Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

70. Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov, stran 289.

Na podlagi četrtega odstavka 71. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 22/10) ministrica za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Pravilnik določa vsebino, kriterije in potek opravljanja preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov za opravljanje nalog policije (v nadaljnjem besedilu: preizkus) ter druga vprašanja, povezana s preizkusom.
II. VSEBINA IN KRITERIJI PREIZKUSA
2. člen
(vsebina preizkusa)
Preizkus obsega preverjanje strokovne in psihofizične usposobljenosti, določene v programih usposabljanja, ki jih za področje policijskih pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo ter vaj v streljanju za policiste sprejme generalni direktor policije (v nadaljevanju: program usposabljanja).
3. člen
(kriteriji preizkusa)
Pri ocenjevanju strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov komisija uporablja kriterije, določene v programih usposabljanj in na njihovi podlagi izdanih izvedbenih načrtih, razen kriterija prisotnosti na usposabljanju.
III. PREIZKUS
4. člen
(obveščanje)
(1) Generalni direktor policije, vodje notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in direktorji policijskih uprav najpozneje do konca februarja notranji organizacijski enoti Generalne policijske uprave, pristojni za preverjanje strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov (v nadaljnjem besedilu: pristojna služba), posredujejo seznam policistov, ki v preteklem letu niso uspešno opravili usposabljanj.
(2) Seznam mora vsebovati podatke o policistih in vsebinah programa, ki jih niso uspešno opravili.
(3) Pristojna služba do konca marca v tekočem letu objavi roke izvajanja preizkusa.
(4) Pristojna služba objavi roke iz prejšnjega ostavka na način (EPP, intranet …), ki je v policiji običajen za obveščanje in seznanjanje policistov in policijskih enot z novostmi.
5. člen
(prijava in odjava)
(1) Policisti se prijavijo na preizkus najkasneje deset dni pred razpisanim rokom za njegovo izvedbo.
(2) Prijavljeni policisti se lahko odjavijo od preizkusa najpozneje sedem dni pred razpisanim rokom za njegovo izvedbo.
(3) Policist mora s prijavo in odjavo seznaniti svojega neposredno nadrejenega.
(4) Način prijave in odjave se določi z razpisom iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
6. člen
(obveznost opravljanja)
(1) Policist opravlja preizkus pred komisijo v rokih, ki so razpisani za tekoče leto.
(2) Udeležba na preizkusu sodi v redno delovno obveznost policista.
(3) Če se policist preizkusa v tekočem letu ne udeleži, mora v roku osem dni od zadnjega razpisanega roka za preizkus dostaviti pristojni službi dokazilo o razlogu za neudeležbo.
7. člen
(opravljanje preizkusa)
(1) Policist opravlja preizkus pisno in/ali praktično, skladno s programom usposabljanja.
(2) Policist opravlja preizkus iz tistih vsebin programa usposabljanja, ki jih ni opravil uspešno.
(3) Če je bil policist ocenjen kot neuspešen zaradi neizpolnjevanja zahtevanega kriterija prisotnosti na usposabljanju, mora opravljati preizkus iz vseh vsebin programa.
8. člen
(pisni preizkus)
(1) Pisni del preizkusa opravlja policist pod nadzorom člana komisije.
(2) Pred začetkom preizkusa član komisije seznani policista s potekom in načinom opravljanja preizkusa ter z zahtevanim redom.
(3) Policista, ki pri opravljanju preizkusa ne ravna skladno z danimi navodili, član komisije opomni.
(4) Če policist opomina ne upošteva, član komisije prekine preizkus in zahteva, da se policist odstrani. Razlogi za prekinitev in odstranitev se zapišejo v zapisnik. Šteje se, da odstranjeni policist preizkusa ni opravil.
9. člen
(praktični preizkus)
(1) Predsednik komisije pred začetkom praktičnega preizkusa seznani policista s potekom in načinom opravljanja preizkusa ter z zahtevanim redom.
(2) Policista, ki pri opravljanju preizkusa ne ravna skladno z danimi navodili, predsednik komisije opomni.
(3) Če policist opomina ne upošteva, predsednik komisije prekine preizkus in zahteva, da se policist odstrani. Razlogi za prekinitev in odstranitev se zapišejo v zapisnik. Šteje se, da odstranjeni policist preizkusa ni opravil.
10. člen
(ocena preizkusa)
Policist opravi preizkus uspešno, če je ocenjen z oceno »uspešno« iz vseh vsebin drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.
11. člen
(ponovno opravljanje preizkusa)
(1) Policist v drugem oziroma tretjem poskusu opravlja preizkus le iz tistih vsebin, pri katerih je bil neuspešen v predhodnih poskusih.
(2) Komisija o uspehu policista na preizkusu obvesti pristojno službo.
12. člen
(izostanek ali odstop od preizkusa)
(1) Če se policist zaradi opravičenega razloga odjavi od opravljanja preizkusa v predpisanem roku ali ne pristopi k opravljanju ali ponovnemu opravljanju preizkusa na katerega se je prijavil ali če je zaradi zdravstvenih razlogov odstopil, ko se je preizkus že začel, se šteje, da preizkusa ni opravljal.
(2) Če preizkusa policista iz razlogov iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izvesti v tekočem letu izvajanja preizkusov komisija policista ne oceni. O razlogih obvesti pristojno službo, ta pa generalnega direktorja policije.
(3) Če se policist brez opravičljivih razlogov ne odjavi od opravljanja preizkusa v predpisanem roku ali se preizkusa ob razpisanih rokih ne udeleži ali od preizkusa odstopi se šteje, da preizkusa ni opravil.
13. člen
(zapisnik)
(1) O poteku opravljanja preizkusa policista se piše zapisnik.
(2) Zapisnik vsebuje podatke o policistu, prijavi, ocenah preizkusa ter druge pomembne podatke, iz katerih je razviden potek preizkusa. Sestavni del zapisnika je tudi obvestilo komisije o oceni preizkusa, ki se vroči policistu.
(3) Komisija posreduje zapisnike preizkusa policistov pristojni službi, najkasneje v sedmih dneh po datumu opravljanja preizkusa.
(4) Policist ima pravico vpogleda v dokumentacijo o preizkusu.
14. člen
(obveščanje)
(1) Obvestilo o dokončni oceni opravljenega preizkusa pristojna služba posreduje osebam iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Izvod obvestila iz prejšnjega odstavka posreduje pristojna služba tudi Uradu za upravljanje s človeškimi viri, ki ga hrani v kadrovski evidenci policista.
(3) Če policist preizkusa v tekočem letu ne opravi uspešno, pristojna služba o tem zaradi izvedbe nadaljnjih ukrepov obvesti generalnega direktorja policije.
15. člen
(ugovor)
(1) Policist, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi obvestila komisije o oceni preizkusa.
(2) Policist vloži ugovor pri generalnem direktorju policije.
(3) Generalni direktor policije ali oseba, ki jo pooblasti, odloči o ugovoru v 15 delovnih dneh po prejemu ugovora.
16. člen
(dokumentacija)
Dokumentacijo o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov vodi in hrani pristojna služba skladno s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista (Uradni list RS, št. 111/05).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-392/2010/9
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-1711-0017
Katarina Kresal l.r.
Ministrica za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti