Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1815. Sklep o zadržanju izvrševanja 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava, stran 4852.

Številka: U-I-65/11-6
Datum: 21. 4. 2011
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 21. aprila 2011
s k l e n i l o:
Izvrševanje 39. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 3/2000, ter Uradni list RS, št. 2/08 in 45/10) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada je vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 45/10). Navaja, da je Občina Vipava (v nadaljevanju Občina) z izpodbijanim prostorskim aktom omogočila gradnjo na zemljiščih, ki so v občinskem prostorskem planskem aktu namenjena kmetijstvu. To naj bi bilo v neskladju z 72. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – ZPNačrt) in 153. členom Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo odpravi. Hkrati predlaga, da do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži njeno izvrševanje. Predlog za zadržanje izvrševanja utemeljuje z zatrjevanjem, da bi lahko v primeru izdaje gradbenih dovoljenj za gradnjo na teh zemljiščih prišlo do težko popravljivih posledic oziroma težko izvedljive sanacije teh zemljišč.
2. Občina v odgovoru na predlog za zadržanje izvrševanja navaja, da je želela z izpodbijano določbo omogočiti nekatere gradnje oziroma posege v prostor, ki naj bi bili po oceni Občinskega sveta upravičeni oziroma koristni. Navaja, da ni imela namena spreminjati statusa kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. Sprejemanje občinskega prostorskega načrta, ki določa namensko rabo zemljišč, naj bi bil dolgotrajen postopek, zato so do njegovega sprejetja in do spremembe namenske rabe zemljišč z izpodbijano določbo omogočili zgolj postavitev manjših objektov na kmetijskih zemljiščih. To naj bi pripomoglo k razvoju in obstoju kmetijskih gospodarstev ter ohranjanju mladih kmečkih družin na podeželju.
3. Vlada navaja, da izpodbija 3. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava. Ker navedeni člen tega odloka v celoti spreminja 39. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 3/2000, in Uradni list RS, št. 2/08), je Ustavno sodišče štelo, da je izpodbijan 39. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 3/2000, ter Uradni list RS, št. 2/08 in 45/10 – v nadaljevanju Odlok).
4. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
5. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nastajajo z izvrševanjem izpodbijane določbe, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe Odloka. Izpodbijana določba je pravna podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Iz odgovora Občine je razvidno, da je na podlagi izpodbijane določbe Odloka načrtovana gradnja na zemljiščih, ki so v občinskem prostorskem planskem aktu namenjena kmetijstvu. Gradnja na morebitnih kmetijskih zemljiščih lahko po presoji Ustavnega sodišča povzroči težko popravljive škodljive posledice v prostoru. Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe Odloka nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega sodišča ne morejo začeti. Ti postopki bodo lahko izvedeni kasneje, če bo ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo ali zakonom.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič
Predsednik
zanj
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti