do križišča Šmihelskega mostu s Kandijsko cesto (vključno s parkirnimi prostori nasproti avtobusne postaje), Kandijska cesta od Šmihelskega mostu do kompleksa Revoz, vključno z delom Resslove in Trdinove ulice (vključno s parkirnimi prostori ob potoku Težka voda in parkirnimi prostori pri Novi ljubljanski banki na Trdinovi ulici, ob stanovanjskih blokih na Trdinovi ulici oziroma Kandijski cesti in vključno s parkirnimi prostori pri Agenciji RS za plačilni promet na Kandijski cesti 21).
– prometna konica je čas najgostejšega prometa, ki se pojavlja ob delavnikih zaradi dnevnih migracij in traja praviloma od 6.30 do 8. ure zjutraj in od 13.30 do 15.30 popoldan, pristojni organ pa lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas in trajanje prometne konice.
– dostavni čas je čas med 5. uro in 9.30 uro, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave, razen če je s prometno signalizacijo določeno drugače.
– dostavni čas v ožje mestno središče je čas med 19. uro zvečer in 7. uro zjutraj in predstavlja dovoljen čas neomejene dostave blaga in ljudi na območje ožjega mestnega središča, razen če je s prometno signalizacijo določeno drugače.
– lisice so posebna naprava, s katero se vozniku prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo.
– pajek je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranih vozil.
– parkirnina je denarno nadomestilo za uporabo javnega parkirnega prostora.
– potrdilo o plačani parkirnini je dokazilo o plačani parkirnini na predpisan način.
– označitev časa prihoda pomeni na vidnem mestu v vozilu nameščena oznaka začetka parkiranja. Začetek časa prihoda lahko voznik označi na listu papirja, tako da razločno napiše uro pričetka parkiranja ali skladno z navodili uporabi brezplačni parkirni listek ali namesti parkirno uro.
– glavne mestne vpadnice so naslednje ceste: Topliška, Šmihelska, (Ljubenska), Ljubljanska, Belokranjska, Seidlova, Šentjernejska, Straška, Mirnopeška, Kandijska, Šmarješka, Andrijaničeva in Levičnikova cesta.
– intervencijska vozila so vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb.
– javne površine, ki niso namenjene prometu vozil, so javne površine v lasti MONM, ki ležijo v varovalnem pasu javne ceste in so zelene, asfaltirane, tlakovane ali drugače utrjene javne površine.
– prometni režim je prometno tehnična določitev načina parkiranja, načina plačevanja parkirnine, časovnega obdobja v katerem se plačuje parkirnina ali časa v katerem se plačevanje parkirnine ne izvaja, določitev parkirnih mest, ki so namenjena za posebne potrebe, ki so začasnega značaja in za potrebe reševanja problematike parkiranja posebnih, specializiranih vozil.
– nujne življenjske potrebščine so kruh, jajca, mlečni izdelki, meso in druga hitro pokvarljiva prehrana ter zelenjava in sadje.
Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot ga imajo po Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o cestah in Zakonu o voznikih.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Dovoz in odvoz blaga v ožje mestno središče je dovoljen v dostavnem času. Izven dostavnega časa je dovoz in odvoz blaga dovoljen tudi med 7. in 19. uro, vendar le z vozili skupne mase do 3,5 tone.
(2) Pristojni organ lahko izda posebno dovoljenje za izvajanje dostave izven dostavnega časa za vozila skupne mase nad 3,5 tone, vendar izključno za dostavo nujnih življenjskih potrebščin.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 2000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 600 EUR.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Javne parkirne površine so:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ dveh ur (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot dve uri),
– posebej urejene in za ta namen določene površine izven vozišča javnih cest,
– druge površine, ki jih za potrebe javnega parkiranja s posebno pogodbo Mestni občini Novo mesto prenesejo lastniki teh površin.
(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila.
(3) Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in predpisi, ki urejajo cestni promet. Prometno ureditev določi občinska uprava z odločbo, prometni režim pa župan s sklepom.
(4) Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometne signalizacije.
(5) Najdaljši dovoljeni čas neprekinjenega parkiranja na javnih parkirnih površina znaša 24 ur.
(6) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 80 EUR.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo za potrebe parkiranja vozil:
– strank upravnih organov in drugih organizacij, ki izvajajo javna pooblastila,
– obiskovalcev zdravstvenih zavodov,
– staršev, ki oddajajo in prevzemajo otroke v vzgojno-varstvene ustanove, osnovne šole in glasbene šole,
– invalidov in spremljevalcev, ki vozijo in spremljajo invalidno osebo,
– obiskovalcev tržnice in vozil, ki
– izvajajo dostavo.
(2) Na javnih parkirnih površinah, iz prvega odstavka tega člena, mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati.
(3) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena so določene le za kratkotrajno parkiranje. Čas in trajanje parkiranja sta določena na dopolnilni tabli.
(4) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne javne parkirne površine ali javne prometne površine uporabljajo izključno za potrebe parkiranja tovornih vozil in/ali avtobusov.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s drugim odstavkom tega člena.
5. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010-10
Novo mesto, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti