Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 1100-01/2010 Ob-4652/10 , Stran 1944
Na podlagi šestega in sedmega odstavka 57. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3, 65/08 – ZJU-D) Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta svetovalec za pravne in splošne zadeve. V besedilu uporabljeni izrazi napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. 1. Organ v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. 2. Navedba delovnega mesta: za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih svetovalec III, svetovalec II, svetovalec I. 3. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas (4-mesečno poskusno delo). 4. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – državljanstvo RS, – znanje uradnega jezika, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma magistrska izobrazba pravne ali upravne smeri (VII/2), – kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da kandidat tega izpita nima, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v primeru, da kandidat tega usposabljanja nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja), – znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami). 5. Vsebina prijave: – izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; – izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije; – izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – pisna privolitev kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dobrepolje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (potrdila o državljanstvu, potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, podatkov o delovnih razmerjih, potrdil iz četrte in pete alineje te točke). Izrecna pisna privolitev kandidata je predpogoj za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Če kandidat ne da omenjene privolitve, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Priložitev dokazil je zaželena. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 6. Kratek opis dela: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – priprava pogodb v zvezi s prodajo, menjavo in pridobivanjem premoženja, – skrb za vpise lastništva ali uporabe občinskih zemljišč v zemljiško knjigo, – opravljanje tajniških opravil za župana in tajnika občine, – priprava razpisov, pogodb in druge dokumentacije s področja dela in področja kmetijstva, – urejanje arhivskega, dokumentarnega gradiva, vodenje seznamov in naslovov, – sprejemanje, odpiranje pošte ter vodenje korespondence, – opravljanje nalog na področju zaščite in reševanja na ravni občine, – sodelovanje na sejah Statutarno pravne komisije in OS ter sodelovanje na sejah njegovih delovnih teles, – opravljanje tudi drugih del podobne zahtevnosti. 7. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki. Prijava se pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za prosto delovno mesto svetovalec«. Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: tatjana.decman-zagar@dobrepolje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijavo je treba poslati v roku 8 dni od objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Dobrepolje, www.dobrepolje.si. Obravnavane bodo samo popolne prijave. 8. Dodatne informacije v zvezi s tem natečajem posredujeta Tatjana Dečman-Žagar, tel. 01/788-02-81, e-pošta: tatjana.decman-zagar@dobrepolje.si in Andreja Babič, tel. 01/788-02-83, e-pošta: andreja.babic@dobrepolje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti