Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1826. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2011, stran 4886.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 6. seji dne 12. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kobarid za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     5.380.716,00
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.809.001,00
70   DAVČNI PRIHODKI              3.125.201,00
    700 Davki na dohodek in dobiček      2.797.578,00
    703 Davki na premoženje           180.345,00
    704 Domači davki na blago in storitve    147.278,00
71   NEDAVČNI PRIHODKI              683.800,00
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                611.590,00
    711 Takse in pristojbine            500,00
    712 Globe in druge denarne kazni       8.600,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                   8.210,00
    714 Drugi nedavčni prihodki         54.900,00
72   KAPITALSKI PRIHODKI             118.925,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                   78.000,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in neopredmetenih dolgoročnih sredstev    40.925,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.452.790,00
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          663.583,00
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije                    789.207,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       5.545.018,00
40   TEKOČI ODHODKI              1.495.456,00
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    367.662,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                   62.668,00
    402 Izdatki za blago in storitve      972.379,00
    403 Plačila domačih obresti          7.300,00
    409 Rezerve                 85.447,00
41   TEKOČI TRANSFERI             1.731.821,00
    410 Subvencije                49.500,00
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom              852.376,00
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                148.744,00
    413 Drugi tekoči domači transferi      681.201,00
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.132.131,00
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  2.132.131,00
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           185.610,00
    431 Investicijski transferi pravnim
    in fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                  5.000,00
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                 180.610,00
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         –164.302,00
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        750,00
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          750,00
    750 Prejeta vračila danih posojil        750,00
V.   DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)            300,00
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                  300,00
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)    450,00
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                0,00
50   ZADOLŽEVANJE                   0,00
    500 Domače zadolževanje              0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)            50.200,00
55   ODPLAČILA DOLGA               50.200,00
    550 Odplačila domačega dolga         50.200,00
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    –214.052,00
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       –50.200,00
XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)            164.302,00
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA               214.052,00
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Kobarid.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo
2. prihodki požarne takse
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev
4. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan največ do višine ±10 %.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 75.000 EUR.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2011 oblikuje v višini 10.447 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kobarid, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000 EUR.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da imajo zgoraj navedene pravne osebe lasten vir prihodkov za odplačila.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 50.000 EUR po predhodnem soglasju občine.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2011 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kobarid v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-51/10
Kobarid, dne 12. maja 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti