Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 478-115/2010 Ob-4653/10 , Stran 1947
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a. 2. Opis predmeta prodaje in lokacija Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1791/4, v izmeri 1833 m2, vl. št. 180, k.o. Ajdovščina. Nepremičnina leži v osrednjem delu Obrtne cone Mirce v Ajdovščini, na elitni lokaciji, v neposredni bližini obvoznice mesta Ajdovščina in priključka s hitre ceste Vrtojba – Razdrto. Obrtna cona je v celoti komunalno opremljena. Komunalna infrastruktura je od parcele oddaljena od 50 m (elektrika, voda, plin telefon, asfaltna cesta) do 100 m (kanalizacijsko omrežje). Do same parcele vodi urejena makadamska pot. Parcela sodi v območje P (proizvodno območje), ki je opredeljeno za proizvodno in storitveno rabo. 3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo Najmanjša ponudbena cena za zemljišče parc. št. 1791/4, k.o. Ajdovščina, znaša 109.980,00 €. Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini 20% od ponudbene cene. 4. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba. 5. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 11.000,00 € na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. 6. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo Ponudba mora biti podana v pisni obliki v zapečateni ovojnici in mora vsebovati: – predmet nakupa; – ponudbeno ceno (brez DDV); – potrdilo o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe); – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe); – izpisek iz registra samostojnih podjetnikov ki ne sme biti starejši od 30 dni (samostojni podjetnik); – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da v primeru več najugodnejših ponudb, vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji ponovne ponudbe. 7. Način in rok plačila: izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da je najugodnejši ponudnik in plačati celotno kupnino za zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe. 8. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča v OC Mirce. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka, 10. 8. 2010, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 9. Drugi pogoji a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno–kupljeno«, brez mejnih znamenj na terenu. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 8. 2010. e) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem in sicer v ponedeljek, 2. 8. 2010, od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.

AAA Zlata odličnost