Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 602-71/2010 Ob-4820/10 , Stran 1937
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. 2. Dejavnost, ki je predmet koncesije: Mestna občina Novo mesto bo podelila koncesijo za izvajanje javne službe predšolske vzgoje in varstva, in sicer za izvajanje dnevnega programa za dva oddelka na območju Mestne občine Novo mesto. 3. Območje izvajanja dejavnosti: javno službo se bo izvajalo na območju Mestne občine Novo mesto. 4. Čas, za katerega se podeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti Mestna občina Novo mesto bo podelila koncesijo za določen čas, in sicer za obdobje petih let. Koncesionar mora pričeti z opravljanjem dejavnosti s 1. 9. 2010. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije) Na javni razpis za podelitev koncesije se lahko prijavi zasebni vrtec, zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov, drug zavod, gospodarska družba in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, – ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid), – ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa, – zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08), – ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08) in Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97, 59/07, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00, 29/02), – ima letni delovni načrt, – izvaja oziroma bo izvajal dnevni program, – bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi Občinski svet. Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe. 6. Merila za izbiro Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: 1. rok pričetka izvajanja javne službe – do 50 točk Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen. Za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj. 2. število oddelkov v posameznem okolišu – do 30 točk Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem obdobju. 3. lokacija vrtca oziroma oddelka – do 10 točk Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal na lokaciji, kjer se izkažejo potrebe. 4. ocena objekta, prostora in opreme – do 5 točk Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kakovost igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta. 5. nadstandardni program – do 5 točk Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in kakovostnejši, kot ga določa predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program. Če ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali ne navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudbo ocenjevalo, se vlogo upošteva kot popolno, oceni pa se z 0 točkami. 7. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni dokumentaciji. 8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni razpis Kandidati morajo oddati prijavo na javni razpis najkasneje 30. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa. Šteje se, da je prijava na javni razpis, oddana po pošti z navadno pošiljko, pravočasna, če prispe na Mestno občino Novo mesto do roka za oddajo prijav. Če je prijava na javni razpis oddana na pošti s priporočeno pošiljko, se šteje, da je oddana pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje 30. dan po objavi javnega razpisa do 24. ure. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora na prvi strani imeti oznako »Ne odpiraj – Koncesija Vrtec« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega pošiljatelja. Kandidati lahko oddajo prijavo v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto ali jo pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 9. Mestna občina Novo mesto bo kandidate o izbiri obvestila v roku 8 dni od izdaje odločbe o izbiri. 10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni razpis bo tretji delovni dan po poteku roka za prijavo, in sicer ob 10. uri, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Odpiranje prijav ne bo javno. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Novo mesto: http://novomesto.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v Glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo pri javnih uslužbencih: Mateja Jerič, tel. 07/39-39-250, Suzana Potočar, tel. 07/39-39-249, elektronski pošti: mateja.jeric@novomesto.si, suzana.potocar@novomesto.si.

AAA Zlata odličnost