Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1827. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču ob Kolodvorski cesti, stran 4888.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču ob Kolodvorski cesti
Št. 371-133/2011
Koper, dne 22. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2011 sprejel
S K L E P
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču ob Kolodvorski cesti
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč« se uvede na parkirišču ob Kolodvorski cesti (ob poslovnem objektu Telekoma Slovenije d.d. in Pošte Slovenije d.o.o.), ki obsega parcele št. 3888/7, 3888/10 in 3884/10, vse k.o. Bertoki.
2.
Cilj uvedbe javne službe je zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem poslovnih in upravnih objektov ter drugim uporabnikom v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– pogoje uporabe parkirišča;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine in režima na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa ter pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj oziroma, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopkov javnih naročil.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-133/2011
Koper, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« nel parcheggio presso la Via della stazione
N. 371-133/2011
Capodistria, 22 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Bollettino uff., n. 45/01) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 21 aprile 2011, ha approvato la
L A D E L I B E R A
sull’introduzione del servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« nel parcheggio presso la Via della stazione
1.
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« interessa il parcheggio presso la Via della stazione (in prossimità della sede di Telekom Slovenija S.p.A. e di Pošta Slovenije s.r.l.) comprendente le particelle catastali n. 3888/7, 3888/10 e 3884/10, entrambe del c.c. di Bertocchi.
2.
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici direzionali ed amministrativi ed ad altri utenti la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei veicoli.
3.
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici«, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il controllo automatico dell’entrata ed uscita delle macchine;
– le condizioni che consentono l’uso del parcheggio;
– la possibilità di abbonamento parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di parcheggio e del regime nelle modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4.
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
5.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-133/2011
Capodistria, 21 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti