Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 430-1186/2010/4 Ob-4787/10 , Stran 1907
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje preventivnih programov za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj v letu 2010, ki obsega naslednje sklope: A. Programi s katerimi se spodbuja večja varnost najbolj ogroženih skupin Sklop A1 – Programi za večjo varnost mladih Sklop A2 – Programi za večjo varnost starejših Sklop A3 – Programi za večjo varnost drugih skupin B. Programi za pomoč žrtvam kaznivih dejanja Sklop B1 – Programi za rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi A1, A2, A3, B1) ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa. Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisani dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Razpis je namenjen izključno neprofitnim organizacijam. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu, in sicer društva, ustanove, javni zavodi in zasebni zavodi; – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Programi morajo imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika. Programi se morajo izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni. Programi morajo slediti ciljem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete v Republiki Sloveniji v obdobju 2007–2011, morajo biti nacionalnega pomena, interdisciplinarni, morajo biti strokovno utemeljeni, vključevati različne partnerje na različnih ravneh v okolju, kjer se programi izvajajo. Programi se ne smejo izvajati kot del drugih, s strani naročnika že sofinanciranih programov. Prijavitelj ne more prijaviti programa in aktivnosti, ki so sestavni del letnega programa izvajalca in so v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev ter, ne more prijaviti programa, za katerega je pridobil sredstva državnega ali lokalnega proračuna ali sredstva Evropske skupnosti. Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Obvezna vsebina vloge Izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce za pripravo vloge: – Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/1); – Splošna izjava prijavitelja programa (priloga št. IV/2); – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (priloga št. IV/3); – Finančna konstrukcija izvajanja programa (Priloga št. IV/4); – Opis programa (Priloga št. IV/5). Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe. V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti: – Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi programa, – Zahtevana dokazila v skladu s točko 9 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije. Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg ostalih zahtevanih dokazil predložiti tudi: – Dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena. 5. Izdelava in predložitev vloge Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše in žigosa. Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave iz razpisne dokumentacije. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za založitev vloge. 6. Merila za izbor programov Naročnik bo vloge za vsak posamezni sklop ocenil po spodaj navedenih merilih. Vloge lahko pri vsakem sklopu dosežejo maksimalno 40 točk. V okviru posameznega sklopa bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, ki doseže največje število točk na podlagi ocenjevanja po merilih. V primeru, da program ne ustreza posameznemu kriteriju, se vloga izloči. V primeru, da prijavitelj za posamezen sklop prijavi več programov, pri čemer kateri od programov ne ustreza kriterijem, se izloči celotna vloga prijavitelja za ta sklop. A. Programi s katerimi se spodbuja večja varnost najbolj ogroženih skupin Sklop A1 – Programi za večjo varnost mladih Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj z najnižjo vrednostjo programov za sklop. Sklop A2 – Programi za večjo varnost starejših Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj z najnižjo vrednostjo programov za sklop. Sklop A3 – Programi za večjo varnost drugih skupin Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj z najnižjo vrednostjo programov za sklop. B. Program za pomoč žrtvam kaznivih dejanja Sklop B1 – Programi za rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran prijavitelj z najnižjo vrednostjo programov za sklop. 7. Izločitev vloge Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih: – kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega daje vlogo; – kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – kolikor se programi ne izvajajo v Republiki Sloveniji in niso nacionalnega pomena; – kolikor se programi izvajajo kot del drugih, s strani naročnika že sofinanciranih programov, če so programi sestavni del letnega programa izvajalca in so v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev ter kolikor pri izvedbi projekta prihaja do dvojnega financiranja; – kolikor prijavi strokovna srečanja, strokovne založniške projekte, programe/projekte, ki jih izvajalci v celoti tržijo in investicijske projekte; – kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti; – kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa; – kolikor je prijavitelj interesno povezan z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki je pri njem zaposlena interesno povezana s predsednikom ali članom izbirne komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti; – kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke. Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. 8. Način financiranja Prijavitelj programa lahko s strani naročnika prejme sredstva v višini 100% vseh predvidenih upravičenih odhodkov programa. Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa, in sicer: – Stroški dela izvajalcev programa – Materialni stroški – Posredni upravičeni stroški – režijski in administrativni stroški Pogoji za upravičenost stroškov ter navedba stroškov, ki ne bodo financirani, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj v finančni konstrukciji programa navede stroške, s katerimi bo program dejansko izvajal, le-ti pa bodo izvajalcu v času izvajanja programa plačani po dejanskih stroških, skladno z vsakokratnim ustreznim zahtevkom za izplačilo s poročilom o izvedenih aktivnostih in dokazili o nastalih upravičenih stroških in pripadajočih izdatkih. Izplačilo sredstev: Izvajalcu bodo sredstva izplačana v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema vsakokratnega ustreznega zahtevka za izplačilo s poročilom o izvedenih aktivnostih in dokazili o nastalih upravičenih stroških in pripadajočih izdatkih. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: Izvajanje programa se mora zaključiti najkasneje do 30. 11. 2010, sredstva pa morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije, oziroma do 31. 12. 2010. Pogodba se z izbranim prijaviteljem sklene za obdobje od podpisa pogodbe do 30. 11. 2010. 9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Skupna okvirna višina sredstev razpisa v letu 2010 je 40.000 EUR. Okvirna višina sredstev po posameznem sklopu razpisa v letu 2010 je: za Sklop A1: 10.000,00 EUR, za Sklop A2: 10.000,00 EUR, za Sklop A3: 10.000,00 EUR in za Sklop B1: 10.000,00 EUR. Naročnik si pridržuje pravico v primeru, da na enem izmed področij – sklopov ne bo kvalitetnih predlogov za sofinanciranje, sredstva preusmeriti na drugo področje (sklop), kjer bodo kvalitetni programi in dodatne potrebe. Zgoraj navedeni zneski predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programov po posameznih sklopih. 10. Predložitev vloge: vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 23. 8. 2010, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izboru programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 30 dneh od roka za predložitev vlog. Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov. Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev bodo javno objavljeni. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 13. 8. 2010. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov za preprečevanje kriminalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih dejanj v letu 2010, št. 430-1186/2010«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.

AAA Zlata odličnost