Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2010 z dne 23. 7. 2010

Kazalo

Št. 331-23/2007/6 Ob-4708/10 , Stran 1899
I. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet podpore (1) Skladno s prvim odstavkom 48. člena Uredbe PRP je predmet podpore v okviru tega javnega razpisa delno pokritje stroškov za izvajanje aktivnosti skupinam proizvajalcev za: 1. informiranje potrošnikov, 2. oglaševanje in 3. pospeševanje prodaje na notranjem trgu za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije. (2) Skladno z drugim odstavkom 48. člena Uredbe PRP so upravičene sheme kakovosti Evropske unije ali Republike Slovenije pri tem ukrepu: – ekološka pridelava in predelava, – zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost), – vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP), – integrirana pridelava in – višja kakovost. (3) Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov, označenih z nacionalnimi oziroma evropskimi simboli kakovosti oziroma zaščitnimi znaki pri potrošnikih ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša usklajevanje ponudbe in povpraševanja, odpira nove tržne možnosti za proizvajalce ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na konkurenčnost agroživilskega sektorja. III. Vlagatelji (1) Vlagatelji so skladno s prvim odstavkom 50. člena Uredbe PRP skupine proizvajalcev, ki so pravne osebe in združujejo proizvajalce, ki sodelujejo v eni od upravičenih shem kakovosti za kmetijske proizvode ali živila ter uporabljajo pripadajoče simbole kakovosti oziroma zaščitne znake in: – so zaščitile svoje proizvode na ravni EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in so v postopku pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo ter zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma, – predstavljajo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z oznako ekološke pridelave oziroma, – predstavljajo proizvajalce integrirano pridelanih pridelkov oziroma živil z oznako integrirane pridelave oziroma, – so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z oznako višja kakovost oziroma, – predstavljajo proizvajalce vin ali pridelovalce grozdja za pridelavo vina z označbo porekla (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP). (2) Skladno s prvim odstavkom 23. člena Uredbe 1974/2006/ES poklicnih in/ali panožnih organizacij, ki zastopajo enega ali več sektorjev, ni mogoče označiti kot skupino proizvajalcev, znotraj tega ukrepa. IV. Pogoji in obveznosti IV/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji vloge na javni razpis 1. Splošni pogoji: Vlagatelj: (1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Podatki morajo biti medsebojno skladni. (2) Vlagatelj mora uporabljati podatke iz uradnih evidenc. (3) Skladno s prvim odstavkom 51. člena ter s sedmim in osmim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora vlagatelj, ob oddaji vloge na javni razpis, izpolnjevati naslednje pogoje: – skupina proizvajalcev je pravna oseba; – skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev uporabljajo simbol kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti; – proizvodi iz shem kakovosti morajo biti prisotni na trgu; – vlagatelj mora imeti poravnane obveznosti do države. – vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji; – vlagatelj, ki je pravna oseba, mora imeti dejavnost registrirano na ozemlju Republike Slovenije. Projekt: Skladno s 5. točko prvega odstavka 51. člena Uredbe o PRP mora biti izdelan program pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje dva dela, in sicer: – vizijo razvoja pospeševanja prodaje, oglaševanja in informiranja za petletno obdobje, razdeljeno po letih in s pričakovanimi učinki, ter – natančen načrt aktivnosti oziroma projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje, za katerega se skupina proizvajalcev prijavi na razpis. 2. Podrobnejši pogoji (skladno z drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP): (1) Skupina proizvajalcev mora biti ustanovljena in registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije in z ustanovitvenimi dokumenti ali notranjimi pravili izkazovati, da je ustanovljena tudi z namenom, da združuje proizvajalce ene od upravičenih shem kakovosti. (2) Skupina proizvajalcev oziroma člani skupine proizvajalcev morajo proizvode iz shem kakovosti tržiti. (3) Predloženo mora biti dokazilo o pozitivnem finančnem stanju vlagatelja z namenom zagotovitve lastnega deleža. IV/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec v zvezi s predmetom podpore od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta (1) Skladno z drugim odstavkom 51. člena Uredbe o PRP mora upravičenec zagotoviti, da vse oblike informiranja in pospeševanja prodaje opozarjajo na posebne lastnosti in prednosti proizvodov iz upravičenih shem kakovosti, z določenim zaščitnim znakom oziroma simbolom kakovosti še zlasti opozarjati na kakovost, posebne načine pridelave in predelave, specifične načine proizvodnje in na vpliv geografskega območja na kakovost proizvoda. Te vsebine morajo temeljiti na znanstvenih, tehničnih, tradicionalnih, zgodovinskih, proizvodnih ali drugih enakovrednih izsledkih. (2) Pri izvajanju aktivnosti je skladno s tretjim odstavkom 51. člena Uredbe o PRP obvezujoče, da se na gradivu, namenjenem za informiranje, oglaševanje in pospeševanje prodaje, pojavi kot glavno sporočilo izključno ime proizvodov iz shem kakovosti, naziv sheme kakovosti in zaščitni znak oziroma simbol kakovosti proizvoda, in sicer: – za ekološke proizvode: navedba imen ekoloških proizvodov oziroma vrste ekoloških proizvodov, naziv sheme kakovosti, pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so zaščiteni po evropski zakonodaji kot zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost): navedba zaščitenega imena, naziv sheme kakovosti ter pripadajoči zaščitni znak oziroma simbol kakovosti EU in nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so zaščiteni po nacionalni zakonodaji kot zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost) in so v postopku pridobivanja evropske zaščite: navedba zaščitenega imena, naziv sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za proizvode, ki so integrirani, in za proizvode, zaščitene kot višja kakovost: navedba imena oziroma vrsta proizvodov, naziv sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni znak oziroma simbol kakovosti; – za kakovostna vina ZGP, vrhunska vina ZGP in vino PTP pravilna celotna navedba kategorije kakovosti vina in pravilna navedba imena vinorodnega območja oziroma okoliša. (3) Skladno s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe 1974/2006/ES so do podpore upravičene le informacijske, promocijske in oglaševalske dejavnosti na notranjem trgu. (4) Na podlagi četrtega odstavka, 51. člena Uredbe PRP in 6. točke 23. člena Uredbe 1974/2006/ES skladnost osnutkov informacijskih, promocijskih in oglaševalskih gradiv s predpisi Evropske unije potrdi ARSKTRP v soglasju z MKGP. (5) V primeru, da skupina proizvajalcev proizvaja oziroma trži večje število različnih proizvodov, kateri niso vsi vključeni v shemo kakovosti, se mora zagotoviti ločena administrativna enota za proizvode iz shem kakovosti, za katere se predloži vlogo. Prejemnik sredstev (skupina proizvajalcev) mora za shemo(e) kakovosti imeti odprt poseben račun oziroma podračun. (6) Upravičenec mora v celoti izvesti vse aktivnosti, za katere je bila podpora odobrena. IV/3: Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka (1) Skladno z tretjim odstavkom 101. člena Uredbe PRP mora biti projekt končan pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Vlagatelj lahko vloži največ 3 zahtevke. Kadar vlagatelj vlaga več zahtevkov, mora posamezni zahtevek zajemati posamezno aktivnost v celoti in mora predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo glede zaključka tega dela projekta. Zahtevek za izplačilo sredstev upravičenec vloži najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Šteje se, da je odločba izdana tisti dan, ki je naveden na odločbi o pravici do sredstev. Zahtevku mora upravičenec skladno s 53. členom Uredbe PRP priložiti originalni izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih. (2) Vse aktivnosti po tem javnem razpisu morajo biti zaključene najkasneje v roku 3 let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. (3) Za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV), mora vlagatelj pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. V izbiro ponudnikov upravičenec ne sme vključevati ponudnikov s katerimi bi lahko pri izvedbi nalog prišlo do konflikta interesov. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene v poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, tako, da je razvidna odločitev za izbiro, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. (4) Kot dokazilo za zaključek projekta se šteje: – končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, ki ga je treba priložiti zadnjemu zahtevku ter – druga dokazila, glede na posamične upravičene stroške, kot so navedena v naslednji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (5) Skladno z četrtim odstavkom 53. člena in drugim odstavkom 90. člena Uredbe PRP mora upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ______ * kopije ponudb, ki morajo biti vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Kopije sklenjenih pogodb z izvajalci morajo biti priložene, ko gre za izvajanje del po pogodbi; ** k morebitnim vmesnim zahtevkom je treba predložiti vmesna poročila o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov, zadnjemu zahtevku, pa se priloži končno poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkov. (6) Vsi originalni računi oziroma overjene fotokopije teh računov in dokazila o plačilu se morajo glasiti na upravičenca. (7) Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo, skladno s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe PRP, zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra. Zahtevki, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se zavržejo. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. (8) Če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku, presega tri odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska glede na 31. člen Uredbe 1975/2006/ES, skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP. (9) Označevanje projekta/aktivnosti: prejemnik sredstev mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani, www.mkgp.gov.si in www.aktrp.gov.si. IV/4: Splošne obveznosti in druge obveznosti, ki jih mora prejemnik sredstev izpoljevati pet let po zadnjem izplačilu odobrenih sredstev (1) Prejemnik sredstev mora biti vključen v shemo kakovosti in zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. (2) Druge obveznosti, ki jih mora izpolnjevati upravičenec še pet let po zadnjem izplačilu sredstev: – Vodenje evidenc in hramba dokumentacije: skladno s 103. členom Uredbe PRP mora prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na podlagi tega ukrepa, voditi vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V. Omejitev sredstev: (1) Skladno s 100. členom Uredbe PRP veljajo naslednje omejitve sredstev: – upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP; – sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. (2) Skladno z 23. členom Uredbe 1974/2006/ES se podpore ne dodelijo za: – dejavnosti v zvezi s promocijo blagovnih znamk, – informacijske in promocijske dejavnosti, ki so podprte z Uredbo (ES) št. 2826/2000. (3) Skladno z 49. členom Uredbe PRP se podpore ne dodelijo za: – iste aktivnosti, ki so podprte z Uredbo Sveta (ES) št. 3/2008 z dne 17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 153/2009 z dne 19. februarja 2009 (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2009, str. 1); – projekte, ki prejmejo za isti namen podporo z ukrepi I. stebra kmetijske politike, navedenimi v Uredbi 1974/2006/ES; – iste aktivnosti, ki se podpirajo znotraj ukrepa podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev – ukrep 142; – aktivnosti, ki jih vložijo poklicne ali panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev na področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu, ter se po poglavju XI. Uredbe PRP ne priznajo kot skupine proizvajalcev; – za iste upravičene stroške, za katere so bili vloženi zahtevki za podpore na podlagi predpisa, ki ureja trg z vinom. VI. Upravičeni stroški (1) Skladno z 49. členom Uredbe PRP so upravičeni stroški stroški, nastali pri informiranju in pospeševanju prodaje za proizvode, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti hrane ter morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo projekta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno s tretjim odstavkom 49. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni stroški, ki nastanejo od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. Do podpore pa so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, nastali po 1. januarju 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. (4) Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES DDV ni upravičen strošek. (5) Do podpore pa niso upravičeni tudi ostali stroški iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES ter naslednji stroški: – stroški tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančni stroški, – splošni upravni stroški. VII. Merila za ocenjevanje vlog (1) Skladno s prvim odstavkom 52. člena Uredbe PRP so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa. Vloge se ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Skladno z drugim odstavkom 52. člena in četrtim odstavkom 92. člena Uredbe PRP se izberejo projekti, ki so na podlagi ocene dosegli spodnjo, vstopno mejo točk, po vrstnem redu prejema popolnih vlog, do porabe razpisanih sredstev. Vstopna meja točk za ta javni razpis znaša 61 točk. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. VIII. Finančne določbe 1. Splošni finančni pogoji (1) Skladno s četrtim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva dodelijo v obliki nepovratnih sredstev. (2) Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 53. členom Uredbe PRP znaša najvišja stopnja pomoči do vključno 70% celotnih upravičenih stroškov projekta. (3) Skladno s 53. členom Uredbe PRP znaša za sheme kakovosti Evropske unije (ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila in kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju) in nacionalne sheme kakovosti (integrirana pridelava in višja kakovost) najvišji znesek podpore na razpis za projekt posameznemu upravičencu do 200.000,00 EUR na vlogo. (4) Skladno s četrtim odstavkom 53. člena Uredbe PRP se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti original izvod računa, ki se upravičencu ne vrača, ali overjeno fotokopijo tega računa ter dokazila o plačilih. IX. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Skladno s tretjim odstavkom 92. člena Uredbe PRP se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za izdelavo in oddajo vloge, seznam informacijskih točk, slovar temeljnih pojmov, seznam proizvodov, ki upravičeni do podpore, merila za ocenjevanje; (b) Prijavni obrazec; (c) Zahtevek za izplačilo sredstev; (d) Zahtevek za odobritev informacijskega, promocijskega in oglaševalskega gradiva. (2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. (3) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 14.30 ali na informacijskih točkah KGZS, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. X. Rok in način prijave (1) Skladno z drugim odstavkom 92. člena Uredbe PRP je potrebno vlogo na javni razpis poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču ARSKTRP, v času uradnih ur, na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. (2) Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja, kot to določa tretji odstavek 92. člena Uredbe PRP, »Ne odpiraj – vloga na tretji javni razpis za ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« (3) Prepozne vloge se s sklepom zavrže. Nepravilno poslane vloge se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. XI. Obravnava in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem XI/1: Postopek od obravnave do odobritve vloge (1) Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v odprtih javnih razpisih je določen v XXIII. poglavju Uredbe PRP. (2) Skladno s prvim in drugim odstavkom 97. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način iz prvega odstavka 92. člena te uredbe, kot je določen za vložitev vloge, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. (3) Skladno s šestim odstavkom 101. člena Uredbe PRP se prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma ime podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev objavijo na spletni strani MKGP. XI/2: Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti (sankcije in vrnitev sredstev) (1) ARKSTRP izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem, s katerimi ugotavlja izpolnjevanje pogojev in obveznosti. Kontrole lahko izvaja tudi Organ upravljanja PRP 2007–2013, ki deluje v okviru MKGP. (2) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. (3) Sredstva ARSKTRP izplača šele po vseh opravljenih kontrolah, ki so predvidene z Uredbo Komisije 1975/2006/ES. S kontrolami se preveri znesek, ki se izplača upravičencu na podlagi zahtevka. Znižanja in morebitne sankcije se uporabijo skladno z 31. členom Uredbe 1975/2006/ES. (4) V primeru ugotovljenih nepravilnosti se sprožijo sankcije in zahteva vračilo sredstev na način, kot je opredeljeno s 57. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008) in 102. členom Uredbe PRP. XI/3: Določena ključna opozorila vlagateljem, povzeta po 102. členu Uredbe PRP (1) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ter v primeru določil iz drugega, četrtega in petega odstavka, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja (razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki) naslednjih pet let od dneva ugotovitve kršitve obveznosti. (2) Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, ARSKTRP v roku 60 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (3) Določilo iz prejšnjega odstavka ne velja v naslednjih primerih: – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljeno prošnjo za podaljšanje rokov, določenih v odločbi o pravici do sredstev, in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo rokov izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Kot utemeljen razlog za podaljšanje roka se štejejo razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. (4) Kadar prejemnik sredstev uporablja predmet podpore v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o dodelitvi sredstev, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. (5) Kadar je prejemnik sredstev dobil izplačana sredstva ali jih je poskušal pridobiti na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav v zahtevkih za izplačilo, ARSKTRP v roku 90 dni od dneva, ko je izvedela za to, izda odločbo, s katero zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.

AAA Zlata odličnost