Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 101/10 Ob-4837/10 , Stran 1916
I. Predmet javnega pooblastila: predmet javnega pooblastila je izvajanje s pravilnikom določenih nalog kontrole na kraju samem. II. Splošni pogoji za izvajalce ločeno po sklopih: izvajalec mora izpolnjevati za vsak sklop posebej strokovne, prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za opravljanje nalog kontrole na kraju samem v skladu z določili pravilnika in razpisne dokumentacije. III. Dokumenti in dokazila, ki jih morajo k prijavi priložiti prijavitelji, ločeno po sklopih Prijavitelj k razpisni dokumentaciji predloži za vsak sklop posebej: – izpolnjen obrazec predračuna, – izpolnjen obrazec prijave, – parafirano pogodbo s strani prijavitelja, – dokazila o ekonomski in finančni sposobnosti (S.BON-1/P in BON-2 ali S.BON-1/SP), – pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence (pravne osebe, fizične osebe), – potrdila o usposobljenosti kadra (potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona o splošnem upravnem postopku, dokazila o izvedenem usposabljanju in uspešno opravljenem preizkusu znanja za posameznega zaposlenega), – potrdila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov in opreme, – podpisane zahtevane izjave in pooblastila. IV. Merilo za izbor in način za izračun ponderirane cene Prijavitelj za vsako kontrolo, opredeljeno v razpisni dokumentaciji, navede ceno. Merilo za izbor izvajalca je najnižja skupna ponderirana cena za posamezen sklop. Skupna ponderirana cena za posamezen sklop je seštevek zmnožkov cen (podanih s strani prijavitelja). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Tabela 1: tabela ponderjev z okvirno letno količino kontrol za 1. sklop Okvirna letna količina kontrol za 2. sklop (izvajanje kontrol površin z daljinskim zaznavanjem) je 3200 kontrol. Pri 2. sklopu je ponder enak 1. Agencija lahko zahteva od izvajalca, da posamezne vrste kontrol izvede istočasno, kar izvajalec zagotovi z enim ali več kontrolorji. V tem primeru se cena vsake posamezne kontrole, ki se izvede istočasno, zmanjša za 10%. Cene posameznih vrst kontrol se letno spreminjajo v skladu s predpisom, ki določa način valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja. V. Rok in kraj oddaje prijave Obvezno je vložiti ločene prijave za vsak sklop posebej. Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava za posamezen sklop. V primeru, da je veljavna prijava prispela zgolj za en sklop, za drugega pa ne, se javni razpis za drugi sklop ponovi. Prijave za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču agencije. Če prijavitelj pošlje prijavo po pošti, jo mora poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, do 6. 9. 2010, do 10. ure. Prijava se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletni strani agencije. Sestavni deli prijave morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Na ovojnici prijave mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje prijave, označen s strani pošte oziroma vložišča agencije, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa. Prijave z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo prijaviteljem. Prijave morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene: – »Ne odpiraj – prijava na JR za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za 1. sklop« oziroma – »Ne odpiraj – prijava na JR za izbiro izvajalcev kontrol na kraju samem za 2. sklop«. VI. Rok za izbiro izvajalcev Predstojnik agencije imenuje najmanj tričlansko komisijo, sestavljeno iz predstavnikov ministrstva in agencije. Komisija pregleda prijave in ugotovi izpolnjevanje pogojev. Odpiranje prijav ni javno. O izbiri izvajalca odloči agencija z upravno odločbo v roku 21 dni od dneva odpiranja prijav. VII. Rok, v katerem so prijavitelji obveščeni o izboru Rok, v katerem so prijavitelji obveščeni o izboru, je 7 dni po izdaji upravne odločbe o izbiri izvajalca. VIII. Odgovorna oseba za dajanje informacij med javnim razpisom Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni agencije. INFO točka: ARSKTRP, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30; petek od 8. do 14.30; odgovorna oseba za dajanje informacij med javnim razpisom: Špela Štern Jelenc, ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-pošta: aktrp@gov.si.

AAA Zlata odličnost