Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 1119-1 Ob-4798/10 , Stran 1946
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) odprodaja dela hladilnic b) kraj: Murska Sobota c) vrsta nepremičnine: 3/4 delež parc. št. 3879/23, poslovna stavba, 3256 m2, vl. št. 3559, 3/4 delež parc. št. 3879/24 poslovna stavba, 1185 m2, obe v k.o. Murska Sobota (hladilnica z zmogljivostjo 1200 ton s pripadajočimi skupnimi napravami). Izhodiščna cena je 1.660.000,00 EUR. d) nepremičnini se odprodajata, po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Del hladilnice s pripadajočim deležem na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika. 3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača. 5. Način in rok plačila: Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000 – 0055148819. Položena varščina se všteje v kupnino. 6. Višina varščine: Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000 – 0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel. 01/589-73-17. 8. Predložitev ponudb a) pisne ponudbe je potrebno predložiti do 11. 8. 2010, do 14. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup dela hladilnice v Murski Soboti – Ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o plačanih davkih in prispevkih, – izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe, – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 12. 8. 2010 ob 9. uri, v sejni sobi, v VII nadstropju, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost