Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 0124/2010 Ob-4654/10 , Stran 1947
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 3. Opis predmetov prodaje in izhodiščne cene Predmet prodaje so nepremičnine – stanovanja, vsa vpisan kot etažna lastnina in sicer v stanovanjskem objektu na parceli. št. 406/1, k.o. Polenšak, številka stavbe ID 216, na naslovu Polenšak 6A. Predmet prodaje so: A) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 1.E, v 2. in 1. etaži, v skupni izmeri 69,01 m2, za izhodiščno ceno 40.700,00 EUR; B) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 2.E, v 2. in 1. etaži, v skupni izmeri 61,62 m2, za izhodiščno ceno 37.500,00 EUR; C) trisobno stanovanje, prosto, del stavbe 3.E, v 3. in 1. etaži, v skupni izmeri 71,91 m2, za izhodiščno ceno 42.400,00 EUR; D) trisobno stanovanje, zasedeno z najemnikom za nedoločen čas, del stavbe 4.E, v 3. in 1. etaži, v skupni izmeri 62,09 m2, za izhodiščno ceno 37.800,00 EUR. Nepremičnine – stanovanja, se nahajajo v centru Polenšaka, v poselitvenem območju, ki je namenjeno stanovanjem. Izhodiščna cena predstavlja najnižjo možno vrednost ponudbe za posamezno stanovanje. 4. Pogoji prodaje Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, celotno kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavine pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Občina Dornava zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, občina pa zadrži njegovo varščino. Posamezne nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najvišjo ponudbo. Kolikor bosta dva ali več ponudnikov za isto nepremičnino ponudila enako ponudbo, se bodo izvedla pogajanja v skladu z ZSPDPO. V primeru zasedenega stanovanja ima najemnik ob isti ponujeni vrednosti predkupno pravico pred drugimi ponudniki. Po plačilu celotne kupnine, se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. Stroške prometnega davka in sestave prodajne pogodbe nosi prodajalec, kupec pa nosi stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb za nakup nepremičnin – stanovanja lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor RS. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Vsi pa morajo priložiti številko transakcijskega računa, v primeru vračila varščine. Ponudbe z navedbo ponudbene cene (ki ne sme biti nižja od izhodiščen cene), z navedbo dela stavbe (npr. 3.E) za katero se podaja ponudba in obveznimi prilogami iz gornjega odstavka, morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, najkasneje do 20. 8. 2010, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stanovanja, del stavbe: _.E – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne (izklicne) cene na račun Občine Dornava, št. 01224-0100016768 pri UJP Slovenska Bistrica, s sklicevanjem na javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petnajstih dneh po odpiranju ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 6. Ogled nepremičnin in ostale informacije: ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Dornava, tel. 02/754-01-10, kontaktna oseba Viljem Mar, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji. Informacije o prodaji so na voljo tudi na spletni strani Občine Dornava, www.dornava.si. 7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudnike dane ponudbe zavezujejo 90 dni od preteka roka za oddajo ponudb. 8. Posebno določilo: objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge, vplačano varščino pa ponudnikom brezobrestno vrne. 9. Opiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne 23. 8. 2010, ob 13. uri, na sedežu Občine Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, lahko sodelujejo tudi ponudniki, njihovi pooblaščenci pa le s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.

AAA Zlata odličnost