Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 431-38/2010/6 Ob-4842/10 , Stran 1919
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen razpisa: namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti za izvajanje distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) želi s tem javnim razpisom, upoštevaje Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007–2011 (v nadaljevanju: RNUST), zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma na nacionalni ravni, okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma. 3. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje promocije turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni. Tematski turistični proizvodi, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega razpisa se morajo nanašati na katerega izmed naslednjih 10 temeljnih področij turistične ponudbe, opredeljenih v RNUST: – aktivne počitnice (zimski in poletni športi), – mesta in kultura, – turizem na podeželju in ekoturizem, – narava, – hrana in pijača, – zdravje in dobro počutje, – poslovni turizem, – zabava in igralništvo, – ponudba za zahtevnejše, – ponudba za mlade. Promocijo tematskega turističnega proizvoda prijavitelj podrobneje opredelil v izvedbenem načrtu promocije turistične ponudbe, ki ga mora priložiti ob prijavi. Prijavitelj mora priložiti tudi izjavo odgovorne osebe pristojnega organa organizacije/podjetja o potrditvi izvedbenega načrta. 4. Upravičeni stroški Sofinancirani bodo projekti, ki so opredeljeni v predmetu razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Kot upravičeni se štejejo naslednji stroški (v neto znesku brez DDV): 1. stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala, 2. stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic ter potni stroški), 3. stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih in domačih medijih, 4. organizacija medijskih dogodkov doma in v tujini, 5. organizacija promocijskih dogodkov v tujini, 6. stroški vključitve v obstoječe in razvijajoče se distribucijske poti informacijske tehnologije, 7. stroški vzpostavitve spletne strani, 8. stroški, povezani z višjo uvrščenostjo spletne strani na domačih in tujih iskalnikih (npr. google, yahoo, MSN, najdi.si itd.). Upravičeni stroški bodo zgolj stroški, ki se ne bodo nanašali na promocijo posameznega ponudnika, temveč na promocijo tematskih turističnih proizvodov. Upravičeni stroški so zgolj stroški za aktivnosti, ki niso bile predvidene v programu dela STO za tekoče leto in še niso bile predmet kakšnega drugega sofinanciranja iz javnih sredstev. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Javni razpis predstavlja pomoč za krizno upravljanje, zato se za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, štejejo tisti, ki bodo nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 5. 2010, kolikor bo prijavitelj utemeljil nujnost izvedbe projekta pred pridobitvijo sklepa o izboru oziroma od pridobitve sklepa o izboru kolikor izvajanje aktivnosti pred pridobitvijo sklepa o izboru ni bilo nujno. Kolikor bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške od 1. 5. 2010 dalje, bo moralo biti iz vloge prijavitelja jasno razvidno in utemeljeno, da je bila za učinkovito realizacijo projekta nujna izvedba aktivnosti v času pred pridobitvijo sklepa o izboru. Kolikor nujnost izvedbe projekta pred pridobitvijo sklepa o izboru iz vloge prijavitelja, ki bo prijavljal upravičene stroške pred pridobitvijo sklepa o izboru, ne bo jasno razvidna in utemeljena, bo takšna vloga zavrnjena. Sofinanciranje že končanih projektov ni mogoče. Kolikor izvajanje aktivnosti pred pridobitvijo sklepa o izboru ni nujno, prijavitelj ne sme pričeti z izvajanjem aktivnosti pred pridobitvijo sklepa o izboru, vloga pa mora biti s tem skladna. Upravičene bodo aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane v obdobju od 1. 5. 2010 (nujno izvajanje pred pridobitvijo sklepa o izboru) oziroma od prejema sklepa o izboru (izvajanje pred pridobitvijo sklepa o izboru ni nujno) do 15. 10. 2011. Kolikor prijavitelju sofinanciranje v okviru tega razpisa ne bo odobreno, bo moral upravičene stroške, ki so bili predmet prijave in so nastali po 1. 5. 2010, kriti sam. Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje ministrstvu pred izplačilom upravičenih javnih izdatkov. Upravičeni stroški morajo biti skladni z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, objavljenimi na spletni strani http://www.euskladi.si. 5. Pogoji za kandidiranje Prijavitelji na razpisu so lahko pravne osebe, ki so: gospodarska interesna združenja, društva, zavodi, zbornice in zveze društev. Vsi prijavitelji morajo delovati na področju turizma. Vsi prijavitelji morajo predstavljati tematski turistični proizvod že vsaj eno leto od datuma prijave na razpis in delovati na nacionalnem nivoju (prijavitelj mora zastopati tematski turistični proizvod v vsaj štirih slovenskih razvojnih regijah). Posamezni prijavitelj lahko na razpis prijavi zgolj en projekt promocije istega tematskega turističnega proizvoda. Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem razpisu. 5.1 Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje: – opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji, – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji, – nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije. 5.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje za kandidiranje: 1. prijavitelj mora priložiti izjavo, da so sredstva, ki jih bo morebiti prejel v okviru tega razpisa, nujno potrebna za realizacijo projekta; 2. prijavitelj mora podati izjavo, da na ta razpis z upravičenimi stroški prijavljene aktivnosti niso in ne bodo prijavljene na katerega izmed drugih razpisov za isti namen; 3. prijavitelj mora predložiti dokazilo o zastopanju tematskega turističnega proizvoda, iz dokazila mora biti razvodno, da tematski turistični proizvod zastopa že vsaj eno leto od dneva prijave na razpis; 4. ponudnik se mora zavezati, da bo aktivnosti izvajal v skladu s smernicami trajnostnega oziroma zelenega turizma (http://www.slovenia.info/si/Zeleni-turizem.htm?ps_eko_turizem=0&lng=1); 5. ponudnik se mora zavezati, da bo uporabljal aktualno trženjsko znamko Slovenije na vseh tržno-komunikacijskih orodjih, kjer je to mogoče. 6. Višina sofinanciranja Višina sofinanciranja je do 60% upravičenih stroškov, vendar največ 150.000 EUR. Vrednost prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 50.000 EUR. Sofinanciranje se dodeljuje po pravilu de minimis (shema št. M001-5715334-2007). Za zaprtje finančne konstrukcije bo moral prejemnik obvezno zagotoviti lastna sredstva. Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, in sicer po realizaciji posameznih aktivnosti iz predloženega izvedbenega načrta promocije. 7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 1.000.000 EUR: – 850.000 EUR – namenska sredstva EU – ESRR, – 150.000 EUR – slovenska udeležba. Sredstva bremenijo proračunski postavki: 6837 Razvoj turističnih destinacij-07-13-EU 6959 Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša 85%. Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 2010 in 2011. V letu 2010 bo na voljo predvidoma 600.000 EUR in v letu 2011 predvidoma 400.000 EUR. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 31. 12. 2011. Koriščenje sredstev bo možno v letu 2010, kolikor bodo zahtevki za sofinanciranje na ministrstvo prispeli najkasneje do 15. 10. 2010, in v letu 2011, kolikor bodo zahtevki za sofinanciranje na ministrstvo prispeli najkasneje do 15. 10. 2011. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 8. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev se prične z dnem prejema sklepa o izboru in se zaključi 31. 12. 2011. Vse prijavljene aktivnosti iz izvedbenega načrta morajo biti v celoti zaključene in plačane v roku, ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje 15. 10. 2010 (za izplačila v letu 2010) oziroma 15. 10. 2011 (za izplačila v letu 2011). Kolikor zahtevek za izplačilo na ministrstvo ne prispe do 15. 10. navedenega leta, projekt v tem letu ni upravičen do sofinanciranja. 9. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število možnih točk je 60. Prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 36 točk, upoštevajoč dejstvo, da mora znašati minimalno skupno število doseženih točk pri sklopu št. 1 (Kvaliteta projekta) najmanj 50% vseh možnih točk pri tem sklopu in pri sklopih meril št. 2., 3. in 4. najmanj 50% vseh možnih točk pri teh sklopih. V primeru, da skupno število točk iz navedenih sklopov ne doseže navedenega praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk vloge doseže oziroma preseže prag za sofinanciranje. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu kvaliteta projekta. V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri pod-merilu Trženjska koncentracija aktivnosti. V primeru, da bodo projekti tudi pri tem pod-merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri pod-merilu Število turističnih ponudnikov istovrstnih turističnih proizvodov, ki jih zastopa prijavitelj. 10. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej, pred oddajo vloge na razpis, označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni. 11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja: sklep o izbiri projekta z odobreno višino sredstev posreduje ministrstvo prijavitelju najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Če prijavitelj v osmih delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju, le-te ne podpiše, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 12. Odpiranje vlog Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 27. 8. 2010. Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo pravočasno priporočeno oddane po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno 25. 8. 2010 oziroma vloge, ki jih bodo vlagatelji osebno dostavili v vložišče ministrstva najkasneje do 12. ure 25. 8. 2010. Datumi ostalih odpiranj bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva. Odpiranja niso javna. Vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z naslednjim besedilom: Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov na nacionalni ravni – ter s polnim naslovom pošiljatelja. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, pozvala k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Podatki v izvedbenem načrtu promocije niso predmet dopolnitve vloge! 13. Ostale dolžnosti prejemnikov sredstev Prejemniki sredstev morajo: – Zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem razpisu. Sofinancirane aktivnosti morajo biti striktno ločene od morebitnih tržnih dejavnosti, ki jih prijavitelj morebiti opravlja. – Prejemniki, ki niso naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), bodo dolžni pri izvajanju aktivnosti upoštevati načela veljavnega Zakona o javnem naročanju. To pomeni, da bodo prejemniki ob predložitvi zahtevka za izplačilo za vsako naročanje blaga in storitev, katerih vrednost presega znesek 20.000 EUR, ministrstvu predložili tudi popolno dokumentacijo o izbiri izvajalcev (dokumentacijo o izbiri ponudnika (zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj tri ponudbe, pogodbo z izvajalcem in morebitne anekse k pogodbam. Kolikor prejemnik sredstev ne more pridobiti treh ponudb, ministrstvu poda utemeljeno obrazložitev izbire izvajalca. Prejemniki, ki so naročniki po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08), morajo pri izvajanju aktivnosti striktno spoštovati veljavni Zakon o javnem naročanju in vse postopke izbire izvajalcev voditi v skladu s tem zakonom. Ta zakon se uporablja tudi za oddajo naročil blaga, ki jih ministrstvo sofinancira društvom ali zavodom z več kakor 30% deležem, če je ocenjena vrednost blaga brez DDV enaka ali večja od 40.000 EUR. – Prejemniki sredstev bodo dolžni omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje prednostne usmeritve, ter njihovim pooblaščencem v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor tako da bo možna kontrola realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe še pet let po zaključku financiranja. Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča, ter računskega sodišča Republike Slovenije. – Prejemnik mora zagotoviti hrambo in vpogled v dokumentacijo operacije za kontrole in revizijske postopke skladno s pravili Skupnosti (90. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006), najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko ministrstvo ta rok podaljša. – Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov. – Kolikor se bo pri kontroli projekta po njenem zaključku izkazalo, da projekt ni v skladu z razpisom in pogodbo, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od prejemnika vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. – Prejemnik bo moral tekoče obveščati ministrstvo o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža ali dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi. – Prejemnik bo dolžan ministrstvu dostavljati zahtevana pojasnila v zvezi z projektom in med običajnim delovnim časom omogočati dostop v objekte, za izvajanje morebitnih pregledov, povezanih z projektom. – Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je podaljšano ali onemogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti. – V primeru, da se bo izkazalo, da je prejemnik posredoval napačne podatke v zvezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. – Prejemnik bo moral spoštovati določila o informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 9. členom Uredbe 1828/20006/ES in Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih za obdobje 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. – Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se smiselno upoštevajo kot pogoj glede na vsebino projekta: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). – Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu s področno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. – Prejemnik bo v skladu z 57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 upošteval določilo, da v petih letih od zaključka projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb projekta, ki bi bistveno vplivale na naravo ali pogoje izvajanja projekta in ki bi podjetju oziroma javni organizaciji podelili neupravičeno prednost. V nasprotnem primeru lahko ministrstvo odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. – Prejemniki sredstev se morajo zavezati, da projekt, ki je predmet tega razpisa ne bo ustvarjal prihodkov od projekta. – Prejemniki sredstev morajo sprejeti dejstvo, da dopolnilno sofinanciranje projekta v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 31/10), ni dovoljeno. Za vse zgornje navedbe, pri katerih ni izrecno navedeno, velja, da lahko ministrstvo, v primeru kršitve navedbe, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. 14. Dodatne informacije Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 16. ure, kontakt Suzana Turk, suzana.turk@gov.si, 01/400-33-20 in na spletni strani ministrstva (www.mg.gov.si). Odgovori na vprašanja prijaviteljev bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in se smatrajo za del razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost