Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

95. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, stran 328.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 63/07 – popr., 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10) se naslov poglavja »I. RAZPIS« spremeni tako, da se glasi: »I. SPLOŠNE DOLOČBE«.
Na koncu 1. člena se pika črta in doda besedilo »na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe ne glede na način izvajanja študija.«
2. člen
Za 1. členom se doda naslov novega poglavja »I.a RAZPIS«.
3. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe je skupen za študijske programe javnih visokošolskih zavodov in koncesionirane študijske programe koncesioniranih visokošolskih zavodov ne glede na način izvajanja študija. V njem se lahko objavijo tudi razpisi zasebnih visokošolskih zavodov, ki izvajajo dodiplomske študijske programe z javno veljavnostjo brez koncesije. V tem primeru zanje veljajo določbe 3. in 6. člena ter tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, oziroma v elektronski obliki visokošolske prijavno-informacijske službe na svojih spletnih straneh.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »javno- veljavne« nadomesti z besedo »javnoveljavne«.
5. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. V tretjem roku se za redni študij lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, in kandidati, ki se prijavljajo za izredni študij. Ravno tako se v tretjem roku lahko prijavijo kandidati, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili.«
6. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V tretji prijavi kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.«
7. člen
V 23. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Datumi za opravljanje preizkusov v tretjem roku se določijo z razpisom. Visokošolski zavod se lahko odloči, da preizkusov v tretjem roku ne izvaja.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
V prvem odstavku 26. člena se beseda »spričevala« nadomesti z besedilom »vsa dokazila« in številka »1« nadomesti s številko »10«.
9. člen
Peti odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na seznam sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih je dosegel zadnji uvrščeni glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.«.
10. člen
V 36. členu se v prvi alinei črta besedilo »če izpolnjujejo pogoje za vpis in so dosegli zadostno število točk,«.
11. člen
V tretjem odstavku 37. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Članice univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi podatke o prijavah obvezno pošljejo Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani, ki preveri, ali so kandidati iz drugega stavka tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika, ki se prijavljajo za redni študij, oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.«
12. člen
Za 37. členom se doda nov naslov podpoglavja, ki se glasi: »Č) Pritožba«.
13. člen
V drugem odstavku 38. člena se za besedo »službi« doda besedilo »oziroma, v tretjem roku, visokošolskemu zavodu«.
14. člen
V drugem stavku 39. člena se besedilo »30. členom« nadomesti z besedilom »31. členom«.
15. člen
V 43. členu se za besedo »podlagi« doda beseda »popolno«.
16. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vpis v podiplomske študijske programe se na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.«
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2010/21
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EVA 2010-3211-0065
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti