Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 478-17/2009/53 Ob-4724/10 , Stran 1939
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe: a) Oddaja v najem 2 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Gruškovje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Oddaja v najem 6 poslovnih prostorov na MMP Jelšane: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) Oddaja v najem 2 poslovnih prostorov na MMP Obrežje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) Oddaja v najem 3 poslovnih prostorov na MMP Dragonja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! e) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Starod: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovni prostori so namenjeni izključno opravljanju dejavnosti špedicije oziroma v primeru menjalnice na MMP Dragonja, denarnemu posredništvu. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: a) Izklicna cena za poslovne prostore na MMP Gruškovje: 1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 17 – 309,00 EUR 2. Špedicija II, ki se nahaja v objektu 17 – 311,00 EUR Najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR. b) Izklicna cena za poslovne prostore na MMP Jelšane: 1. Špedicija I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 394,00 EUR 2. Špedicija III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 401,00 EUR 3. Špedicija I, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 316,00 EUR 4. Špedicija II, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 318,00 EUR 5. Špedicija III, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 309,00 EUR 6. Špedicija IV, ki se nahaja v pritličju objekta J17 – 318,00 EUR Najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezen poslovni prostor je 5,00 EUR. c) Izklicna cena za poslovna prostora na MMP Obrežje: 1. poslovni prostor št. 2, objekt 15 – 217,00 EUR 2. poslovni prostor št. 5, objekt 15 – 227,00 EUR Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 5,00 EUR. d) Izklicna cena za poslovni prostor na MMP Dragonja: 1. Špedicija I, objekt D6 – 557,00 EUR 2. Špedicija II, objekt D6 – 559,00 EUR 3. Menjalnica, objekt D5 – 879,00 EUR Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 5,00 EUR. e) Izklicna cena za poslovni prostor na MMP Starod: 1. poslovni prostor Špedicija II – 563,00 EUR Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 5,00 EUR. 4. Rok sklenitve pogodbe: Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Navedeno pa ne velja za poslovni prostor št. 2, objekt 15 na MMP Obrežje, za katerega se bo najemna pogodba sklenile takoj, ko se bo dosedanji najemnik izselil iz poslovnega prostora, se pravi s 1. 9. 2010. 5. Čas trajanja pogodbe: Najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena za določen čas 5 let. 6. Način in rok plačila: Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku petnajstih dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.: 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 7. Višina varščine: Pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji za nepremičnini položiti varščino v višini: a) MMP Gruškovje: 1. Špedicija I, ki se nahaja v objektu 17 – 309,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600110 z navedbo namena nakazila: MMP Gruškovje, Špedicija I, objekt 17. 2. Špedicija II, ki se nahaja v objektu 17 – 311,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600210 z navedbo namena nakazila: MMP Gruškovje, Špedicija II, objekt 17. b) MMP Jelšane: 1. Špedicija I, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 394,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600310 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija I, nadstropje, objekt J16. 2. Špedicija III, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta J16 – 401,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600410 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija III, nadstropje, objekt J16. 3. Špedicija I, ki se nahaja v objektu J17 – 316,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600510 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija I, objekt J17. 4. Špedicija II, ki se nahaja v objektu J17 – 318,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600610 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija II, objekt J17. 5. Špedicija III, ki se nahaja v objektu J17 – 309,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600710 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija III, objekt J17. 6. Špedicija IV, ki se nahaja v objektu J17 – 318,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600810 z navedbo namena nakazila: MMP Jelšane, Špedicija IV, objekt J17. c) MMP Obrežje: 1. poslovni prostor št. 2, objekt 15 – 217,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600910 z navedbo namena nakazila: MMP Obrežje, poslovni prostor št. 2, objekt 15. 2. poslovni prostor št. 5, objekt 15 – 227,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601010 z navedbo namena nakazila: MMP Obrežje, poslovni prostor št. 5, objekt 15. d) MMP Dragonja: 1. Špedicija I, objekt D6 – 557,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601110 z navedbo namena nakazila: MMP Dragonja, objekt D6, Špedicija I. 2. Špedicija II, objekt D6 – 559,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601210 z navedbo namena nakazila: MMP Dragonja, objekt D6, Špedicija II. 3. Menjalnica, objekt D5 – 879,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601310 z navedbo namena nakazila: MMP Dragonja, objekt D5, Menjalnica. e) MMP Starod: poslovni prostor Špedicija II, objekt S3 – 563,00 EUR na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75601410 z navedbo namena nakazila: MMP Starod, objekt S3, Špedicija II. Dražiteljem, ki so licitirali in ne uspejo, se varščina vrne v roku tridesetih dni brez obresti. Opozorilo: Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Ogled nepremičnin: Ogled poslovnih prostorov, ki so navedeni v drugi točki tega razpisa je možen po naslednjem vrstnem redu: dne 2. 8. 2010 na MMP Gruškovje, MMP Obrežje in MMP Dragonja, dne 3. 8. 2010 na MMP Starod, za vse navedene datume od 10. do 11. ure, razen za MMP Jelšane, kjer bo ogled možen od 12. do 13. ure dne 3. 8. 2010, po predhodnem dogovoru z Simonom Cerovškom za MMP Gruškovje (tel. 041/621-519), z Darkom Pertodom za MMP Jelšane, Dragonja in Starod (tel. 051/677-070), z Matjažem Tumo za MMP Obrežje (041/683-315). 9. Način, mesto in čas oddaje vseh zahtevanih dokumentov za predmetni nepremičnini pod 2. točko: Zainteresirani dražitelji predložijo dokumente v zaprti kuverti, najkasneje do 8. ure, dne 11. 8. 2010, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem poslovnega prostora na MMP Gruškovje, Jelšane, Obrežje, Dragonja in Starod, Šifra zadeve: številka: 478-17/2009 (za MMP Gruškovje) in/ali številka: 478-17/2009 (za MMP Jelšane) in/ali številka: 478-420/2005 (za MMP Obrežje) in/ali številka: 478-10/2007 (za MMP Dragonja) in/ali številka: 478-10/2007 (za MMP Starod). Oznaka: »Ne odpiraj – Javna dražba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika! 10. Pogoji za pristop k javni dražbi: Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da so po standardni klasifikaciji dejavnosti: a) za namen najema špedicije – registrirani za dejavnost: promet in skladiščenje – špedicija in druge spremljajoče dejavnosti oziroma – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik. Dražitelji, ki bodo pristopili k javni draži morajo imeti poravnane denarne obveznosti do Ministrstva za javno upravo, kar morajo izkazati s pisno izjavo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 11. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke tega razpisa bo potekala dne 11. 8. 2010 v IV. nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana ob 10. uri. 12. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška 21, Ljubljana, Marina Harapin, tel. 01/478-18-10. 13. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti