Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Ob-4678/10 , Stran 1935
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica. II. Predmet prodaje: 1. Zasedena, hišica na tržnici na naslovu Malgajeva ulica 1a, Mežica. Objekt leži na parceli št. 640/1, k.o. Mežica, vlož. št. 391 v lasti Občine Mežica. Objekt se prodaja v velikosti fundusa s pripadajočim zemljiščem (0,5 m – 1,0 m okoli objekta). Objekt je bil zgrajen leta 1994. Izhodiščna cena je 10.494,00 € z DDV. Dodatno zemljišče se lahko odkupi po ceni 25,00 €/m2. 2. Zasedena, hišica na tržnici na naslovu Malgajeva ulica 1b, Mežica. Objekt leži na parceli št. 640/1, k.o. Mežica, vlož. št. 391 v lasti Občine Mežica. Objekt se prodaja v velikosti fundusa s pripadajočim zemljiščem (0,5 m – 1,0 m okoli objekta). Objekt je bil zgrajen leta 1994. Izhodiščna cena je 8.388,00 € z DDV. Dodatno zemljišče se lahko odkupi po ceni 25,00 €/m2. 3. Zasedena, hišica na tržnici na naslovu Malgajeva ulica 1d, Mežica. Objekt leži na parceli št. 640/1, k.o. Mežica, vlož. št. 391 v lasti Občine Mežica. Objekt se prodaja v velikosti fundusa s pripadajočim zemljiščem (0,5 m – 1,0 m okoli objekta). Objekt je bil zgrajen leta 1994. Izhodiščna cena je 8.388,00 € z DDV. Dodatno zemljišče se lahko odkupi po ceni 25,00 €/m2. 4. Stanovanjski prostor nad gostinskim lokalom na avtobusni postaji, na naslovu Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje št. 889-418-10, v velikosti 118,92 m2, stoji na parceli št. 220, pripisani pri vložku št. 536, k.o. Mežica, last Občine Mežica. Izhodiščna cena 59.936 €. Predmetne nepremičnine na Tržnici so obremenjene z najemniki, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Izhodiščne cene so določene v skladu s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom, marec 2010. III. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelo videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje. 2. Varščina za resnost ponudbe, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic 00 430-19 najkasneje do 12. 8. 2010, znaša 10% od izklicne cene v točki I. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri. 3. Pri nakupu ima najemnik nepremičnine pod enakimi pogoji predkupno pravico. 4. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. 5. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine (90,20 €/nepremičnina), parcelacijo nepremičnine ter sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev ter druge davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni nepremičnine. Stroške vpisa v kataster stavb krije Občina Mežica. 6. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. 7. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati: – prijavni obrazec (OBR-1); – izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2); – fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.; – potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.); – dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene; – parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). 8. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik, za isto nepremičnino (do 1.000 €) ali enakih ponudb se lahko s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja. 9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb. IV. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe 1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do 13. 8. 2010, do 10. ure, na naslov Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin«. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje ponudb, ne bo javno. 2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica vsak delovni dan, na tel. 02/82-79-357 – Mateja Mešnjak ali e-mail mateja.mesnjak@mezica.si.

AAA Zlata odličnost