Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 492-6/2008-24 Ob-4797/10 , Stran 1950
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk. 2. Predmet prodaje je: nepremičnina parc. št. 892/4, stanovanjska stavba, v izmeri 59 m2, dvorišče, v izmeri 18 m2 in parc. št. 892/5, stanovanjska stavba, v izmeri 35 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 68 m2, dvorišče, v izmeri 301 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 21 m2, vse k.o. Gornji Križ (1434). Predmet prodaje je stara stanovanjska hiša z dvoriščem, na naslovu Vrh pri Križu 10, v Žužemberku. Starost stanovanjske hiše je od 80 do 90 let, hiša je v celoti zidana s kamnom, neizolirana, delno podkletena. Hiša je v slabem stanju in neuporabna za bivanje. Prav tako je predmet prodaje pripadajoče zemljišče oziroma porušena gospodarska poslopja, ki jih v naravi več ni, ter ostalo zemljišče, ki je v celoti zaraščeno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena nepremičnin znaša 20.000,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, katerega plača kupec. Nepremičnini se prodajata v celoti po načelu videno – kupljeno. 5. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnin. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Žužemberk, št. 01393-0100015568, obvezno navesti namen nakazila: javno zbiranje ponudb – Kmetija Blatnik. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o plačani varščini mora ponudnik predložiti k ponudbi. 6. Pogoji pod katerim morajo potencialni kupci predložiti ponudbo: – ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov) in ponujano ceno. Predložiti morajo še potrdilo o plačani 10% varščini od izklicne cene, z izjavo (pravne osebe), da nimajo zapadlih obveznosti do svojih upnikov in parafiran izvod pogodbe, – potrdilo o plačani varščini. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bo ponujana cena enaka izklicni ceni ali višja. Pravne osebe morajo k ponudbi predložiti naslednje podatke: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev ter telefonsko številko in e-mail, – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko, – predložiti overjeno kopijo osebnega dokumenta pooblaščene osebe za podpis pogodbe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti naslednje podatke oziroma listine: – predložiti overjeno kopijo osebnega dokumenta, – fotokopije davčne številke, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Sestavni del te ponudbe in razpisne dokumentacije je besedilo prodajne pogodbe, ki vsebuje vsa določila prodajne pogodbe razen kupca in cene. 7. Ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino. Ponudba ponudnika, katerega varščina ne bo prispela na račun prodajalca pred javnim odpiranjem ponudb, ne bo obravnavana. 8. Osebe (predstavniki pravnih oseb), ki se bodo udeležile javnega odpiranja ponudb morajo pred javnim odpiranjem komisiji, ki bo odpiranje vodila, predložiti: – pooblastilo za zastopanje pravne osebe, če se v imenu ponudnika, postopka odpiranja ponudb, udeleži pooblaščenec, – izvirnik osebnega dokumenta. Fizične osebe morajo predložiti izvirnik osebnega dokumenta. 9. V primeru več najugodnejših ponudb, bodo najugodnejši ponudniki pozvani, da v roku 8 dni podajo nove ponudbe, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 10. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v roku 8 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. 11. Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe in izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku določenem s prodajno pogodbo je bistvena sestavina pogodbe. Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila, stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo ter ostale pripadajoče stroške za izvedbo pravnega posla. 12. Uspelemu ponudniku se varščina obračuna pri kupnini, neuspelim ponudnikom pa se v roku 8 dni po poteku roka za zbiranje ponudb brezobrestno vrne na transakcijski račun. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v roku navedenem v 10. točki, se šteje, da od nakupa odstopa, plačana varščina ostane prodajalcu, prodajalec pa lahko z drugim najugodnejšim ponudnikom sklene pravni posel. 13. Razpisno dokumentacijo in vsa dodatna pojasnila o nepremičnini lahko interesenti dobijo na Občini Žužemberk, kontaktna oseba Vida Šušterčič, tel. 07/38-85-193; el. pošta: vida.sustercic@zuzemberk.si. 14. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo dne 26. 8. 2010, ob 9. uri v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, v sejni sobi v I. nadstropju. 15. Občina Žužemberk lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin, navedenih v točki 2, do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne plačana varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 16. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin domačije Blatnik«. 17. Rok za oddajo ponudb je do vključno 24. 8. 2010.

AAA Zlata odličnost