Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

89. Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin, stran 315.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o metodologiji za določitev razvitosti občin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti na območju občine,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
+--------------------+-----------------------+------------------+
|Kazalnik      |Organ, pristojen za  |Obdobje, ki se  |
|          |pripravo podatkov   |upošteva pri   |
|          |            |izračunu     |
|          |            |kazalnika     |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|1. Kazalniki    |            |         |
|razvitosti občine: |            |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|bruto dodana    |Agencija Republike   |2007, 2008 in   |
|vrednost      |Slovenije za      |2009       |
|gospodarskih družb |javnopravne evidence in|         |
|na zaposlenega   |storitve        |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|osnova za dohodnino |Davčna uprava Republike|2006, 2007 in   |
|na prebivalca občine|Slovenije       |2008       |
|          |            |         |
|          |Statistični urad    |2006, 2007 in   |
|          |Republike Slovenije  |2008       |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|število delovnih  |Statistični urad    |2007, 2008 in   |
|mest na število   |Republike Slovenije  |2009       |
|delovno aktivnega  |            |         |
|prebivalstva občine |            |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|2. Kazalniki    |            |         |
|ogroženosti občine: |            |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|indeks staranja   |Statistični urad    |2008, 2009 in   |
|prebivalstva občine |Republike Slovenije  |2010       |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|stopnja registrirane|Statistični urad    |2007, 2008 in   |
|brezposelnosti na  |Republike Slovenije  |2009       |
|območju občine   |            |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|stopnja delovne   |Statistični urad    |2007, 2008 in   |
|aktivnosti na    |Republike Slovenije  |2009       |
|območju občine   |            |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|3. Kazalniki    |            |         |
|razvojnih možnosti |            |         |
|občine:       |            |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|oskrbljenost z   |Statistični urad    |2002       |
|dobrinami in    |Republike Slovenije  |         |
|storitvami javnih  |            |         |
|komunalnih služb  |            |         |
|(delež prebivalcev, |            |         |
|ki imajo priključek |            |         |
|na javno      |            |         |
|kanalizacijo)    |            |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|opremljenost s   |Ministrstvo za kulturo |stanje 20. 9.   |
|kulturno      |Statistični urad    |2010       |
|infrastrukturo   |Republike Slovenije  |2009       |
|(kulturni spomeniki |            |         |
|in objekti javne  |            |         |
|kulturne      |            |         |
|infrastrukture)   |            |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|delež območij Natura|Ministrstvo za okolje |2007       |
|2000 v občini    |in prostor       |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
|poseljenost občine |Statistični urad    |2010       |
|          |Republike Slovenije  |         |
+--------------------+-----------------------+------------------+
(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in na površino občine.
3. člen
(standardizacija kazalnikov)
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer na naslednji način:
               (dejanska vrednost kazalnika za
               občino – minimalna vrednost
standardizirana            kazalnika)
vrednost kazalnika za  = -------------------------------------
občino            (maksimalna vrednost kazalnika –
               minimalna vrednost kazalnika)
(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da se standardizirana vrednost kazalnika odšteje od vrednosti 1.
4. člen
(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji način:
              vsot a standardiziranih vrednosti
koeficient       kazalnikov v občini/število kazalnikov
razvitosti     = --------------------------------------------
občine         vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov
                v državi/število kazalnikov
(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na dve decimalni mesti.
5. člen
(obdobje, za katero se določi razvitost občine)
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2011 in 2012.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-1/2011
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-1611-0176
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti