Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 371-0025/2010 Ob-4700/10 , Stran 1936
1. Koncedent: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica. 3. Obseg koncesije: redno vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. V skladu s 7. členom Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica obsega: sektor I – območje severno od reke Save in sektor II – območje južno od reke Save. Razpisana koncesija se podeli po sektorjih. 4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 4 let, in sicer od 1. 11. 2010 do 1. 11. 2014. 5. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo kandidati lahko dvignejo vsak delavnik, od 8. do 15. ure, v sprejemni pisarni Občine Sevnica ali v pisarni št. 117 (Mateja Cvetkovič), na naslovu Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, objavljena pa bo tudi na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si. Razpisna dokumentacija, objavljena na spletni strani je le informativne narave. 6. Pogoji za udeležbo: za priznanje sposobnosti ponudnika mora le ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo, določene v razpisni dokumentaciji, pri čemer mora predložiti tudi vse listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili razpisne dokumentacije in biti izdelana na originalu razpisne dokumentacije, ki jo ponudniki prejmejo na zgoraj navedenem naslovu. 7. Jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku. 8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v vložišče Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica najkasneje do 5. 8. 2010, do 8. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: javni razpis – Izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica – ne odpiraj, na hrbtni strani kuverte pa mora biti točen naslov pošiljatelja. 9. Strokovna komisija, imenovana s strani župana, bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi Občine Sevnica, dne 5. 8. 2010, ob 9. uri, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja ponudb izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Če je na odpiranju prisoten zakoniti zastopnik ponudnika pooblastilo ni potrebno. Kolikor ne bo predložena nobena ponudba, bo postopek ponovljen. Nepravočasne oziroma nepravilno opremljene ponudbe, bodo ponudnikom vrnjene neodprte. 10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje predmetne gospodarske službe bo naročnik izbral koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna ponudba, ki bo ponudil najnižjo ceno. Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe nosijo ponudniki. 11. Ponudba mora veljati vsaj 90 dni od datuma odpiranja ponudb. 12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba. 13. Koncesija se lahko podeli, če je v postopku pridobljena vsaj ena primerna ponudba za vsak sektor. 14. Dodatna pojasnila glede razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Odgovorna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Rado Gobec. Ponudniki lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elektronsko pošto: rado.gobec@obcina-sevnica.si, z oznako Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica.

AAA Zlata odličnost