Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

88. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert, stran 312.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (Uradni list RS, št. 50/93) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta obrtno podjetniške cone Šentrupert in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški opremljanja so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Zemljišče namenjeno za gradnjo je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
3. člen
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo komunalne opreme na obračunskem območju.
Tabela 1: Skupni stroški komunalnega opremljanja za območje urejanja OPC Šentrupert
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|  Vrsta komunalne opreme  |  %  | Delež |   Cena   |
|               |    |     |  (ocena  |
|               |    |     | investicije) |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Cestno omrežje – makadam –  | 22,44%|  18,17%| 142.500,00 €|
|gradbeni del ceste      |    |     |       |
|(cesta od obstoječe     |    |     |       |
|Šentrupert–Prelesje do    |    |     |       |
|vodotoka Bistrica)      |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Cestno omrežje – asfalt   | 19,75%|  15,99%| 125.400,00 €|
|(cesta od obstoječe     |    |     |       |
|Šentrupert–Prelesje do    |    |     |       |
|vodotoka Bistrica)      |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Nakup zemljišč (cesta +   | 10,26%|  8,31%|  65.170,00 €|
|pločnik + bankina 0,5 m na  |    |     |       |
|vsako stran)         |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Vodovodno omrežje (100    |  4,07%|  3,30%|  25.848,00 €|
|duktil) (od Poštaj      |    |     |       |
|(parkirišče Prijatelj) do  |    |     |       |
|obrtne cone)         |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Vodovod . Podbijanje     |  1,34%|  1,08%|  8.500,00 €|
|Bistrice (cca 25 m)     |    |     |       |
|(izdelava gradbenega jaška, |    |     |       |
|horizontalno vrtanje,    |    |     |       |
|umestitev zaščitne cevi,   |    |     |       |
|umeščanje osnovne cevi in  |    |     |       |
|nadzor ARSO)         |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Cestno omrežje (znotraj   |  8,60%|  6,96%|  54.579,00 €|
|obrtne cone)         |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Odpadno kanalizacijsko    |  3,89%|  3,15%|  24.720,00 €|
|omrežje (znotraj obrtne   |    |     |       |
|cone)            |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Skupna čistilna naprava   |  4,73%|  3,83%|  30.000,00 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Meteorno kanalizacijsko   |  7,13%|  5,78%|  45.300,00 €|
|omrežje           |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Zadrževalnik z lovilcem olj |  1,89%|  1,53%|  12.000,00 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Vodovodno omrežje (80    |  5,26%|  4,26%|  33.420,16 €|
|duktil) (znotraj obrtne   |    |     |       |
|cone)            |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Elektroenergetsko NN omrežje |  1,81%|  1,46%|  11.475,00 €|
|(ocena)           |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Priključek in povečanje moči |  1,26%|  1,02%|  8.000,00 €|
|TP (ocena)          |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Javna razsvetljava (svetilke |  1,56%|  1,26%|  9.900,00 €|
|in potrebni kabel)      |    |     |       |
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Prižigališče JR       |  0,57%|  0,46%|  3.600,00 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|TK omrežje          |  4,41%|  3,57%|  28.000,00 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Hortikulturna ureditev    |  1,02%|  0,83%|  6.500,00 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|SKUPAJ . Gradbeni del    |    |     | 634.912,16 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Nepredvidena dela      | 10,00%|  8,10%|  63.491,22 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Projektna dokumentacija   |  3,00%|  2,43%|  19.047,36 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Geodetski posnetki      |  2,50%|  2,02%|  15.872,80 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Parcelacija         |  2,50%|  2,02%|  15.872,80 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Inženiring          |  3,00%|  2,43%|  19.047,36 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Nadzor            |  2,50%|  2,02%|  15.872,80 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
|Skupaj            | 123,50%| 100,00%| 784.116,52 €|
+-----------------------------+--------+---------+--------------+
Stroški odkupa zemljišč za dostopno cesto so upoštevani v izračunu skupnih stroškov.
Cene so preračunane na nivo cen 31. oktober 2010. Vse cene so brez DDV.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme (Tabela 2). Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij.
Za obravnavano območje je predvideno delno financiranje iz drugih virov, tj. s strani Občine Šentrupert (100% delež za izgradnjo ceste od obstoječe Šentrupert–Prelesje do vodotoka Bistrica in 100% delež vodovoda od Poštaj do obrtne cone), tako da preostali strošek investicije v načrtovano komunalno opremo bremeni zavezance za plačilo komunalnega prispevka, ki Občini Šentrupert plačajo sorazmerni del komunalnega prispevka ali z njo sklenejo pogodbo o opremljanju.
Tabela 2: Obračunski stroški komunalnega opremljanja z načrtovano komunalno opremo za območje urejanja OPC Šentrupert
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|  Vrsta komunalne opreme |   %  | Delež | Cena (ocena |
|              |     |    | investicije) |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Cestno omrežje – makadam – |   0,00%|  0,00%|     0,00 €|
|gradbeni del ceste (cesta |     |    |        |
|od obstoječe Šentrupert–  |     |    |        |
|Prelesje do vodotoka    |     |    |        |
|Bistrica)         |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Cestno omrežje - asfalt  |   0,00%|  0,00%|     0,00 €|
|(cesta od obstoječe    |     |    |        |
|Šentrupert–Prelesje do   |     |    |        |
|vodotoka Bistrica)     |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Nakup zemljišč (cesta +  |   0,00%|  0,00%|     0,00 €|
|pločnik + bankina 0,5 m na |     |    |        |
|vsako stran)        |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Vodovodno omrežje (100   |   0,00%|  0,00%|     0,00 €|
|duktil) (od Poštaj     |     |    |        |
|(parkirišče Prijatelj) do |     |    |        |
|obrtne cone)        |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Vodovod . Podbijanje    |   0,00%|  0,00%|     0,00 €|
|Bistrice (cca 25 m)    |     |    |        |
|(izdelava gradbenega jaška,|     |    |        |
|horizontalno vrtanje,   |     |    |        |
|umestitev zaščitne cevi,  |     |    |        |
|umeščanje osnovne cevi in |     |    |        |
|nadzor ARSO)        |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Cestno omrežje (znotraj  |  24,81%| 20,09%|  54.579,00 €|
|obrtne cone)        |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Odpadno kanalizacijsko   |  11,24%|  9,10%|  24.720,00 €|
|omrežje (znotraj obrtne  |     |    |        |
|cone)           |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Skupna čistilna naprava  |  13,64%| 11,04%|  30.000,00 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Meteorno kanalizacijsko  |  20,59%| 16,67%|  45.300,00 €|
|omrežje          |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Zadrževalnik z lovilcem olj|   5,45%|  4,42%|  12.000,00 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Vodovodno omrežje (80   |  15,19%| 12,30%|  33.420,16 €|
|duktil) (znotraj obrtne  |     |    |        |
|cone)           |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Javna razsvetljava     |   4,50%|  3,64%|   9.900,00 €|
|(svetilke in potrebni   |     |    |        |
|kabel)           |     |    |        |
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Prižigališče JR      |   1,64%|  1,32%|   3.600,00 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Hortikulturna ureditev   |   2,95%|  2,39%|   6.500,00 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|SKUPAJ . Gradbeni del   |     |    |  220.019,16 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Nepredvidena dela     |  10,00%|  8,10%|  22.001,92 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Projektna dokumentacija  |   3,00%|  2,43%|   6.600,57 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Geodetski posnetki     |   2,50%|  2,02%|   5.500,48 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Parcelacija        |   2,50%|  2,02%|   5.500,48 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Inženiring         |   3,00%|  2,43%|   6.600,57 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Nadzor           |   2,50%|  2,02%|   5.500,48 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
|Skupaj           |  123,50%| 100,00%|  271.723,66 €|
+---------------------------+----------+--------+---------------+
Stroški odkupa zemljišč za dostopno cesto so upoštevani v izračunu obračunskih stroškov. Cene so preračunane na nivo cen 31. oktober 2010. Vse cene so brez DDV.
Višina obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture se določi v skladu z določili Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 126/08).
Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na m2 zemljišča, ki se opremlja, so skupaj 3,77 EUR/m2.
Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na m2 neto tlorisne površine objektov so skupaj 11,17 EUR/m2.
III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA M2 ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA ZA GRADNJO IN NA M2 NETO TLORISNE POVRŠINE OBJEKTOV
4. člen
Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov na enoto m2:
+----------------------------------------------+---------------+
|Stroški komunalne opreme           |  271.723,66 €|
+----------------------------------------------+---------------+
|(ps) prispevna stopnja zavezanca       |      1,2|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina zemljišč               |   15.144 m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|Površina neto tlorisnih površin objektov   |  3.557,05 m2|
+----------------------------------------------+---------------+
|C(pi1) (obračunski stroški načrtovane     |   17,94 €/m2|
|infrastrukture na m2 zemljišča predvidenega  |        |
|za pozidavo)                 |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C(ti1) (obračunski stroški načrtovane     |   76,39 €/m2|
|infrastrukture na m2 neto tlorisne površine  |        |
|objekta)                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C(pi,obst) (obračunski stroški obstoječe   |   3,77 €/m2|
|infrastrukture na m2 zemljišča predvidenega  |        |
|za pozidavo)                 |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|C(ti,obst) (obračunski stroški obstoječe   |   11,17 €/m2|
|infrastrukture na m2 neto tlorisne površine  |        |
|objekta)                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
Površina celotnega obračunskega območja, ki se v območju urejanja OPC Šentrupert komunalno opremlja v enem obračunskem območju, meri 15.144 m2.
Cena gradbene izgradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture, cena celotnih stroškov izdelave programa opremljanja, ocene stroškov izdelave projektne dokumentacije za objekte in naprave ter površine, ki sestavljajo komunalno, energetsko in prometno opremo in njihovo priključitev na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, ocene stroškov izdelave geodetskih posnetkov in stroški izdelave parcelacije ter stroškov tehničnega svetovanja, gradbenega inženiringa in nadzora znaša 271.723,66 €, preračunano na nivo cen 31. oktober 2010.
Cena stroškov načrtovane komunalne opreme na m2 zemljišča predvidenega za gradnjo znaša 17,94 €/m2.
Cena stroškov načrtovane komunalne opreme na m2 neto tlorisne površine objektov znaša 76,94 €/m2.
Cena stroškov obstoječe komunalne opreme na m2 parcele znaša 3,77 €/m2.
Cena stroškov obstoječe komunalne opreme na m2 neto tlorisne površine objektov znaša 11,17 €/m2.
IV. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se izračunava po naslednji formuli:
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju,
A(parcela)   površina parcele,
C(pij)     obračunski stroški, preračunani na m2
        zemljišča predvidenega za gradnjo na
        obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme,
D(p)      delež zemljišča predvidenega za pozidavo
        pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost)  faktor dejavnosti,
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta,
C(tij)     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne
        opreme,
D(t)      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka,
i        posamezna vrsta komunalne opreme,
j        posamezno obračunsko območje.
6. člen
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine se izračunava po naslednji formuli:
KP(i,obst)   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju,
A(parcela)   površina zemljišča namenjenega za pozidavo
        objekta,
C(pi)      povprečni obračunski stroški, preračunani na
        m2 zemljišča predvidenega za pozidavo za
        posamezno vrsto komunalne opreme,
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta,
C(ti)      obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
i        posamezna vrsta komunalne opreme.
7. člen
Skupni komunalni prispevek se izračunava, kot vsota komunalnega prispevka načrtovane komunalne opreme in komunalnega prispevka obstoječe komunalne opreme, po naslednji formuli:
V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (D(pi) in D(ti))
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom zemljišča predvidenega za pozidavo in merilom neto tlorisne površine predvidenih objektov (D(pi) in D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka D(pi):D(ti) = 0,5:0,5.
Faktor dejavnosti (k(dejavnost))
Glede na načrtovano gradnjo se s tem odlokom določi faktor dejavnosti – K(dejavnost) = 1,2.
Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
Olajšave za zavezance in oprostitve za plačilo komunalnega prispevka niso predvidene.
Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo pri plačilu komunalnega prispevka
Znižanje komunalnega prispevka zaradi minulih vlaganj investitorja v komunalno opremo, kadar je ugotovljeno, da je investitor v preteklosti sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture. V primeru OPC Šentrupert tega primera ni.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunana vrednost C(pi) in C(ti) velja na dan 31. oktober 2010. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizirajo z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
9. člen
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni delež komunalnega prispevka Občini Šentrupert ali skleniti z Občino Šentrupert pogodbo o opremljanju za izgradnjo komunalne infrastrukture.
(2) Investitor mora infrastrukturo zgraditi, zanjo pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje in jo predati Občini Šentrupert oziroma upravljalcem posamezne infrastrukture.
(3) Osnova za odmerno odločbo ali pogodbo o opremljanju je Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju OPC Šentrupert, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA svetovanje d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, z datumom november 2010, št. projekta PO-002/2010-ŠEN.
(4) Program opremljanja je na vpogled na Občini Šentrupert.
VI. NAMENSKA PORABA SREDSTEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja na območju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2010
Šentrupert, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti