Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Ob-4709/10 , Stran 1946
1. Predmet prodaje je 99,66% poslovni delež družbe Rudar Senovo d.o.o., ki je v lasti RTH d.o.o., 0,34% delež je v lasti družbe Rudar Senovo d.o.o. 2. Ponudba za nakup poslovnega deleža družbe iz točke 1. mora vsebovati naslednje elemente: a) Ceno za nakup poslovnega deleža; b) Način in rok plačila kupnine; c) V primeru odloženega plačila kupnine natančno navesti in obrazložiti zavarovanje plačila kupnine; d) Poslovni načrt družbe za obdobje 5 let, ki ga predloži ponudnik s prikazom podatkov o predlogu razvojne strategije družbe ter z naslednjimi dodatnimi elementi: (i) ohranitev oziroma povečevanje storitev upravljanja s stanovanjskimi deli, stanovanji in poslovnimi prostori ter storitev ogrevanja, (ii) ohranitev oziroma povečanje ostalih dejavnosti, (iii) načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja, (iiii) posledice za zaposlovanje (ohranitev večjega dela delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti); e) Podatke o finančnem in poslovnem položaju kupca; f) Ponudba je zavezujoča. 3. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti: a) Izpisek iz sodne ali druge evidence, ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež; b) Poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe so dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja tri poslovna leta, kolikor je družba zavezana k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali kolikor z njimi razpolaga; c) Reference ponudnika; d) Izjavo o tem, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun oziroma če ponudnik / ponudniki nastopa(jo) v okviru konzorcija mora(jo) to primerno razkriti; e) Dokazilo o vplačani varščini. 4. RTH d.o.o., bo ponudnikom za pripravo ponudbe omogočil dostop do dodatnih podatkov o družbi, ogled družbe in razgovor z vodstvom družbe. Ponudnikom, ki bodo zainteresirani za nakup poslovnega deleža družbe Rudar-Senovo d.o.o., bo RTH d.o.o. proti podpisu pogodbe o zaupnosti in plačilu nepovratnega zneska 500,00 EUR dostavil Informacijski memorandum zadevne družbe. 5. Rok za predložitev ponudb je 1. 9. 2010, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež RTH d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, najkasneje do 1. 9. 2010 do 12. ure, po lokalnem času, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi Rudar-Senovo d.o.o.) – Ne odpiraj«. Ponudbe so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za predložitev ponudb. 6. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb vplačati na transakcijski račun RTH d.o.o., št. 26330-0011210706 varščino v znesku 20.000,00 EUR. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se bodo vrednotile ponudbe, so: a) Višina kupnine za nakup poslovnega deleža; b) Način in rok plačila kupnine; c) Načrt investicij in viri financiranja; d) Ohranitev večjega dela delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti; e) Boniteta in reference ponudnika. 8. Komisija lahko kadarkoli ustavi ali prekine postopek prodaje poslovnega deleža, ne da bi za to navedla razloge. 9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 10. Ne glede na pogodbena določila o uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela veljati, če vlada Republike Slovenije ne bo izdala soglasja. 11. Dodatne informacije v zvezi s tem pozivom za javno zbiranje ponudb lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca mag. Poloni Lajevec tel. 01/257-60-30, GSM 051/608-166, faks 01/257-60-31, in sicer vsak delavnik od 9. do 11. ure ali po elektronski pošti, polona.lajevec@rth.si.

AAA Zlata odličnost