Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011

Kazalo

1812. Pravilnik o službeni izkaznici letalskega nadzornika in nadzornika Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije ter uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, stran 4801.

Na podlagi četrtega odstavka 166.a člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici letalskega nadzornika in nadzornika Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije ter uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa zahteve, postopek za izdajo ter obliko službene izkaznice letalskega nadzornika in nadzornika Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, za izvajanje letalskega nadzora.
(2) Letalski nadzor pomeni opravljanje posameznih dejanj in odločanje v upravnih zadevah, stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov.
2. člen
(oblika in vsebina izkaznice)
(1) Službena izkaznica je plastična ali iz plastificiranega papirja in je velika 8,5 cm x 5,4 cm.
(2) Službena izkaznica je dvostranska in svetlo modre barve. Izdela se tako, da je v potrebnem obsegu zaščitena pred ponarejanjem in podobnimi oblikami zlorab. Sestavni del službene izkaznice ja lahko magnetna kartica oziroma magnetni zapis, uporablja pa se lahko tudi za namene varovanja objektov in prostorov, registracijo delovnega časa in podobno.
(3) Sprednja stran službene izkaznice letalskega nadzornika in nadzornika agencije vsebuje: zastavo Evropske unije, grb Republike Slovenije in napis »REPUBLIKA SLOVENIJA, JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO RS, CIVIL AVIATION AGENCY«, besedilo »SLUŽBENA IZKAZNICA, CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE«, sliko imetnika izkaznice, osebno ime imetnika, spol, državljanstvo, datum rojstva, številko izkaznice, datum izteka veljavnosti izkaznice, kraj in datum izdaje ter podpis imetnika, vse v slovenskem jeziku in v primernem obsegu tudi v angleškem jeziku.
(4) Sprednja stran službene izkaznice uradne osebe ministrstva, pristojnega za promet, vsebuje: zastavo Evropske unije, grb Republike Slovenije in napis »REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PROMET, MINISTRY OF TRANSPORT, besedilo »SLUŽBENA IZKAZNICA, CIVIL AVIATION INSPECTOR CERTIFICATE«, sliko imetnika izkaznice, osebno ime imetnika, spol, državljanstvo, datum rojstva, številko izkaznice, datum izteka veljavnosti izkaznice, kraj in datum izdaje ter podpis imetnika, vse v slovenskem jeziku in v primernem obsegu tudi v angleškem jeziku.
(5) Hrbtna stran službene izkaznice vsebuje navedbo pooblastila v slovenskem jeziku, ki se glasi: »Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njen imetnik pooblaščen za opravljanje nalog ….,« in besedilo v angleškem jeziku, ki se glasi: »This certificate is a document of proof that its holder is authorized to perform …,« konkretno pooblastilo ter osebno ime in podpis uradne osebe, ki je izdala izkaznico. Preostali del (2,3 cm) je namenjen strojno čitljivemu zapisu.
(6) Vzorec službene izkaznice je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(imetniki in izdajatelji službene izkaznice)
(1) Službena izkaznica se izda uradni osebi, ko izpolni predpisane pogoje za izvajanje pooblastil.
(2) Veljavnost službene izkaznice je 3 leta.
(3) Službeno izkaznico uradni osebi agencije izda direktor agencije, uradni osebi ministrstva, pristojnega za promet pa minister, pristojen za promet.
(4) Službena izkaznica ni prenosljiva.
4. člen
(register izdanih službenih izkaznic)
Izdajatelja službenih izkaznic vodita register izdanih izkaznic z naslednjimi podatki:
– osebno ime imetnika službene izkaznice,
– datum izdaje,
– številka službene izkaznice,
– navedba pooblastil,
– datum prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice,
– razlog za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo službene izkaznice,
– podatki o izkaznicah v hranjenju zaradi hude kršitve obveznosti iz delovnega razmerja.
5. člen
(predčasno prenehanje veljavnosti službene izkaznice)
(1) Veljavnost službene izkaznice predčasno preneha z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika službene izkaznice v agenciji oziroma ministrstvu, pristojnem za promet,
– prenehanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje nalog, za katere je službena izkaznica izdana,
– prenehanja opravljanja nalog, za katere je službena izkaznica izdana.
(2) Službena izkaznica se nadomesti z novo, če je uničena, poškodovana ali izgubljena, če je imetnik spremenil osebno ime ali če so se spremenila pooblastila imetnika službene izkaznice v zvezi z obsegom izvajanja letalskega nadzora. V teh primerih mora imetnik službeno izkaznico, ki se nadomešča, če je to mogoče, nemudoma vrniti izdajatelju.
(3) Vrnjene službene izkaznice izdajatelj uniči. Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje službene izkaznice.
6. člen
(odvzem službene izkaznice)
Izkaznica se pooblaščeni osebi odvzame do zaključka postopka ugotavljanja odgovornosti pooblaščene osebe za kršenje pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.
7. člen
(nošenje službene izkaznice)
Imetniki službene izkaznice morajo nositi službeno izkaznico na vidnem mestu vedno, kadar opravljajo naloge letalskega nadzora, ne glede na čas in kraj opravljanja teh nalog.
8. člen
(prehodna določba)
Službene izkaznice, izdane na podlagi Pravilnika o službeni izkaznici pooblaščenega delavca za upravno-strokovni nadzor v letalstvu (Uradni list RS, št. 106/06), prenehajo veljati šest mesecev po začetku veljavnosti tega pravilnika.
9. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenega delavca za upravno-strokovni nadzor v letalstvu (Uradni list RS, št. 106/06).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-80/2011/21
Ljubljana, dne 6. maja 2011
EVA 2011-2411-0067
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti