Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2011 z dne 17. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2011 z dne 17. 3. 2011

Kazalo

816. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (RZ2009), stran 2317.

Na podlagi četrtega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 4. marca 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (RZ2009)
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2009 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2009, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-03/10-4/12
Ljubljana, dne 4. marca 2011
EPA 1310-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
OBRAZLOŽITEV Obrazložitev splošnega in posebnega dela zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 se nahaja na spletnih straneh Ministrstva za finance Republike Slovenije: http://www.sigov.si/mf/slov/proracun/zakljucni_racun.htm

AAA Zlata odličnost