Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Ob-4801/10 , Stran 1933
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel. +386(1)300-88-11, faks: +386(1)431-83-32; kontaktna oseba: Andreja Kočar, elektronski naslov: info@ns-piz.si. 2. Kraj izvajanja del in dela, ki jih je potrebno izvesti: Lokacija objekta: »Spodnji Grič II«, Krško. V objektu, ki se gradi, je potrebno dobaviti in zmontirati opremo za 23 kuhinj in 23 kopalnic v oskrbovanih stanovanjih ter opremo za skupni prostor. Objekt bo pripravljen za izvedbo montaže predvidoma v drugi polovici oktobra 2010. Montaža mora biti zaključena do 25. 11. 2010. 3. Naslov, kjer je mogoče pridobiti dokumentacijo: Vso dokumentacijo v zvezi z razpisom lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na podlagi pisne zahteve, poslano na elektronski naslov: info@ns-piz.si. Razpisna dokumentacija se bo ponudnikom posredovala po elektronski pošti. Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 4. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do četrtka, 26. 8. 2010 do 12. ure. 5. Predložitev ponudbe Rok za predložitev ponudb je torek, 7. 9. 2010 do 12. ure na naslov naročnika. Ponudbe morajo biti predložene v pisni obliki. Izločene bodo ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – »Dobava in montaža opreme za oskrbovana stanovanja – Krško« in s polnim naslovom ponudnika na hrbtni strani ovojnice, je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici na naslov naročnika: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. 6. Datum in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sredo, 8. 9. 2010 ob 12. uri na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan sprejeti nobene ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis ponovi. 7. Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. 8. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžen zagotoviti in predložiti: izbrani ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu izvedenih del s strani naročnika dolžan naročniku izročiti garancijo banke oziroma zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini 10% od končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas trajanja garancije mora biti še najmanj 5 let po prevzemu del. V primeru morebitnega podaljšanja garancijskega roka, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. 9. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od prejema končnega obračuna za izvedena dela. 10. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja cena za razpisana dela v celoti.

AAA Zlata odličnost