Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 54450-10/2010 Ob-4843/10 , Stran 1922
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma ministrstva in izvajalca javnega razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna usmeritev) Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Vsebinska osnova tega javnega razpisa je opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 (Uradni list RS, št. 70/04). V okviru tega javnega razpisa se bo sofinanciralo naslednje operacije: 1. »Projektno učenje za mlajše odrasle«, kjer se izbere več upravičencev, ki v okviru posameznih operacij izvajajo program, ki je naveden v točki 2.1 predmetnega javnega razpisa in 2. »Dvig ravni pismenosti«, kjer se izbere več upravičencev, ki v okviru posameznih operacij izvajajo programe, ki so navedeni v točki 2.2 predmetnega javnega razpisa. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja naslednjih izobraževalnih programov: 2.1 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa v okviru operacij »Projektno učenje za mlajše odrasle« (v nadaljevanju: PUM) Cilj PUM je ustrezno pridobivanje izkušenj in znanja za uspešno nadaljevanje izobraževanja in izbiro poklicne kariere mlajših odraslih, v starostni kategoriji od 15 do 25 let, v pridobivanju pozitivnih izkušenj delovanja v okolju ter izgradnjo ustrezne samopodobe o sebi. Ciljna skupina so mlajši odrasli brez poklica in ustreznih zaposlitvenih izkušenj, kar jih ob tekmovalnosti na trgu delovne sile umešča v kategorijo najteže zaposljivih, jih izključuje iz sfere šolanja in dela in posledično uvršča v družbeno skupino na obrobju. Za izvajanje PUM bo izbranih predvidoma 12 upravičencev, ki bodo v okviru operacij izvajali po eno začetno skupino v vsakem šolskem letu: 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013. 2.2. Izvajanje programov v okviru operacij »Dviga ravni pismenosti« 2.2.1 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (v nadaljevanju: UŽU – MI) Cilj UŽU – MI je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno strokovno izobraževanje obnovili ali pridobili temeljno znanje in spretnosti, ki jim omogoča lažje obvladovanje nove učne snovi. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo. Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2010/2011 – 30 skupin; – v šolskem letu 2011/2012 – 45 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 35 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se predvidoma dodeli najmanj 1 skupino letno. 2.2.2 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (v nadaljevanju: UŽU – BIPS) Cilj UŽU – BIPS je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Ciljna skupina so manj izobraženi starši otrok v nižjih razredih osnovne šole (prvo triletje devetletke). Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2010/2011 – 20 skupin; – v šolskem letu 2011/2012 – 35 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 30 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se predvidoma dodeli najmanj 1 skupino letno. 2.2.3 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (v nadaljevanju: UŽU – IP) Cilj UŽU – IP je omogočiti vključenim udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli (deset ali manj let šolanja), pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji). Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2010/2011 – 30 skupin; – v šolskem letu 2011/2012 – 30 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 24 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se dodeli predvidoma najmanj 1 skupino letno. 2.2.4 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (v nadaljevanju: UŽU – MDM) Cilji UŽU – MDM so razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu, spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. Ciljne skupine so zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih ter zahtevnih delih; zaposleni na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter zaposleni, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2010/2011 – 10 skupin; – v šolskem letu 2011/2012 – 11 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 10 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se dodeli predvidoma največ 2 skupini letno. 2.2.5 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (v nadaljevanju: UŽU – MK) Cilj UŽU – MK je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar bi udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter tudi dvig kakovosti življenja. Ciljna skupina so osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladovanje temeljnih spretnosti. Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2010/2011 – 15 skupin; – v šolskem letu 2011/2012 – 22 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 20 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se dodeli predvidoma najmanj 1 skupino letno. 2.2.6 Izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa Računalniška pismenost za odrasle (v nadaljevanju: RPO) Cilj RPO je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2010/2011 – 200 skupin; – v šolskem letu 2011/2012 – 260 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 200 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se dodeli predvidoma največ 8 skupin letno. 2.2.7 Izvajanje neformalnih programov računalniškega in digitalnega opismenjevanja (v nadaljevanju: RDO) Cilj RDO je razvijanje splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona, drugih podobnih digitalnih naprav, e-zdravja, ipd). Ciljna skupina so odrasli, ki imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu. Trajanje programa je 50 ur. Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2010/2011 – 200 skupin; – v šolskem letu 2011/2012 – 240 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 200 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se dodeli predvidoma največ 8 skupin letno. 2.2.8 Izvajanje izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame (v nadaljevanju: UŽU – Knjige so zame) Cilji UŽU – Knjige so zame so spodbujati: razvoj pismenosti in bralne pismenosti odraslih, demokratični dialog znotraj skupine, strpen medkulturni in medgeneracijski dialog, razvoj kulturne inteligence, strpnost in solidarnost, razvoj jezikovnih zmožnosti, razvoj sposobnosti analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh, osebnostni razvoj ter motivirati za izobraževanje in vseživljenjsko učenje. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe. Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2011/2012 – 17 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 15 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se dodeli predvidoma najmanj 1 skupino letno. 2.2.9 Izvajanje izobraževalnega programa Branje za znanje, za zabavo (v nadaljevanju: BZZ) Cilji BZZ so pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za razvoj družinske pismenosti, spoznavanje primernih oblik spodbujanja otrokove pismenosti, različnih oblik aktivnega preživljanja prostega časa z otrokom, primerne otroške literature in splošne knjižnice, spoznavanje, da je branje knjig užitek in zabava. Ciljna skupina so starši predšolskih otrok, ki iz različnih razlogov niso imeli dobrih možnosti za razvoj lastne pismenosti, in tudi tistim staršem predšolskih otrok, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni. Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2010/2011 – 17 skupin; – v šolskem letu 2011/2012 – 29 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 25 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se dodeli predvidoma najmanj 1 skupino letno. 2.2.10 Izvajanje izobraževalnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (v nadaljevanju: UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem) Cilj UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti, dvig samozavesti in dvig kakovosti življenja. Ciljna skupina so starejši odrasli, praviloma upokojeni in neaktivni na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja. Po tem razpisu se načrtuje izbira števila skupin: – v šolskem letu 2011/2012 – 12 skupin; – v šolskem letu 2012/2013 – 12 skupin. Obdobje izvajanja je od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2013. Posameznemu upravičencu se dodeli predvidoma najmanj 1 skupino letno. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Splošni pogoji Prijavi se lahko pravna oseba, ki: – je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije; – je za prijavljene javno veljavne izobraževalne programe vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnega programa pri Ministrstvu za šolstvo in šport; – v skladu z Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1, 65/08) ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS, št. 95/04 – KZ-UPB1, 55/08 (66/08 popr.)): nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; poslovna goljufija; – ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini; – ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo; – je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali je registrirana; – ima poravnane vse davke in prispevke do RS; – je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine; – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih programov; – bo spremljala podatke o udeležencih, v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. Pravne osebe, ki se prijavljajo za izvajanje neformalnega izobraževalnega programa, priložijo izobraževalni program, ki vsebuje naslednje elemente: ime programa, ciljna skupina, cilji programa, tematski sklopi oziroma teme ter podrobnejša vsebina, obseg izobraževanja v urah (teoretični in praktični del), podatke o izvajalcih, (ime in priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference), načine izvedbe. 3.2 Posebne zahteve Prijavitelj s prijavo izpolni naslednje pogoje: – prijava je izpolnjena v skladu s pogoji tega javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, sicer bo izločena iz nadaljnjega postopka izbora; – organizacijski in terminski načrt operacije je skladen z načrtom vsebin in pričakovanimi rezultati; – prijavitelj priloži izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev; – prijavitelj priloži izjavo, da bo vodja operacije zaposlen za namen izvajanja operacije; – prijavitelj priloži izjavo, da lahko ministrstvo za operacijo »Dvig ravni pismenosti«, zaradi neenakomernega števila prijav po letih izvajanja, spremeni sofinanciranje izvajanja števila skupin v posameznem šolskem letu oziroma prestavi izvajanje v drugo šolsko leto, v skladu s tem javnim razpisom; – prijavitelj priloži izjavo, da bo izvajal programe v regiji, v kateri je registrirana izobraževalna organizacija oziroma podjetje; – prijavitelj priloži izjave učiteljev o pripravljenosti za sodelovanje v programu; – prijavitelj načrtuje javno predstavitev operacije, kar opredeli v elaboratu; – prijavitelj načrtuje informiranje prebivalstva na spletni strani Centra vseživljenjskega učenja v regiji, kar opredeli v elaboratu; – prijavitelj pri pripravi elaborata in izvajanju operacije upošteva Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/2000). Prijavitelj za predmete javnega razpisa pod točkam 2.2.8, 2.2.9 in 2.2.10 priloži: – izjavo, da bo izvajal program, ki je objavljen na spletnih straneh: – http://public.acs.si/bzz_prog_zadnji-maj2008.pdf, – http://public.acs.si/program_knjigesozame.pdf, – http://public.acs.si/program_starejsirazgibajmozivljenje.pdf ter da bo zahtevku za plačilo priložil potrdilo Andragoškega Centra Slovenije o usposobljenih učiteljih. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje po posameznih izobraževalnih programih 4.1 PUM Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke. 4.2 UŽU – MI Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke. 4.3 UŽU – BIPS Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke. 4.4 UŽU – IP Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 5 točke. 4.5 UŽU – MDM Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 6 točk. 4.6 UŽU – MK Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke. 4.7 RPO Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 5 točk. 4.8 RDO Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 6 točk. 4.9 UŽU – Knjige so zame Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke. 4.10 BZZ Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke. 4.11 UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbrani bodo prijavitelji, ki dosežejo najvišje število točk, vendar ne manj kot 4 točke. Izbor operacij bo potekal po posameznih programih po naslednjem postopku, in sicer: a) za programe, navedene pod točkami 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.9 in 2.2.10 javnega razpisa (najmanj 1 skupina): Za izvedbo prve skupine posameznega programa v razpisanem šolskem letu bodo izbrani prijavitelji, ki bodo dosegli najvišje število točk. V primeru, da bo za posamezni program v razpisanem šolskem letu število izbranih skupin preseglo načrtovano število, bodo imeli prednost pri izboru prijavitelji, ki izvajajo program v naslednjih razvojnih regijah: pomurska, notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška in jugovzhodna Slovenija. Če bo skupin še vedno preveč, bodo izbrani prijavitelji, ki bodo dosegli višje število točk. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk več, bodo izbrani prijavitelji, ki ponujajo nižjo ceno za izvedbo programa. V primeru, da za posamezni program v razpisanem šolskem letu ne bo izbrano načrtovano število skupin, bo izbor prijaviteljev za izvedbo druge in naslednjih skupin potekal po zgoraj opisanem postopku za izbor prve skupine. b) za programe, navedene pod točko 2.2.4 javnega razpisa (največ 2 skupini): Izbor za prvo in drugo skupino bo potekal po postopku, opisanem pod točko a. c) za programe, navedene pod točkama 2.2.6 in 2.2.7 javnega razpisa (največ 8 skupin): Za izvedbo skupin posameznega programa v razpisanem šolskem letu bodo izbrani prijavitelji, ki bodo dosegli najvišje število točk. V primeru, da bo za posamezni program v razpisanem šolskem letu število izbranih skupin preseglo načrtovano število, bodo imeli prednost pri izboru prijavitelji, ki izvajajo program v naslednjih razvojnih regijah: pomurska, notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška in jugovzhodna Slovenija. Če bo skupin še vedno preveč, bodo izbrani prijavitelji, ki bodo dosegli višje število točk. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk več, bodo izbrani prijavitelji, ki ponujajo nižjo ceno za izvedbo programa. V primeru, da ne bodo razporejena vsa razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu, bo lahko izbranih več skupin za posamezen izobraževalni program v posameznem šolskem letu, kot je načrtovano v točki 2.2 tega javnega razpisa. Izbrani bodo prijavitelji, ki programe izvajajo v statističnih regijah z največ prebivalci. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk več, bodo izbrani prijavitelji, ki ponujajo nižjo ceno za izvedbo programa. V primeru, da bo izbrano drugačno število skupin za izpeljavo programov v posameznih šolskih letih, kot jih je prijavitelj načrtoval v elaboratu, bo ministrstvo prijavitelja pozvalo k popravku elaborata. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 11.023.600,00 EUR, po letih pa: – za proračunsko leto 2011: 3 827 220,00 EUR od tega: – 3.253.137,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 574.083,00 EUR PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2012: 3 850 840,00 EUR od tega: – 3.273.214,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 577.626,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2013: 3 345 540,00 EUR od tega: – 2.843.709,00 EUR s PP 6909 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – EU udeležba (85,00%) in – 501.831,00 EUR s PP 6953 zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja in svetovanje – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Dinamika porabe sredstev je določena s proračunom za leto 2011, za ostala leta pa se bo opredelila s finančnim načrtom in sprejetimi proračuni za naslednja leta. 6. Opredelitev obdobja porabe dodeljenih sredstev Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške v skladu z Navodili Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacij ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 na osnovi načrtovane dinamike, ki je opredeljena v finančnem načrtu, in sicer: – za izvedbo PUM za obdobje od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013; – za izvedbo ostalih programov za obdobje od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2013. Obdobje upravičenosti izdatkov za PUM je od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2013. Obdobje upravičenosti izdatkov za ostale programe opredeljene v točki 2.2 tega javnega razpisa je od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2013. Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskih letih od 2011 do 2013. Ministrstvo bo sredstva izbranim izvajalcem izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov za izplačilo v skladu s pogodbo in finančnim načrtom. Stroške operacije nastale do 31. 8. tekočega leta bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu, za zadnji zahtevek izstavljen do 15. 9. tekočega leta. Ministrstvo bo praviloma izbranim izvajalcem za operacijo Projektno učenje za mlajše odrasle v letu 2011, v skladu s pogoji 23. in 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011, izplačalo predplačilo v višini do 20% od vrednosti operacije. Okvirna višina sredstev za razpisane programe je po proračunskih letih naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 8. Delež prispevka Evropske skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Evropske skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun Upravičeni stroški tega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela; – delo po avtorski pogodbi – samo za zunanje izvajalce; – delo po podjemni pogodbi- samo za zunanje izvajalce; – delo preko študentskega servisa; – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije; – stroški oglaševalskih storitev; – stroški najema prostorov in opreme za izvajanje operacije; – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi); – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov; – davek na dodano vrednost (DDV); – posredni stroški v pavšalnem znesku v višini do 15,00% neposrednih upravičenih stroškov. Podlago za izračun posrednih stroškov, izračunanih na podlagi stopnje pavšala neposrednih stroškov predstavljajo v okviru tega instrumenta naslednji neposredni upravičeni stroški: 1. plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, 2. delo po avtorski pogodbi, 3. delo po podjemni pogodbi, 4. delo preko študentskega servisa, 5. stroški oglaševalskih storitev, 6. izdatki za službena potovanja. Dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje operacije v ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV) izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobi in predloži potrdilo pristojnega davčnega urada. Podrobnosti so navedene v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 ter Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS. 10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec pri informiranju in obveščanju javnosti upošteva 8. in 9. člen Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 11. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES, ni predvideno. 12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec hrani vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacija v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec omogoči tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi tega javnega razpisa. Nadzor izvajajo pristojni organi Republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport in pristojni organi s strani Evropske skupnosti (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec nadzornim organom predloži vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega operacije. V primeru kontrole na kraju samem upravičenec omogoči vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Nadzorni organi bodo upravičencu predhodno naznanili izvedbo kontrole na kraju samem. Nadzorni organi v izjemnih primerih lahko opravijo tudi nenajavljeno kontrolo na kraju samem, kar bo upravičenec, v primeru odobritve sofinanciranega operacije, dolžan omogočiti. 14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in izločena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti ter 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih za izvajanja operacije, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09) in 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec mora dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se pri izvajanju operacije ustvarijo prihodki, je treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec mora spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 18. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 19. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev in način prijave ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: prijavitelj pošlje prijavo na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana, najkasneje do 2. 9. 2010. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka razpisa do 12. ure v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijavo za sofinanciranje izobraževanja odraslih oddajte v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – prijava za Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013«. Prijave, ki ne bodo oddane s predpisanimi oznakami, strokovna komisija ne bo odpirala in obravnavala in jih bo vrnila prijavitelju. 20. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: prijave bo odprla in ocenila imenovana strokovna komisija, ki jo imenuje minister pristojen za šolstvo in šport. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo pričela z odpiranjem prijav 7. 9. 2010. Odpiranje bo zaključeno predvidoma do 10. 9. 2010. Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se bodo zavrgle. 21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Izbrani prijavitelji bodo o višini sredstev obveščeni s pozivom k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove in ne predlaga podaljšanja roka za sklenitev pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo na razpis. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema sklepa ministra o izboru sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočena oddana na pošto. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo javno objavljeni. Sprejem financiranja s strani upravičenca pomeni sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. 22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstvo za šolstvo in šport, www.mss.gov.si. Za dodatne informacije lahko pokličete Majo Accetto (tel. 01/400-52-58) ali pišete na elektronski naslov: maja.accetto@gov.si. Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis prijavitelji lahko prejmete tudi na Sektorju za izobraževanje odraslih, pri Maji Accetto Masarykova 16, vsak delovni dan med 10. in 13. uro, do vključno 1. 9. 2010. 23. Posledice za ugotovljeno dvojno financiranje posamezne operacije ali ugotovljen presežek višine sofinanciranja operacije nad maksimalno dovoljeno stopnjo: če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 24. Posledice za upravičenca, če brez utemeljenih razlogov ne izvede operacije: ministrstvo bo v primeru, da upravičenec ne izpelje aktivnosti v okviru operacije v celoti in pravočasno, temeljito proučilo, ali obstajajo neutemeljeni razlogi. Če ti obstajajo, bo nadalje proučilo, ali so nastale negativne posledice. Na osnovi ugotovljenega bo ministrstvo na podlagi pogodbe ustrezno ukrepalo.

AAA Zlata odličnost