Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1821. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2010, stran 4879.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. ter 93. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 5. redni seji dne 25. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Grad za leto 2010, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  2.458.173|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.127.927|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  1.740.435|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.633.521|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   92.153|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   14.761|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   387.492|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   16.630|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.264|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   237.357|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   132.241|
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    1.405|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    1.405|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |   328.841|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   328.841|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  2.831.736|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.058.842|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   279.546|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   41.912|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   660.685|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   76.699|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   515.740|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |    9.925|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   312.135|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   60.085|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   133.595|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.224.934|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.224.934|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   32.219|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   32.219|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |  –373.563|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki |      |
|    |minus skupaj odhodki)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |  –297.673|
|    |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki|      |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj  |      |
|    |odhodki brez plačil obresti)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      |   553.344|
|    |(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki  |      |
|    |minus tekoči odhodki in tekoči transferi) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.022|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    1.022|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |    1.022|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    1.022|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |      |
|    |V.)                    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |   200.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   200.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |   200.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   75.216|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   75.216|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   75.216|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –247.757|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   124.784|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   373.563|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   251.006|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-370/2011-OS
Grad, dne 15. aprila 2011
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti