Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 5440-44/2009/13 Ob-4788/10 , Stran 1910
v okviru 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 2. Predmet in cilj javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti enakost med spoloma. Cilj javnega razpisa je sofinanciranje do 12 partnerstev, ki bodo s projekti na celovit način: a) zagotavljali ustvarjanje novih delovnih mest (vključno z zelenimi delovnimi mesti) za osebe iz ciljne skupine; b) razširili obstoječe ali uvajali nove metode dela z namenom zagotavljanja večje zaposljivosti in socialne vključenosti (kot na primer: informiranje, motiviranje in usposabljanje ter zaposlovanje oseb iz ciljne skupine); c) razširili obstoječe ali uvajali nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja; d) razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja spolnih stereotipov s poudarkom na zmanjševanju horizontalne in vertikalne segregacije na trgu dela. Podprti bodo projekti v okviru dveh sklopov, in sicer: a) Sklop A: projekti, ki bodo razširili ali nadgradili v preteklosti že uspešno razvito in preizkušeno prakso; b) Sklop B: pilotni projekti, ki bodo namenjeni razvoju in implementaciji novih oblik vključevanja ciljnih skupin na trg dela in uvajanju novih pristopov za zagotavljanje enakosti spolov. Za ciljne ranljive skupine po tem javnem razpisu štejemo vse tiste, ki so navedene kot ranljive ciljne skupine na trgu dela v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 v okviru 4. razvojne prioritete „Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” in 4.1. prednostne usmeritve „Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti”. To so skupine, ki imajo praviloma kombinacijo značilnosti, ki jim poslabšujejo položaj na področju zaposljivosti in jim onemogočajo uspešno vključevanje na trg dela in zaposlovanje. V to skupino lahko med drugim uvrstimo dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let, mlade, predvsem iskalce prve zaposlitve, invalide in druge funkcionalno ovirane osebe, pripadnike etničnih skupin, begunce, bivše kaznjence, odvisnike in zdravljene odvisnike, Rome, migrante ter ženske. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Prijavitelji in projektni partnerji obeh sklopov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – so pravne osebe, ki opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji; – so pravne osebe, ki imajo v ustanovitvenem aktu oziroma drugem ustreznem aktu določen neprofitni značaj, vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost oziroma ne delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo v razvoj dejavnosti; – imajo stabilne in zadostne vire finančnih sredstev in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi in administrativnimi zmogljivostmi, da lahko zagotovijo kontinuiteto svoje organizacije ves čas trajanja projekta; – imajo ustrezno strokovno znanje in izkušnje z delom s ciljno skupino; – niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo; – niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev; – niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna. Prijavitelji projektov morajo, poleg zgoraj navedenih, izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – imeti zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas; – v partnerstvo vključiti vsaj eno nevladno organizacijo, ki bo v aktivno sodelovala pri izvedbi projekta; – ob prijavi na javni razpis posredniškemu telesu predložiti osnutek partnerskega sporazuma o izvedbi projekta, v katerem bodo opredeljene pravice in obveznosti ter odgovornosti partnerjev pri izvedbi projekta; – v projektu predvideti vsaj eno transnacionalno aktivnost (npr. študijski obiski, izmenjava dobrih praks, zrcalni projekt…). Prijavitelji, ki prijavljajo projekt v okviru Sklop-a A, morajo ob prijavi na javni razpis priložiti tudi evalvacijsko poročilo ali drug dokument, iz katerega je razvidno, da so v preteklosti že razvili in uspešno preizkusili prakso, ki jo želijo razširiti ali nadgraditi v okviru tega javnega razpisa in iz katerega so razvidni konkretni doseženi rezultati. Ne glede na zgoraj naštete pogoje za upravičenost prijaviteljev do sredstev po tem javnem razpisu, skladno s pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. V primeru dvoma glede upravičenosti kateregakoli prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev preverjalo na dan oddaje vloge na javni razpis. 4. Pridruženi partnerji V posameznem projektu lahko ob projektnih partnerjih sodelujejo tudi pridruženi partnerji ne glede na status oziroma pravno obliko. Pridruženi partnerji so organizacije in institucije, ki niso plačane iz sredstev projekta, lahko pa s svojo dejavnostjo in vlogo v nekem lokalnem okolju pripomorejo k uspešni izvedbi projekta (npr. Zavod RS za zaposlovanje, občine…). 5. Trajanje projektov Trajanje projektov v okviru Sklopa A in Sklopa B je od 24 do 48 mesecev, pri čemer je skrajni rok za dokončanje projektnih aktivnosti 31. 12. 2014. 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 6.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za Sklop A in Sklop B znaša 8.000.000,00 EUR. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 4. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in sedmim odstavkom 3. člena Uredbe 1081/2006/ES, bo uporabljeno tudi t.i. dopolnilno financiranje, ki spada v obseg Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini največ 15% vseh upravičenih stroškov posameznega projekta, (za nakup strojev, opreme, pohištva…), če je le to upravičeno in nujno potrebno za izvedbo projekta. 6.2 Omejitve višine zaprošenih sredstev Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na Sklop A je lahko najmanj 800.000,00 EUR, največ pa 1.000.000,00 EUR. Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na Sklop B je lahko najmanj 200.000,00 EUR in največ 300.000,00 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati omejitev glede pomoči, ki se bo prijaviteljem in njihovim partnerjem v projektu dodeljevala po pravilu »de minimis«. Prijavitelji lahko predložijo vloge za enega ali oba sklopa aktivnosti. Kolikor posamezni prijavitelj prijavi oba sklopa aktivnosti, mora vsako prijavo oddati v ločeni ovojnici z jasno oznako, za kateri sklop gre (Sklop A oziroma Sklop B). Kolikor ministrstvo oceni, da zaprošena višina sredstev za izvedbo posamezne aktivnosti v okviru prijavljenega projekta ne ustreza dejanski vrednosti aktivnosti, ki jo prijavitelj predvideva v okviru vloge na ta javni razpis, lahko ministrstvo predlaga zmanjšanje zaprošene višine sredstev. Kolikor se prijavitelj z zmanjšanjem sredstev ne bo strinjal, se šteje, da odstopa od vloge. 6.3 Delež sofinanciranja projektov Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta, ki so opredeljeni v točki 8.2. tega javnega razpisa. 6.4 Državna pomoč Za prijavitelje oziroma projektne partnerje bodo prejeta sredstva za upravičene stroške projekta, navedene v poglavju 3.2 razpisne dokumentacije, razen stroškov iz točke 10 in 11, predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«, po shemi »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti« številka priglasitve: M002-5022860-2010, z dne 10. 6. 2010. Vsak prijavitelj oziroma vsak projektni partner, ki bo aktivno sodeloval v projektu in katerega stroški bodo vključeni v proračun projekta, bo prejemnik pomoči po pravilu »de minimis«. Posamezen prejemnik pomoči po pravilu »de minimis« lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000,00 EUR. Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni prejemniki iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (OJ L 379/2005). 7. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva za Sklop A in Sklop B, so proračunska leta 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015. Obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna je do 31. 12. 2015. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni tisti stroški, ki bodo nastali od datuma izdaje sklepa o izbiri projekta do največ 48 mesecev po izdaji sklepa. Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov upravičenca za posamezen projekt bo določeno v pogodbi o sofinanciranju. 8. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov 8.1 Upravičene aktivnosti V Sklopu A in Sklopu B so upravičene aktivnosti, ki: – so neposredno vezane na projekt, – so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa, – prinašajo dodano vrednost, trajnost in novo kakovost ob hkratnem zagotavljanju vključevanja ciljne skupine v družbo. Z namenom učinkovitejšega doseganja ciljev morajo vsi projekti v proces nadgradnje ali razvoja novih metod dela, storitev, praks in pristopov, opredeljenih v točki 2. javnega razpisa, aktivno vključevati tako oblikovalce in izvajalce politik na različnih ravneh kot tudi predstavnike ciljnih skupin in vključiti med promocijske aktivnosti zlasti aktivnosti s področja zaposlovanja pripadnikov ranljivih ciljnih skupin. Med upravičene aktivnosti sodijo tudi transnacionalne aktivnosti, kot npr. izmenjava izkušenj in znanj, udeležba na strokovnih dogodkih v tujini, skupni ali vzporedni razvoj novih storitev, metod, ipd., ki jih projektno partnerstvo lahko izvaja v sodelovanju z organizacijami iz drugih držav članic EU (t.i. zrcalni projekti…ipd.). Stroške aktivnosti, za katere ministrstvo ugotovi, da ne sodijo med upravičene aktivnosti tega javnega razpisa, krije v celoti prejemnik sredstev. 8.2 Upravičeni stroški Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije; – so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene in je upravičenec dostavil dokazilo o plačilu; – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika; – nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. Tako v okviru Sklopa A kot tudi v okviru Sklopa B so upravičeni stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, in sicer: Stroški oseb, zaposlenih na projektu 1. stroški plač in druga povračila stroškov dela za osebe, zaposlene na projektu; 2. stroški dnevnic, namestitev in potni stroški za osebe, zaposlene na projektu in druge sodelujoče na projektu; 3. stroški kotizacije za osebe, zaposlene na projektu in druge sodelujoče na projektu; Stroški storitev 4. stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev in delavnic; 5. stroški drugih zunanjih storitev, neposredno vezanih na projekt; Stroški opreme 6. stroški najema osnovnih sredstev; 7. stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15% celotnih upravičenih stroškov (dopolnilno financiranje, ki spada v obseg Evropskega sklada za regionalni razvoj); 8. stroški nakupa licenc, patentov in podobnih pravic; Stroški oseb iz ranljive ciljne skupine, ki so vključeni v aktivnosti projekta 9. stroški plač in druga povračila stroškov dela za posameznike iz ciljne skupine; 10. dodatek za prevoz za posameznike iz ciljne skupine; 11. dodatek za aktivnost za posameznike iz ciljne skupine; 12. stroški zdravniškega pregleda za posameznike iz ciljne skupine, ki bodo zaposleni v okviru projekta; Posredni stroški 13. posredni stroški v pavšalnem znesku, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta in so preverljivi (kot so pisarniški material, čistilni material in storitve, energija, voda, stacionarni telefon, komunalne storitve, stroški najema poslovnih prostorov ipd.) v skupni vrednosti do 15% neposrednih upravičenih stroškov neposrednih upravičenih stroškov oseb, zaposlenih na projektu (stroškov iz točk 1, 2 in 3) in stroškov drugih zunanjih storitev, neposredno vezanih na projekt iz točke 5. Upravičene stroške lahko v okviru partnerstva uveljavljajo prijavitelji in projektni partnerji. Upravičeni bodo le tisti stroški projekta, ki bodo nastali na območju držav članic EU. Dinamika izstavitev zahtevkov za izplačilo je opredeljena v pogodbi o sofinanciranju projekta. V primeru, da bo upravičenec v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj v delu, ki predvideva dopolnilno financiranje, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogom se šteje, da odstopa od vloge. Projektno partnerstvo bo moralo nastale stroške in izdatke na projektu dokazati s predložitvijo kopij originalnih računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedene aktivnosti ter z dokazili o izvedenih postopkih izbire zunanjih izvajalcev, ki so v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. 8.3 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu Prijavitelji, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada: – izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju in pri tem dosledno upoštevati protikorupcijsko klavzulo skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu; – zagotavljal revizijsko sled in hrambo vseh dokumentov o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta; – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta; – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu; – zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa, in 9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006; – spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007; – obveščati posredniško telo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bi prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta EU št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006; – v primeru ugotovitve o nenamenski porabi sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali o dvojnem financiranju projekta s strani drugih proračunskih virov RS ali EU vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi; – upravičenec je dolžan v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije predložiti posredniškemu telesu podpisan partnerski sporazum o izvedbi projekta, v katerem so opredeljene pravice in obveznosti ter odgovornosti partnerjev pri izvedbi operacije. 9. Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo prijav je 60 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 21. 9. 2010. Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge s poštnim žigom z vključno 21. 9. 2010. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), 1000 Ljubljana do zgoraj navedenega datuma do 12. ure. Vlogo je potrebno poslati v papirnati obliki, v zaprti kuverti, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga JR za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela – Sklop A« oziroma »Ne odpiraj – Vloga JR za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela – Sklop B«. Uporabite obrazec za označbo vloge (Razpisna dokumentacija – Priloga št. 4). Prijavitelji lahko predložijo vloge za enega ali oba sklopa aktivnosti. Kolikor posamezni prijavitelj prijavi oba sklopa aktivnosti, mora vsako prijavo oddati v ločeni ovojnici z jasno oznako, za kateri sklop gre (Sklop A oziroma Sklop B). Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene ter vrnjene prijavitelju neodprte. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. 10. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna. Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministrstva. Odpiranje vlog bo potekalo dne 23. 9. 2010, ob 10. uri in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si in www.euskladi.si. Po preteku roka za oddajo vlog bo strokovna komisija na odpiranju vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V primeru formalno nepopolnih vlog, bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev vloge bo prijavitelju posredovan po pošti skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost vloge nanašala na dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Vloga prijavitelja je popolna, ko organ po uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa. 11. Administrativno in kakovostno ocenjevanje vlog V prvi fazi ocenjevanja bo strokovna komisija preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v točki 3. Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo razvidno izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija prijavitelja pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Poziv za dopolnitev vloge bo prijavitelju posredovan po pošti skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Kolikor bo ugotovljeno, da prijavitelj in/ali projektni partnerji ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavržena. V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javni razpis. 12. Merila za izbor projektov Strokovna komisija bo vloge, ki se bodo uvrstile v nadaljnji postopek, ocenila na podlagi naslednjih splošnih meril: a) Splošna merila za izbor projektov za Sklop A: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Splošna merila za izbor projektov za Sklop B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V nadaljnji postopek ocenjevanja po spodaj navedenih posebnih merilih se bodo uvrstile le vloge, ki bodo tako pri sklopu A kot pri sklopu B izpolnjevala vsa zgoraj navedena splošna merila. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale splošnih meril, bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot neustrezne. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobneje so posebna merila za ocenjevanje ločeno za Sklop A in Sklop B opredeljena v razpisni dokumentaciji. V predlog za sofinanciranje se lahko uvrstijo vloge, ki bodo skupaj dosegle najmanj 60 točk, vendar pri vsakem merilu vsaj 3 točke. Kolikor prijavitelj pri enem od posebnih meril od 1 do 7 doseže 0 točk, se njegova vloga zavrne. Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste za sofinanciranje do 12 projektov, ki bodo dosegli najvišje število točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti, ki bodo pri 7. merilu (Transnacionalnost) prejeli večje število točk. Kolikor bo število točk enako tudi po tem merilu, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk pri 6. merilu (Trajnost). V primeru, da skupna vrednost predlaganih projektov preseže celotna razpisana finančna sredstva, bo strokovna komisija zadnjemu izbranemu prijavitelju ponudila možnost, da ustrezno zniža višino zaprošenih sredstev za projekt. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogom in ne bo temu primerno spremenil svoje vloge v postavljenem roku, se šteje, da odstopa od vloge. Kolikor bo vrednost predlaganih projektov, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (najmanj 60 od vseh možnih točk), nižja od razpisanih sredstev, lahko del sredstev na razpisu ostane nerazporejen. V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, ki pa vseeno ne sme zbrati manj kot 60 točk. O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in na spletni strani www.euskladi.si. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se prijavitelj v roku osem dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. O pritožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo na predlog komisije za pritožbe odločil predstojnik ministrstva. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na ministrstvo v roku osmih dni od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku petnajst dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 14. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1828/2006 (8. in 9. člen), podrobneje pa so obrazložene v Navodilih Organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 15. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji, v razpisnem roku, pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Katji Panjan na tel. 01/369-76-75 vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na e-naslovu: katja.panjan@gov.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala predvidoma dne 6. 9. 2010. Na javnem razpisu izbrani upravičenci (vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci) bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo ministrstvo objavilo po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev. Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 1. Navodila za pripravo vloge 2. Prijavne obrazce in obvezne priloge: Obrazec št. 1a: Prijavnica – Sklop A Obrazec št. 1b: Prijavnica – Sklop B Obrazec št. 2: Finančni načrt projekta Obrazec št. 2a: Finančni načrt – Prijavitelj Obrazec št. 2b: Finančni načrt – Partner Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev Obrazec št. 4: Izjava o partnerstvu Priloga št. 1: Obvezne sestavine partnerskega sporazuma Priloga št. 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju Priloga št. 3: Fotokopija ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta Priloga št. 4: Označba vloge

AAA Zlata odličnost