Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 410-0066/2010-5 Ob-4679/10 , Stran 1935
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača. 2. Predmet subvencioniranja: – primarno: programi namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma opravljanju pripravništva, ki prvič začenjajo opravljati delo ustrezno vrsti in nivoju dosežene izobrazbe in imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača, – sekundarno: programi namenjeni zaposlovanju brezposelnih oseb, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača in so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni minimalno, v dobi enega koledarskega leta, skupaj 2 meseca. V obeh primerih so predmet subvencioniranja programi, s katerimi se subvencionira zaposlitev s poklicno (triletno izobrazbo), V. (srednjo izobrazbo), VI. (višjo izobrazbo) in VII. (visoko) stopnjo izobrazbe. – terciarno: programi namenjeni samozaposlitvi. 3. Upravičenci do subvencij so Pri primarnih in sekundarnih zaposlitvah: javni zavodi, zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki in ostale osebe javnega in zasebnega prava, ki poslujejo na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Pivka in Postojna in so ali bodo v letu 2010 zaposlili iskalca prve zaposlitve ali brezposelno osebo, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Divača, za minimalno dobo enega leta, če gre za zaposlitev osebe s VII. ali VI. stopnjo izobrazbe oziroma za minimalno dobo šestih mesecev, če gre za zaposlitev osebe s V. stopnjo izobrazbe ali poklicno – triletno izobrazbo. Prednost do subvencij imajo upravičenci navedeni v prvem odstavku te točke, ki imajo sedež na območju Občine Divača, ne glede na to, ali zaposlujejo osebo s VII., VI., V. ali triletno poklicno izobrazbo. Pri terciarnih zaposlitvah: – tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in so uspešno zaključili program »Pomoč pri samozaposlitvi«; – tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje najmanj 2 meseca pa niso vključeni v program »Pomoč pri samozaposlitvi«; – tisti, ki se samozaposlujejo pa niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Subvencioniranje programov zaposlovanja se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. Do pomoči (za primarne, sekundarne in terciarne programe) niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Do pomoči niso upravičena tudi podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. 4. Pravico do subvencioniranja programov imajo Za primarne in sekundarne programe zaposlitve organizacije iz prvega in drugega odstavka točke 3 tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, – da imajo registrirano dejavnost in obratujejo na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Pivka in Postojna, kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov, – da imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom, – da zaposlitev predstavlja dodatno zaposlitev, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, – da bodo brezposelno osebo oziroma iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Divača zaposlili najmanj za dobo enega leta (za VII. in VI. stopnjo izobrazbe) oziroma za najmanj dobo šestih mesecev (za V. in triletno poklicno izobrazbo) od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem razpisom oziroma da so iskalca prve zaposlitve ali brezposelno osebo že zaposlili v letu 2010 pod zgoraj navedenimi pogoji. Pri terciarnih programih zaposlitve so upravičenci do subvencije osebe iz tretjega odstavka 3. točke tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedeš bivališča samozaposlenega na območju Občine Divača, – sedež podjetja oziroma s.p.-ja mora biti na območju Občine Divača in tudi dejavnost se mora izvajati na območju Občine Divača, – podjetje mora obratovati najmanj eno leto od datuma registracije. V obratnem primeru so dolžni vračati sorazmerni delež sredstev z zakonsko zamudnimi obrestmi. Do subvencij so upravičeni tisti, ki so odprli dejavnost (družbo ali s.p.) od vključno 11. 11. 2009 do 10. 11. 2010, ko je zadnji rok za oddajo vlog. Vsi, ki so upravičeni do subvencije za samozaposlitev pa se lahko prijavljajo tudi za pridobitev subvencije iz primarnega in sekundarnega programa zaposlovanja. 5. Višina razpisanih sredstev znaša 20.000,00 EUR. Brezposelnemu iskalcu zaposlitve se nadomesti del plače v višini: – za univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo: 4.513,75 EUR, – za višjo izobrazbo 3.707,36 EUR, – za srednjo in poklicno (triletno) izobrazbo 3.393,73 EUR. Prioriteto pri zaposlitvi imajo brezposelne osebe s VII. stopnjo izobrazbe, sledijo VI. stopnja, V. stopnja in poklicna (triletna) izobrazba. Pri samozaposlitvi znašajo subvencije: – tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in so uspešno zaključili program »Pomoč pri samozaposlitvi« – 1.500,00 EUR; – tisti, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje minimalno 2 meseca pa niso vključeni in niso opravili program »Pomoč pri samozaposlitvi« – 3.393,73 EUR sredstev pod pogojem, da za isti namen že niso dobili sredstev iz drugih virov. V primeru, da so za to že dobili sredstva iz drugih virov so upravičeni do sorazmernega deleža sredstev do višine 3.393,73 EUR; – tisti, ki se samozaposlujejo pa niso prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje so upravičeni do sredstev v višini 1.500,00 EUR, če za isti namen še niso dobili sredstev iz drugih virov. V primeru, da so za isti namen že dobili sredstva iz drugih virov so upravičeni do sorazmernega deleža do višine 1.500,00 EUR. 6. Način izvajanja Primarni in sekundarni programi zaposlovanja: izplačilo subvencije je vezano na najmanj dobo enega leta oziroma šestih mesecev. Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba. Subvencija se izplača na podlagi tripartitne pogodbe, v enkratnem znesku, v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Terciarni programi: izplačilo subvencije je vezano na dobo enega leta obratovanja sp.-ja oziroma podjetja od datuma registracije. Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača in samozaposlenim se sklene pogodba. Subvencija se izplača na podlagi pogodbe, v enkratnem znesku, v roku 30 dni od podpisa pogodbe. 7. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji (upravičenci) dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A v Divači, v sprejemni pisarni, v času uradnih ur ali na spletni strani http://www.divaca.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na tel. 05/73-10-937 pri Nataši Macarol. 8. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog Za prvo obravnavo, je potrebno izpolnjene vloge, z vso potrebno dokumentacijo, vložiti na Občino Divača, v roku 20 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Vse nadaljnje vloge bo komisija obravnavala mesečno, do porabe sredstev. Rok za predložitev zadnjih vlog je 10. 11. 2010. Nepopolne vloge ne bodo upoštevane. Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis Subvencioniranje programov zaposlovanja 2010/11« osebno ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen pošiljatelj. Odpiranje vlog ne bo javno. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 30 dneh od oddaje vloge.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti