Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Ob-4803/10 , Stran 1944
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, ki jo zastopa Uroš Brežan, župan, na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec za področje financ. Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: – svetovalec I – svetovalec II – svetovalec III Delovno področje: – nudenje neposredne pomoči vodji pri vodenju strokovnih nalog iz njegovega delovnega področja, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih nalog po naročilu predpostavljenega. Kandidat, ki se bo prijavil na prosto uradniško delovno mesto mora poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07)) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08): – da je državljan Republike Slovenije; – da ima splošno zdravstveno zmožnost; – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, izpolnjevati še naslednje pogoje: – izobrazba najmanj visokošolske stopnje; – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj; – veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv; – poznavanje dela z računalnikom; – znanje uradnega jezika. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno sklenjeno ali pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv. V primeru izbire kandidata, ki nima opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje, v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pisna prijava mora vsebovati: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj; 3. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv; 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tolmin pridobitev podatkov navedenih v 4. točki iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu svetovalca za področje financ, v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v prostorih občinske uprave na sedežu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Kandidate vabimo, da pošljejo pisno prijavo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na spletni strani Občine Tolmin. Prijavo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj – Svetovalec za področje financ« na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov: obcina.tolmin@tolmin.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 93/05, 10/06, 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek, o čemer bo vsakemu kandidatu izdan sklep. Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem postopku, v katerem se lahko preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti iz dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, ustni razgovor ali druga oblika. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi natečaja. Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tolmin: http://obcina.tolmin.si. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja Oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Janja Bičič, na tel. 05/381-95-00 ali preko elektronske pošte: janja.bicic@tolmin.si. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost