Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2011 z dne 7. 2. 2011

Kazalo

299. Sklep o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., stran 798.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 478-651/2010
Koper, dne 28. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 12. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Uradni list RS, št. 53/02, 74/05 in 84/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. januarja 2011 sprejel
S K L E P
o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1.
Mestna občina Koper, kot edini družbenik Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., ki ima v osnovnem kapitalu javnega podjetja 100% poslovni delež, povečuje vrednost osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., z izročitvijo stvarnega vložka, ki je na dan 15. 12. 2010, ocenjen na nominalno vrednosti 1.350.000,00 EUR.
2.
Stvarni vložek predstavlja zemljišče s parcele št. 878/54 k.o. Ankaran v površini 13804 m2, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 244 k.o. Ankaran, v nominalni vrednosti 1.350.000,00 EUR.
3.
Cenitev vrednosti nepremičnine je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, Boris Rep, univ. dipl. ing. grad., dne 15. 12. 2010. Cenitev vrednosti nepremičnine je sestavni del tega slepa.
4.
Osnovni kapital javnega podjetja v nominalni vrednosti 816.168.209,53 SIT (3.405.809,59 EUR) ugotovljen na podlagi revizijskega poročila na dan 31. 12. 1996, se s predmetnim stvarnim vložkom ocenjenim na nominalno rednost 1.350.000,00 EUR, poveča na 4.755.809,59 EUR.
5.
Mestna občina Koper s povečanjem osnovnega kapitala v Javnem podjetju – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., ostaja edini družbenik in ima tako dva osnovna vložka, ki skupaj predstavjlata 100% poslovni delež osnovnega kapitala
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-651/2010
Koper, dne 27. januarja 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff., n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A Z I O N E
sull’aumento del capitale sociale Dell’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
N. 478-651/2010
Capodistria, 28 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (G. U. della RS, n. 53/02, 74/05 e 84/06), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 gennaio 2011, ha accolto la
L A D E L I B E R A Z I O N E
sull’aumento del capitale sociale dell’azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1.
Il Comune città di Capodistria in quanto socio unico dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., che detiene il 100% del capitale sociale, delibera di aumentare il capitale sociale della suddetta Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., apportando beni imputabili al capitale sociale dal valore nominale al 15. 12. 2010 di 1.350.000,00 EUR.
2.
Il conferimento di cui sopra è rappresentato da un terreno identificato con la parcella n. 878/54 c. c. di Ancarano, dalla superficie di 13804 m2, allibrato alla P.T. n. 244 c. c. di Ancarano, il cui valore nominale è di 1.350.000,00 EUR.
3.
La stima peritale dell’immobile è stata effettuata dal perito immobiliare dott. ing. Boris Rep, il giorno 15. 12. 2010. La stima peritale del valore dell’immobile è parte integrante della presente deliberazione.
4.
Il capitale sociale dell’azienda pubblica, il cui valore nominale di 816.168.209,53 SIT (3.405.809,59 EUR), accertato nella relazione di revisione del 31. 12. 1996, è aumentato in seguito al conferimento il cui valore nominale è stimato in 1.350.000,00 EUR, a 4.755.809,59 EUR.
5.
Con l’aumento del capitale sociale nell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., il Comune città di Capodistria rimane l’unico socio che possiede due conferimenti in capitale costituenti nel complesso il 100% della quota di capitale sociale.
6.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-651/2010
Capodistria, 27 gennaio 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti