Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1823. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad, stran 4882.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr. in 20/11), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – Zvrt-UPB2, 25/08 in 36/10), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad (Uradni list RS, št. 105/00, 136/06, 1/09 in 12/11) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 7. redni seji dne 6. 5. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Grad
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, določa kriterije za sprejem otrok v vrtec, postopek odločanja, ureja podpis pogodbe med vrtcem in starši, izpis otrok in objavo informacij pri vrtcu pri Osnovni šoli Grad (v nadaljevanju: vrtec).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega na oglasni deski vrtca in spletni strani šole in v informatorju Občine Grad.
Med šolskim letom lahko starši na sedežu vrtca oddajo informativno prijavo za sprejem v vrtec.
4. člen
Vlogo za vpis oddajo starši oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj) na predpisanem obrazcu.
Vlogo dobijo vlagatelji na sedežu vrtca in na spletni strani vrtca. Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega poziva.
5. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Če je vloga nepopolna ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko vlagatelje pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če vlagatelji pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
6. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem.
7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otroka ravnatelj vrtca.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
8. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku javnega vpisa novincev.
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalnega seznama oziroma, če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama ponujeno prosto mesto za otroka, pa so ga starši odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih otrok v vrtec od števila prostih mest v vrtcu.
9. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar.
10. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnosti podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
11. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
12. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program v vrtcu, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani šole. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam otrok vsebujeta podatke določene v zakonu o vrtcih.
13. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakon, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
14. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otrok v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V takšnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
15. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Po končanem postopku sprejema otrok se oblikuje čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok.
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka, pozove starša otroka po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec.
Otrok se izbriše iz čakalnega seznama samo, kolikor vlagatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora naslednji delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v čakalnem seznamu.
16. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
17. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda s posebnim sklepom. Komisija je sestavljena iz treh članov:
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan,
– en predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj in
– en predstavnik staršev vrtca, ki ga imenuje svet staršev.
Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj zavoda. Komisija deluje na sedežu zavoda.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu zavoda.
Predsednik komisije najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije, pozove župana, da imenuje člane komisije. Enako stori tudi, če je potrebno imenovati nadomestnega člana komisije.
18. člen
Komisija dela na sejah. Na prvi seji komisija izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika. Delo komisije vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa namestnik.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Sklep je potrjen z večino glasov vseh članov.
19. člen
Komisija o poteku seje vodi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke: kraj, datum in uro seje komisije, imena navzočih, kratek potek dela komisije, sprejete sklepe, katerih priloga je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in se hrani v dokumentaciji vrtca.
Vsa administrativna in strokovna dela za komisijo zagotavlja vrtec.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
20. člen
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega vlagatelji predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Komisija nato odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------+----------------------------------------------+---------+
|1.  |Otrok in njegov roditelj, ki vlaga vlogo za  | 15 točk|
|   |znižano plačilo v vrtcu ima stalno      |     |
|   |prebivališče v Občini Grad          |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|2.  |Otroci, ki jim je odložen vpis v osnovno šolo | 12 točk|
+------+----------------------------------------------+---------+
|3.  |Zaposlenost obeh staršev otroka mati     | 10 točk|
|   |samohranilka ali oče samohranilec       |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|4.  |Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred |  8 točk|
|   |vstopom v šolo                |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|5.  |Otroci, ki so bili v preteklem letu na listi |  7 točk|
|   |zavrnjenih v vrtec              |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|6.  |Zaposlenost enega od staršev         |  5 točk|
+------+----------------------------------------------+---------+
|7.  |Starši otrok z enim ali več otroki, ki že   | 3 točke|
|   |obiskujejo vrtec               |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
|8.  |Starši otrok, ki sočasno vpisujejo enega ali | 1 točka|
|   |več otrok (za vsakega otroka)         |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva kriterij starosti otroka. Prednost ima starejši otrok.
*Opomba:
Enoroditeljsko družino, starši dokazujejo z ustrezno listino, in sicer:
– Sklepom sodišča o razvezi
– Sklepom o določitvi višine preživnine
– Izpisom iz rojstne matične knjige, v primeru, če oče otroka ne prizna očetovstva.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
– starost otroka: prednost ima starejši otrok,
– v primeru enake starosti ima prednost otrok, za katerega je bila vloga oddana prej.
21. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi. V primeru zdravstvenih razlogov se lahko ob predložitvi zdravniškega spričevala izpiše brez odpovednega roka.
Otroka ni možno začasno izpisati iz vrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu. Za ponoven vpis morajo vlagatelji oddati novo prijavo za sprejem v vrtec.
22. člen
Vrtec mora na spletnih straneh šole objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati vsi akti, ki urejajo vpis otrok v vrtec in jih je sprejel svet šole, ter Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Grad na svoji 20. seji z dne 17. 4. 2009 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/09 z dne 15. 5. 2009.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-405/11-OS
Grad, dne 6. maja 2011
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti