Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 430-27/2010/5 Ob-4839/10 , Stran 1917
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se prijavljajo na ustrezni mednarodni razpis (glej spodaj) in na tega. Namen obeh razpisov, slovenskega in mednarodnega, je isti, to je podpora projektom, ki obravnavajo snovanje, razvoj in izvedbo povsodne (ubikvitarne), sodelujoče (interoperabilne), cenovno učinkovite (angl. »cost-effective«), zmogljive, varne in zaščitene računalniške strojne in programske opreme. Rešujejo naj se tri industrijske prednosti: 1. sklicno snovanje in gradnje (angl. »Reference designs and architectures«), 2. brezšivna povezljivost in vmesna oprema (angl. “Seamless connectivity and middleware”) in 3. snovalske metode in orodja (angl. “Design methods and tools”). Letni delovni načrt 2010 opisuje osem Artemisovih podprogramov (ASP), in sicer so to: ASP1. Metode in postopki za varnostno ustrezne vgrajene sisteme (angl. »Methods and processes for safety-relevant embedded systems«) ASP2. Zdravstvenonegovalni sistemi (»Healthcare systems«) ASP3. Pametna okolja (»Smart environments«) ASP4. Učinkovita proizvodnja in oskrbovalstvo (»Efficient manufacturing and logistics«) ASP5. Računalniška okolja za vgrajene sisteme (»Computing environments for embedded systems«) ASP6. »Med-omreženi« vgrajeni sistemi za zaščitenost in zaščito kritičnih podstavb (»Inter-networked ES for Security and Critical Infrastructures Protection«) ASP7. Vgrajene tehnologije za znosno mestno življenje (»Embedded technology for sustainable urban life«) ASP8. Človeško-osredotočeno snovanje vgrajenih sistemov (»Human-centric design of embedded systems«). Projekt naj bi posebej obravnaval (i) glavne cilje in pristop, (ii) pomen in vpliv uporabe ter (iii) navzkrižno domenske vidike Artemisovih podprogramov, ki so navedeni v 3. poglavju Letnega delovnega načrta 2010. Pričujoči slovenski razpis (v nadaljevanju: slovenski razpis ARTEMIS) se navezuje na nadrejeni mednarodni razpis z nazivom »Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa Artemis Joint Undertaking«, (v angleškem izvirniku: »Call for proposals under the work programme of the Artemis Joint Undertaking« – v nadaljevanju: mednarodni razpis ARTEMIS), ki je bil objavljen v Uradnem listu Evropske Unije C 48 SL oziroma EN dne 26. 2. 2010 ter na spletni strani Skupnega podjetja Artemis, ki je: https://www.artemis-ju.eu/call2010. 3. Pogoji sodelovanja Na ta razpis se lahko prijavijo tista podjetja, gospodarska interesna združenja in raziskovalno-razvojne organizacije, ki se obenem prijavljajo na nadrejeni mednarodni razpis, v skladu z roki in s pogoji mednarodnega razpisa, kateri se preverjajo na mednarodni ravni. Raziskovalno-razvojne organizacije so javni zavodi (javni raziskovalni zavodi, univerze, fakultete in druge visokošolske organizacije), zavodi, registrirani za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti, ali razvojne enote podjetij, registriranih za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Javne raziskovalne organizacije veljajo za raziskovalno-razvojne organizacije, če so registrirane za opravljanje javne raziskovalno-razvojne dejavnosti. Slovenski prijavitelj in udeleženci morajo poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki se preverjajo v okviru tega razpisa. Na slovenski razpis ARTEMIS se lahko prijavijo pravne osebe, kot so velika, srednje velika in mala podjetja in samostojni podjetniki, gospodarska interesna združenja ter raziskovalno-razvojne organizacije, ki: – imajo sedež v Republiki Sloveniji, – so registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07, 10/08), če so gospodarske družbe oziroma gospodarska interesna združenja, po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06 – ZJZP), ali po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95, 18/98, 35/98, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03, 63/04, 100/04, 94/06, 119/06, 59/07, 63/07 in 64/08), če so zavodi ali visokošolske ustanove; – na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07), – ne prejemajo in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – za iste stroške niso pridobila in tudi niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – imajo poravnane obveznosti do države, – imajo projekt v postopku prijave na nadrejeni mednarodni razpis ARTEMIS ali so posebej pooblaščeno povabljene k sodelovanju. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se projekt zavrne. 4. Upravičeni stroški in trajanje: upravičeni stroški, ki se sofinancirajo slovenskim udeležencem po tem razpisu, so: stroški osebja (raziskovalci in drugi), ki je zaposleno za raziskovalno dejavnost; stroški instrumentov in opreme, stroški stavb in zemljišča, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, stroški svetovanja in drugih storitev zunanjih izvajalcev, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, ostali stroški delovanja, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti, ter režijski stroški, nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti. Natančnejša določila o upravičenih stroških, vključno s časovnimi obdobji, so podana v razpisni dokumentaciji tega razpisa. Projekt lahko traja praviloma največ tri leta, razen če so podane in obrazložene posebne okoliščine. 5. Sestava projektne skupine Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo udeleženci prijavitelji iz Slovenije v mednarodni projektni skupini – konzorciju z vsaj tremi partnerji, ki prihajajo iz vsaj treh držav članic EU, ki so članice Skupnega podjetja Artemis in ki sodelujejo pri zadevnem mednarodnem razpisu (seznam najdete na naslovni spletni strani zadevnega mednarodnega razpisa), lahko pa sodelujejo tudi partnerji iz drugih držav pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji zadevnega mednarodnega razpisa. Slovenski udeleženec projekta lahko v projektu sodeluje v naslednjih funkcijah: lahko je vodja projekta, udeleženec prijavitelj ali običajni udeleženec. Obveznosti, ki izhajajo iz posamezne funkcije, so navedene v točkah 7 in 8. 6. Sestava vloge: za oddajo se sestavi en izvod popolne vloge po navodilih iz 6. točke razpisne dokumentacije. 7. Prijava projekta na mednarodni razpis: vodja projekta, ta je v projektu en sam, nosi odgovornost za pravočasno prijavo projekta tudi na zadevni nadrejeni mednarodni razpis, v skladu z njegovimi določili in roki. Tuji udeleženci prijavitelji se prijavljajo na ustrezne narodne razpise ARTEMIS, če tako zahtevajo narodne zakonodaje posameznih držav. Če je udeleženec prijavitelj iz Slovenije hkrati tudi vodja projekta, mora prijaviti projekt tudi še na zadevni mednarodni razpis, kot že prej navedeno. 8. Prijava na slovenski razpis ARTEMIS: za udeleženca prijavitelja iz Slovenije velja, da je en sam (za vsak prijavljeni projekt s prijavitelji iz Slovenije). Le on prijavi projekt na slovenski razpis ARTEMIS, tudi če je slovenskih udeležencev več. Običajnim udeležencem iz Slovenije projekta ni potrebno prijaviti. Naloga slovenskega udeleženca prijavitelja je zlasti, da pošlje prijavo na slovenski razpis ter da kot pomožni vodja slovenskih udeležencev na projektu skrbi za njihovo usklajevanje (koordinacijo). On bo tudi edini podpisal morebitno pogodbo z Ministrstvom. 9. Naslov in rok za predložitev polne vloge na ta razpis (slovenski razpis ARTEMIS) Rok za predložitev vloge na ta razpis je 2. september 2010, do 14. ure, na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako spredaj »Ne odpiraj! Vloga na razpis ARTEMIS 2010« ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se bodo štele tiste vloge, ki bodo dostavljene na ministrstvo, ne glede na način dostave, do zgoraj določenega roka. Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki ne bodo pravilno označene, ne bodo obravnavane, temveč zavržene. Projektnih očrtov, ki jih zahteva mednarodni razpis, na slovenski razpis ni potrebno pošiljati. 10. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog bo potekalo 3. septembra 2009 ob 13. uri, v sejni sobi 223/II, na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in bo javno. Na odpiranju strokovna komisija preveri pravočasnost in pravilno označenost prispelih vlog ter formalno popolnost. Prijavitelje, za katerih vloge se na odpiranju ugotovi, da so nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, naj jih dopolnijo. 11. Ocenjevanje in izbira 11.1 Narodno preverjanje pogojev ustreznosti Strokovna komisija Ministrstva v nadaljevanju postopka, po odpiranju vlog preveri izpolnjevanje narodnih ustreznostnih pogojev iz 2. in 3. točke tega razpisa. V primeru, da je posamezna vloga nepopolna ali nejasna, pozove prijavitelja k dopolnitvi oziroma zahteva pojasnila, ki ne spreminjajo vloge. Vloge prijaviteljev, ki bodo pozvani k dopolnitvi ali pojasnitvi in se na poziv ne bodo pravočasno odzvali, se zavrže. Stanje glede izpolnjevanja narodnih ustreznostnih pogojev vlog bo sporočeno Skupnemu podjetju Artemis. Prijavitelji bodo obveščeni o (ne)izpolnjevanju ustreznostnih pogojev najkasneje v roku 60 dni od datuma za predložitev polne vloge. Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali narodnih ustreznostih pogojev (2. in 3. točka tega razpisa) bodo prejeli sklep o neizbiri. Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o neizbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži nadaljevanja razpisnega postopka. O pritožbi odloči minister. 11.2 Mednarodno preverjanje pogojev ustreznosti, ocenjevanje ter izbira projektov Tudi na mednarodni ravni se bo opravilo preverjanje splošnih pogojev ustreznosti, in sicer po določilih mednarodnega razpisa (npr. sestava projektnega konzorcija, število udeležencev, iz katerih držav itd.). Naloga Skupnega podjetja Artemis je, da oceni in izbere projekte ter predlaga razdelitev javnih sredstev v skladu z merili po mednarodnem razpisu. Seznam izbranih projektov (v nadaljevanju: mednarodni seznam) potrdi Odbor javnih organov. V 15 dneh po izbiri izvršni direktor Skupnega podjetja o izidu ter o rezultatih, opombah in morebitnih priporočilih glede sprememb obvesti prijavitelje in ministrstvo. Na podlagi mednarodnega seznama začne SP Artemis tehnična pogajanja. O izidih teh pogajanj obvesti ministrstvo. Po končanih pogajanjih Skupno podjetje koordinatorjem izbranih konzorcijev pošlje v podpis sporazum o dodelitvi sredstev in obrazce o pristopu. 12. Obveščanje o izbiri in sklenitev pogodb na podlagi slovenskega razpisa ARTEMIS Ocenjevanja projektov na narodni ravni ne bo, temveč se bo upoštevalo mednarodno ocenjevanje. Strokovna komisija Ministrstva po končanem ocenjevanju na mednarodni ravni, usklajevanju na odboru Skupnega podjetja ARTEMIS in po opravljenih tehničnih pogajanjih pripravi predlog prejemnikov sredstev na podlagi tega razpisa (slovenskega razpisa ARTEMIS). Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega projekta sprejme minister. Ministrstvo bo na podlagi pozitivnega sklepa povabilo prijavitelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki se sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku pogajanj, ki jih bo vodilo skupno podjetje. Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o sofinanciranju oziroma sklepa o neizbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od vročitve poziva za podpis pogodbe ne bo odzval, se bo smatralo, da je umaknil svojo vlogo. 13. Okvirna višina in delež sredstev ter obdobje porabe Za sofinanciranje slovenskih udeležencev v projektih je za ta razpis na proračunski postavki 5687 »Sodelovanje v Evropskem raziskovalnem prostoru« zagotovljeno skupno do 1.000.000,00 EUR oziroma predvidoma 333.333,33 EUR letno, če bodo v ta namen zagotovljena sredstva v proračunih. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi, zgornje meje praviloma ni; če pa v okviru tehničnih pogajanj pride do spremembe višine sredstev, potrebnih za izvedbo projekta, se zaprošeni znesek ustrezno spremeni, pod pogojem, da so sredstva na razpolago. Projekti se bodo sofinancirali po vrstnem redu mednarodnega seznama, do porabe sredstev. V primeru, da bodo projekti pridobili pozitivno oceno in podporo na mednarodni ravni, a bo zanje sredstev za sofinanciranje slovenskih udeležencev zmanjkalo, lahko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na podlagi priporočila Skupnega podjetja Artemis, ponudi prijaviteljem v podpis pogodbo za preostanek razpoložljivih sredstev oziroma, če zmanjkajo tudi ta, pogodbo za 1,00 EUR. Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015, končna višina sredstev pa je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v posameznih proračunih. Odstotki sofinanciranja so odvisni od vrste ustanove ter od vrste RR dejavnosti, gibljejo se v razponu so od 23,3% do 58,3% in so podrobneje razvrščeni v tabeli v 4. točki razpisne dokumentacije. Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu 2014 ali 2015, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna s posebnim aneksom k pogodbi. Projekti praviloma niso daljši kot 3 leta. Če traja projekt več kot 3 leta, mora biti podana ustrezna obrazložitev za takšno trajanje, z ozirom na prikaze uporabe in pričakovan učinek, ki ga opisujejo. 14. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa (točke 1–15), – navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave, – predstavitev slovenskega prijavitelja (obrazec 1), – predstavitev ostalih slovenskih običajnih udeležencev (obrazec 2), – skrajšana predstavitev projekta (obrazec 3), – izjavo udeleženca prijavitelja o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec 4), – izjavo običajnega udeleženca o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (obrazec 5), – izjavo o konzorcijski pogodbi (obrazec 6), – osnutek pogodbe s prilogami 1 do 4, – razrez stroškov po vrstah in obdobjih – (obrazec 7) – posebna datoteka. Razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri stični osebi mag. Rajku Saboju, tel. 01/478-46-40, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti