Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1828. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS10/13 BREZOVEC, stran 4889.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS10/13 BREZOVEC
1. Ocena stanja
Po Dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03,132/04, 56/06, 48/08, 103/08, 62/10, 64/10) se območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev nahaja znotraj območja S 10/13, ki se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 BREZOVEC (Uradni list RS, št. 14/00 in 14/11), v nadaljevanju »zazidalni načrt«.
Po Zazidalnem načrtu je na predmetnem območju predvidena gradnja 59 stanovanjskih hiš in večnamenski objekt za oskrbno-servisno dejavnost. Naselje je prometno, komunalno in energetsko popolnoma opremljeno.
2. Razlogi za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Gradnja večnamenskega objekta za oskrbno-servisno dejavnost, ki naj bi služila zgolj prebivalcem na območju zazidalnega načrta, ni več aktualna zaradi spremembe trendov tovrstnih storitev v sklopu večjih nakupovalnih središč. Na mestu večnamenskega objekta se predvideva izgradnja treh hiš, enakega oblikovanja in gabaritov, kot so opredeljeni v zazidalnem načrtu.
3. Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se nanaša na parc. št. 1023/58, k.o. Smlednik.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbel pobudnik spremembe, rodbina Lazarini, pri podjetju Kaliopa d.o.o. iz Ljubljane.
5. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
– sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta                 april 2011
– objava sklepa v uradnem glasilu in na
svetovnem spletu, MOP                maj 2011
– priprava osnutka spremembe
prostorskega akta                   30 dni
– pridobivanje smernic                 15 dni
– priprava dopolnjenega osnutka           15 dni po
                      pridobitvi smernic
– obravnava dopolnjenega osnutka na
občinskem svetu               junij/julij 2011
– javno naznanilo o javni razgrnitvi in      7 dni pred
javni razpravi                   pričetkom
                          razgrnitve
– javna razgrnitev                   15 dni
– stališča do pripomb                 15 dni
– priprava predloga                  15 dni
– pridobivanje mnenj                  15 dni
– sprejemanje odloka na občinskem svetu        oktober
                        /november 2011
– objava v Uradnem listu            november 2011.
6. Nosilci urejanja prostora
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva cesta 33, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
– Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj;
– Javno podjetje Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
– Petrol Plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana;
– Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
7. Financiranje prostorskega akta
Investitor sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je rodbina Lazarini.
8. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se ga tudi na spletni strani Občine Medvode.
Št. 350-26/00-13
Medvode, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti